Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

19165 miejsce

Bezpiecznie na budowie!

Raporty i kontrole sporządzane przez PIP dobitnie wskazują, iż wielu pracodawców branży budowlanej lekceważy przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.

 / Fot. pl.dreamstime.com Według statystyk co czwarta ofiara śmiertelna wypadku przy pracy jest zatrudniona w branży budowlanej. Najczęstszym źródłem niebezpiecznych wypadków wciąż pozostaje praca na wysokości. Jak wynika z raportu "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie" upadek z wysokości stanowi 36% wszystkich wypadków na budowach i jest przyczyną ponad 40% wypadków śmiertelnych. Według Państwowej Inspekcji Pracy najczęstsze przyczyny wypadków to zła organizacja pracy, brak nadzoru, lekceważenie zasad i przepisów BHP, nieodpowiednie przygotowanie pracowników, niski poziom wiedzy (także pracodawców) z zakresu BHP, nieuwaga, pośpiech oraz przyczyny techniczne takie jak: niewłaściwa eksploatacja maszyn i urządzeń technicznych czy wady konstrukcyjne. Wspólnota Europejska z kolei wymienia wśród najczęstszych przyczyn wypadków: błędy przy pracy (37%), złe planowanie (35%) i zła organizacja pracy (28%).

Wytyczne Unii Europejskiej

Unia Europejska precyzyjnie przestrzega zasad ochrony zdrowia i życia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy. Świadczy o tym liczba i ranga aktów prawnych. Kwestie ochrony zdrowia i życia reguluje w UE łącznie ponad 30 dyrektyw. Fundamentalne znaczenie ma artykuł 138 TWE oraz dyrektywa 89/391/EEC w sprawie wprowadzenia środków sprzyjających poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - zwana ramową, oraz dyrektywa 92/57/EWG z dnia 24 czerwca 1992 dotycząca wdrożenia minimalnych wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach.
Dyrektywa Rady 92/57/EWG traktuje o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia poprzez przestrzeganie minimalnych wymagań, opracowanych w celu zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach, jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Ten sam przepis znalazł zastosowanie w Prawie Budowlanym.

UE dokonuje również okresowych kontroli warunków pracy. Polska nie posiada efektywnych narzędzi w tym zakresie. Stosuje natomiast systemy zarządzania jakością: (PN-N-9000 - Podstawy i terminologia, 2006; PN-EN ISO 9001:2009 - Wymagania) oraz systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy: (PN-N 18 001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy). Norma ISO 9000 opisuje podstawy systemów zarządzania jako jakością oraz definiuje podstawowe terminy dla systemów stosowane w tych normach. Stanowi podstawę zarządzania i konkurencyjności firmy. Organizacja przedsiębiorstwa musi stale spełniać wymagania swoich klientów i sprostać ich potrzebom.

Polskie prawo budowlane

 / Fot. www.tvorlica.pl Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie są regulowane przepisami prawa. Należą do nich: Kodeks pracy i Ustawa Prawo Budowlane oraz szereg szczegółowych rozporządzeń, m.in.:
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników w czasie pracy.
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Kodeksem pracy (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zmianami) obowiązki osób pełniących funkcje nadzoru budowlanego uzależnione są od tego czy są to pracodawcy (właściciele firm), czy pracownicy działający w imieniu pracodawcy i kierujący pracownikami. Pracodawca oraz każda kierująca pracownikami osoba jest zobowiązana znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na niej obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Polskie prawo wymaga planowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla budowy również za Dyrektywą 92/57 EWG. Pracownik jest zobowiązany przestrzegać zapisów wszelkich zarządzeń, instrukcji bhp, w tym także instrukcji bezpiecznego wykonywania robót oraz procedur określonych przez pracodawcę. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, pracodawca powinien opracować i udostępnić pracownikom instrukcje bhp: stosowanych w zakładzie procesów technologicznych, wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników (np. instrukcję transportu ręcznego), obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych (np. instrukcję bhp przy obsłudze pilarki tarczowej, betoniarki, wiertarki udarowej), postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi (np. instrukcję postępowania z substancjami chemicznymi stosowanymi na budowie) oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Pracownicy winni współpracować z pracodawcami w sposób zapewniający wywiązywanie się z obowiązków i odpowiedzialności oraz reagować w przypadku nieprzestrzegania regulaminu lub zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy poprzez natychmiastowe podjęcie środków korygujących.

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie budowlanym. Jego obowiązkiem jest niedopuszczanie do pracy pracowników nie posiadających odpowiednich kwalifikacji, poddawanie pracowników okresowym badaniom lekarskim oraz szkoleniom z zakresu BHP, zapewnienie pracownikom ubrań i obuwia roboczego oraz środków ochrony. Ponadto pracodawca ma obowiązek wyposażyć stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia, a także sprzęt do pracy na wysokości, w szczególności drabiny i rusztowania, spełniające wymagania zasadnicze w zakresie BHP i ich użytkowania podczas pracy, analizować ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy i na placu budowy oraz informować pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 / Fot. PIP Nieprzestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy może skutkować surowymi karami, z kolei koszty poniesione w związku z leczeniem, nieobecnością pracownika w pracy czy odszkodowaniami mogą znacznie przewyższać koszty zakupu niezbędnego sprzętu czy odzieży ochronnej. Ochrona zdrowia pracowników powinna być priorytetem.

Kampania "Szanuj życie!"


Kampania PIP pod nazwą "Szanuj Życie, bezpieczna praca na wysokości" / Fot. PIP Od kilku lat w Polsce prowadzone są kampanie promujące bezpieczną pracę na budowie m.in. za pośrednictwem Państwowej Inspekcji Pracy. 3 września ubiegłego roku ruszyła czwarta edycja kampanii PIP: „Szanuj życie!”. Prowadzonych jest szereg konferencji prewencyjnych. Skanska ruszyła z kolei szóstą edycją kampanii „Bezpieczni w pobliżu budowy”. - "Od sześciu lat uczymy dzieci, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy" - informuje w komunikacie.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zawarte przez siedem największych firm budowlanych powoli zaczyna przynosić efekty, tak przynajmniej wynika z wypadkowej statystki. Przez pierwsze półrocze 2013 roku GUS odnotował 2626 wypadków na budowach, w których zginęło 20 osób. W tym samym okresie rok temu było to odpowiednio 3328 i 31. Oby tendencja nadal była spadkowa.
Inspektorzy PIP informują, że będą przeprowadzać kontrole prac budowlanych i remontowych.

Anna Dzikowska

Tatuin Studio Strony Internetowe

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.