Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

7624 miejsce

19. Forum Kina Europejskiego CINERGIA w Łodzi od 7 listopada

Forum Kina Europejskiego CINERGIA to festiwal poświęcony prezentacji nowego kina Starego Kontynentu. Swoją obec­ność za­po­wie­dzie­li m.​in.: Peter Gre­ena­way, An­to­nio Saura, Kasia Smut­niak, Giuliano Montaldo, Jerzy Stuhr.

Plakat / Fot. mat. promocyjneMyślą prze­wod­nią 19. edy­cji Forum Kina Eu­ro­pej­skie­go CI­NER­GIA, przy­pa­da­ją­cej w 100-le­cie wy­bu­chu I wojny świa­to­wej bę­dzie pre­zen­ta­cja kina eu­ro­pej­skie­go, które łączy tra­dy­cję i no­wo­cze­sność, hi­sto­rię i współ­cze­sność, kino mistrzów z fil­ma­mi de­biu­tan­tów, po­li­ty­kę i sztu­kę, una­ocz­nia re­wo­lu­cję tech­no­lo­gicz­ną i po­le­mi­zu­je z róż­ny­mi po­dej­ścia­mi do roli ko­biet w kinie oraz ich ar­ty­stycz­nej nie­za­leż­no­ści.

Pro­gram 19 FKE zo­stał tak zbu­do­wa­ny, by sek­cje wcho­dzi­ły ze sobą w prze­strzeń dia­lo­gu, za­chę­ca­jąc wi­dzów do bar­dziej ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa w całym fe­sti­wa­lu (spo­tka­nia z twór­ca­mi, pre­lek­cje, re­pli­ki w in­nych mia­stach). Będzie można zobaczyć filmy trud­no do­stęp­ne, mało znane lub wręcz nie­zna­ne i wiele przed­pre­mie­ro­wych.

GALE OTWARCIA I ZAMKNIĘCIA 19. FKE CINERGIA
Jerzy Stuhr / Fot. mat. promocyjne
Uro­czy­stość otwar­cia te­go­rocz­nej edy­cji Forum Kina Eu­ro­pej­skie­go Ci­ner­gia – 7 li­sto­pa­da – Kino Bał­tyk, uświet­ni uro­czy­sta pre­mie­ra i spo­tka­nie z twór­ca­mi filmu „Oby­wa­tel” w reż. Je­rze­go Stuh­ra, a fil­mem za­mknię­cia w dniu 14 li­sto­pa­da bę­dzie „Le­wia­tan” – naj­now­szy film An­drie­ja Zwia­gin­ce­wa.

GOŚCIE CINERGII


Peter Gre­ena­way i Kasia Smut­niak / Fot. mat. promocyjne
Pod­czas te­go­rocz­nej edy­cji Forum Kina Eu­ro­pej­skie­go nie za­brak­nie gwiazd świa­to­we­go for­ma­tu, któ­rzy za­szczy­cą Łódź swoją obec­no­ścią na fe­sti­wa­lu.

Swoją obec­ność za­po­wie­dzie­li m.​in.:

Peter Gre­ena­way, An­to­nio Saura, Kasia Smut­niak, Do­me­ni­co Proc­cac­ci, Giu­lia­no Mon­tal­do, Fe­rzan Ozpe­tek, Lech Ma­jew­ski, Ur­szu­la An­to­niak, Jerzy Ko­wy­nia, Ka­ta­rzy­na Ma­ciąg, Zbi­gniew Za­ma­chow­ski, Sonia Bo­ho­sie­wicz, Jacek Bie­leń­ski, Tymon Ty­mań­ski, Krzysz­tof Sko­niecz­ny, Vin­cent Papko, Jerzy Stuhr, Piotr Dzię­cioł, Jacek Szum­las, Roman Gutek, Da­riusz Ja­błoń­ski.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.