Facebook Google+ Twitter

Czy Kościół Katolicki ukrywa pedofilię wśród księży?

Kościół jest świadom swoich grzechów i przyznaje się do nich w sposób publiczny. Każdy grzech, a tym bardziej grzech pedofilii zasługuje na jednoznaczne potępienie i jednoznacznie negatywną ocenę.

Bazylika św. Piotra / Fot. http://pl.wikipedia.org/wiki/WatykanNiektóre media świeckie usiłują narzucić opinii publicznej negatywną wizję Kościoła, próbując wmówić opinii publicznej, że tylko duchowni, żyjąc w celibacie nie radzą sobie ze swoją seksualnością.

Zapominają, być może celowo, że zjawisko tej patologii (które jest tak mocno demaskowane w Kościele) w skali wszystkich grzechów pedofilskich i perwersji seksualnych stanowi zaledwie nikły procent.

Bardzo często i w sposób słuszny piętnuje się te grzechy w Kościele, ale z drugiej strony niejednokrotnie usprawiedliwia się, czy wręcz czyni się idolami bohaterów tych samych przestępstw seksualnych tyle, że nie będących członkami Kościoła.

A przecież zło dokonane w stosunku do niewinnych dzieci jest złem zawsze jednoznacznie złym, obojętnie czy jest dokonane przez duchownego, czy przez reżysera-celebrytę stającego w centrum wydarzeń kulturowych.

Skoro oceniamy negatywnie i słusznie grzechy członków Kościoła w stosunku do przestępstw seksualnych, tak samo oceniajmy pozostałe 99 procent tych wykroczeń, jakie dokonuje się w innych sferach społecznego życia.

Warto przy okazji przytoczyć informacje, o których pisał George Weigel, komentując sprawy głośnych wykroczeń seksualnych w Stanach Zjednoczonych. Wiele z tych zarzutów zostało ostatecznie wycofanych, umorzonych, czy też zostało ostatecznie podważonych przez organy prawne. Szkoda tylko, że w tej sprawie – niesłusznych zarzutów i zniesławień – media milczą.

W przemówieniu wygłoszonym do biskupów, składających wizytę w Watykanie, Benedykt XVI przywołał swą pielgrzymkę do Stanów Zjednoczonych w 2008 roku.

- Jej celem było dodanie odwagi katolikom z Ameryki w związku ze skandalem i zagubieniem, spowodowanym przez kryzys seksualnego wykorzystywania w minionych dekadach - podkreślił
.

- Pragnąłem osobiście uznać cierpienie wyrządzone ofiarom i szczere wysiłki podejmowane zarówno, by zapewnić bezpieczeństwo naszych dzieci, jak i odpowiedzieć właściwie i z przejrzystością na pojawiające się zarzuty - powiedział papież.

- Mam nadzieję, że sumienne wysiłki Kościoła, by zmierzyć się z tą rzeczywistością, pomogą szerszej społeczności poznać przyczyny, prawdziwy zasięg i niszczycielskie konsekwencje wykorzystywania seksualnego oraz skutecznie odpowiedzieć na tę plagę, która dotyka wszystkich poziomów społeczeństwa - dodał.

- Z tego samego powodu, tak jak Kościół słusznie ma obowiązek przestrzegać norm w tym względzie, wszystkie inne instytucje, bez wyjątku, powinny podlegać takim samym standardom - wskazał papież.

W maju 2010 roku Benedykt XVI promulgował zaktualizowane motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela, zawierające normy dotyczące między innymi traktowania nadużyć seksualnych ze strony duchownych wobec osób nieletnich.

Konferencje Episkopatu miały opracować własne Wytyczne, które, uwzględniając sytuacje w konkretnym kraju, pomogłyby biskupom tejże Konferencji w przypadkach nadużyć seksualnych postępować według jasnych i skoordynowanych procedur. Publikowany dziś przez Kongregację Nauki Wiary Okólnik ma pomóc w opracowaniu tychże wytycznych albo też – w przypadku gdy już istnieją – poddaniu ich koniecznej rewizji.

Poniżej jego pełny tekst:

Okólnik

Do Konferencji Episkopatów w sprawie opracowania "Wytycznych" dotyczących sposobów postępowania w przypadku nadużyć seksualnych popełnionych przez duchownych wobec osób niepełnoletnich.

Wśród ważnych zadań, za które odpowiada Biskup diecezjalny, a które mają na celu zabezpieczenie dobra wspólnego wiernych, w szczególności zaś ochronę dzieci i młodzieży, znajduje się danie właściwej odpowiedzi na przypadki ewentualnych nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich, popełnionych przez duchownych w jego diecezji.

Tego rodzaju stanowisko zobowiązuje do ustanowienia należytych procedur postępowania, by objąć opieką ofiary takich nadużyć, jak również by formować wspólnotę kościelną w celu ochrony niepełnoletnich. Wspomniana odpowiedź winna uwzględnić aplikacje prawa kanonicznego w tej kwestii i jednocześnie mieć na względzie ustawodawstwo cywilne.

I. Aspekty ogólne:

a) Ofiary nadużyć seksualnych

Kościół, w osobie Biskupa lub jego delegata, winien okazywać gotowość do wysłuchania ofiar i ich rodzin, jak też angażować się w udzielenie pomocy duchowej i psychologicznej. W czasie swoich podroży apostolskich Ojciec Święty Benedykt XVI dał temu przykład swoją gotowością do spotkania i wysłuchania ofiar nadużyć seksualnych. Podczas tych spotkań Ojciec Święty zwracał się do ofiar ze słowami współczucia i wsparcia.

Takowe słowa zostały również zawarte w Liście Duszpasterskim do Katolików w Irlandii (n. 6): "Ogromnie wycierpieliście i jest mi z tego powodu naprawdę przykro. Wiem, że nic nie może usunąć zła, które znosiliście. Nadużyto waszego zaufania i została pogwałcona wasza godność".

b) Ochrona osób niepełnoletnich

W niektórych krajach zostały zainicjowane na płaszczyźnie kościelnej wychowawcze programy prewencyjne, by zagwarantować „bezpieczne środowiska” dla osób niepełnoletnich.

Takie programy mają na celu pomoc rodzicom, jak również osobom zaangażowanym w duszpasterstwo i szkolnictwo, w rozpoznaniu oznak wykorzystywania seksualnego i zastosowaniu w konsekwencji adekwatnych środków.

Powyższe programy często zostały uznane jako wzorcowe do podejmowania zadań mających na celu wyeliminowanie nadużyć seksualnych wobec osób nieletnich we współczesnych społeczeństwach.

c) Formacja przyszłych kapłanów i zakonników

W 2002 roku, Papież Jan Paweł II powiedział:

Nie ma miejsca w kapłaństwie i w życiu zakonnym dla tego, kto by krzywdził młodych

(Przemówienie do Kardynałów Amerykańskich, 23 kwietnia 2002 r.).

Te słowa nawołują do specyficznej odpowiedzialności Biskupów, Wyższych Przełożonych Zakonnych i tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za formację przyszłych kapłanów i zakonników.

Wskazówki zawarte w Adhortacji Apostolskiej Pastores dabo vobis, jak również instrukcje kompetentnych Dykasterii Stolicy Apostolskiej nabierają wzrastającej wagi na drodze właściwego rozpoznania powołania i zdrowej formacji ludzkiej i duchowej kandydatów.

W szczególności należy zwrócić uwagę na to, by cenili sobie czystość i celibat, odpowiedzialność ojcostwa duchowego i aby pogłębiali znajomość dyscypliny Kościoła w tej kwestii.

Wskazówki bardziej specyficzne mogą być włączone do programów formacyjnych w seminariach i domach formacyjnych przewidzianych w Ratio institutionis sacerdotalis każdego kraju i Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Ponadto, szczególną troską winna być objęta wymiana informacji wobec tych kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, którzy przenoszą się z jednego seminarium do drugiego, między rożnymi Diecezjami lub między rożnymi Instytutami zakonnymi i Diecezjami.

d) Towarzyszenie kapłanom

1) Biskup powinien traktować wszystkich swoich kapłanów jak ojciec i brat. Biskup powinien, ponadto, ze szczególną troską dbać o stałą formację duchowieństwa, przede wszystkim w pierwszych latach po święceniach, doceniając ważność modlitwy i wzajemnej bratniej kapłańskiej pomocy. Kapłani winni być pouczeni odnośnie do krzywdy, jaką duchowny może wyrządzić ofierze poprzez nadużycie seksualne i odnośnie osobistej odpowiedzialności przed prawem cywilnym i kanonicznym, jak również rozpoznać to, co mogłoby być znakami ewentualnych nadużyć ze strony kogokolwiek wobec osób niepełnoletnich;

2) Biskupi winni zapewnić wszelkie stosowne środki w traktowaniu ewentualnych przypadków nadużyć im zgłoszonych, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem kanonicznym i cywilnym, w poszanowaniu praw każdej ze stron;

3) Duchowny oskarżony, aż do momentu udowodnienia mu winy, korzysta z domniemanej niewinności. Niemniej Biskup może zapobiegawczo ograniczyć wykonywanie posługi kapłańskiej w oczekiwaniu na wyjaśnienie oskarżeń. W przypadku stwierdzenia niewinności, winno się uczynić wszystko, by duchownemu zostało przywrócone jego dobre imię, które ucierpiało na skutek niesprawiedliwego oskarżenia.

e) Współpraca z władzami świeckimi

Nadużycie seksualne osób niepełnoletnich nie jest tylko przestępstwem kanonicznym, lecz także przestępstwem ściganym przez prawodawstwo cywilne. Chociaż relacje z władzami cywilnymi nie są jednakowe w poszczególnych krajach, niemniej jednak ważna jest współpraca z nimi w zakresie własnych kompetencji. W szczególności, gdy chodzi o przepisy prawodawstwa cywilnego dotyczące zgłoszenia danych przestępstwa organowi władzy do tego powołanemu, nie naruszając tego, co odnosi się do sakramentalnego "foro interno" ("forum wewnętrznego").

Oczywistym jest, że ta współpraca nie dotyczy tylko przypadków nadużyć popełnionych przez duchownych, ale także tych przypadków nadużyć, w których mają udział osoby konsekrowane czy świecy działający w kościelnych strukturach.

II. KRÓTKI OPIS OBOWIĄZUJĄCEGO USTAWODAWSTWA KANONICZNEGO ODNOSZĄCEGO SIĘ DO PRZESTĘPSTWA, JAKIM JEST NADUŻYCIE SEKSUALNE POPEŁNIONE PRZEZ DUCHOWNEGO WOBEC OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

30 kwietnia 2001 r., Papież Jan Paweł II promulgował motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (SST), na mocy którego nadużycie seksualne niepełnoletniego do 18 roku życia dokonanego przez osobę duchowną zostało włączone do kategorii ciężkich przestępstw (delicta graviora) zastrzeżonych Kongregacji Nauki Wiary. Ustanowiono, że przedawnienie tego przestępstwa następuje po upływie 10 lat, a zaczyna się liczyć od dnia, w którym ofiara niepełnoletnia skończyła 18. rok życia. Norma tegoż motu proprio obowiązuje tak duchownych Kościoła Łacińskiego jak i Kościołów Wschodnich i obejmuje zarówno duchowieństwo diecezjalne jak i zakonne.

W 2003, ówczesny Prefekt Kongregacji Nauki Wiary, Kard. Ratzinger, otrzymał od Ojca Świętego Jana Pawła II specjalne uprawnienia dla sprawniejszego postępowania w procedurach karnych w przypadkach delicta graviora. Wśród tych uprawnień była możliwość autoryzowania procesu karnego administracyjnego i w przypadkach cięższych przedłożenie prośby o wydalenie ze stanu kapłańskiego ex officio.

Te specjalne uprawnienia zostały włączone do tekstu motu proprio poddanego rewizji i zaaprobowanego przez Ojca Świętego Benedykta XVI w dniu 21 maja 2010 r. W nowych normach, przedawnienie następuje po upływie 20 lat i rozpoczyna bieg od dnia, w którym nieletnia ofiara ukończyła 18. rok życia.

Zostało także określone, że Kongregacja Nauki Wiary w indywidualnych przypadkach ma prawo do uchylenia przedawnienia. Zostały też określone przestępstwa polegające na nabywaniu, posiadaniu i upowszechnianiu materiału pedo-pornograficznego.

Odpowiedzialność w traktowaniu przypadków nadużyć seksualnych wobec osób niepełnoletnich należy w pierwszym rzędzie do Biskupów lub Wyższych Przełożonych Zakonnych. Jeśli oskarżenie jest co najmniej prawdopodobne, Biskup, Wyższy Przełożony, czy ich delegaci winni rozpocząć dochodzenie wstępne w myśl kan. 1717 KPK i kan. 1468 KKKW i Art. 16 SST.

Jeśli oskarżenie zostanie uznane za wiarygodne, sprawa winna być skierowana do Kongregacji Nauki Wiary. Po przestudiowaniu sprawy, Kongregacja wskaże Biskupowi lub Wyższemu Przełożonemu dalsze kroki które trzeba podjąć.

Jednocześnie Kongregacja udzieli wszelkich rad, by zostały zastosowane odpowiednie środki po to, aby zagwarantować z jednej strony słuszną procedurę wobec duchownych oskarżonych, z poszanowaniem ich fundamentalnego prawa do obrony, a z drugiej – chroniąc dobro Kościoła, wraz z dobrem ofiar.

Należy przypomnieć, że normalnie nałożenie kary wieczystej, jak wydalenie ze stanu duchownego, wymaga procesu karnego sądowego. Według prawa kanonicznego (por. kan. 1342 KPK) Ordynariusze nie mogą nałożyć kar dożywotnich dekretami poza-sądowymi (extra-judiciale); w tym celu muszą zwrócić się do Kongregacji Nauki Wiary, której zastrzeżony jest definitywny osąd dotyczący winy i ewentualnej zdolności do wykonywania posługi kapłańskiej, jak również konsekwencji nałożenia kary dożywotniej (SST Art. 21 § 2).

Środki kanoniczne stosowane wobec duchownego uznanego za winnego nadużycia seksualnego wobec osoby niepełnoletniej są generalnie dwojakiego rodzaju:

1) Środki ograniczające całkowite wykonywanie publicznej posługi kapłańskiej lub tylko ograniczające się do zakazu kontaktu z osobami niepełnoletnimi. Tego rodzaju środki mogą być wzmocnione nakazem karnym (por. kan. 1319);

2) sankcje karne, wśród których, najcięższą jest kara wydalenia ze stanu duchownego.

W niektórych przypadkach, po uprzedniej prośbie samego duchownego, może być udzielona pro bono Ecclesiae dyspensa od wszelkich obowiązków wypływających ze stanu duchownego, łącznie z celibatem.

Dochodzenie wstępne i cały przebieg procesu, winny się odbywać przy zachowaniu odpowiedniej dyskrecji odnoszącej się do osób związanych z procesem i ze zwróceniem należytej uwagi na ich reputację.

Duchowny oskarżony, chyba że są ku temu inne ważne racje przeciwne, winien być poinformowany o wniesionym oskarżeniu, by miał możliwość ustosunkowania się do tegoż oskarżenia, zanim sprawa zostanie skierowana do Kongregacji Nauki Wiary. Biskup czy Wyższy Przełożony, po roztropnym rozeznaniu sprawy, podejmie decyzje jakie treści udostępnić oskarżonemu podczas dochodzenia wstępnego.

Do Biskupa lub Wyższego Przełożonego należy zadbanie o dobro wspólne określając, jakie środki zapobiegawcze przewidziane w kan. 1722 KPK i 1473 KKKW winny być zastosowane. Według Art. 19 SST powinno to nastąpić z chwilą rozpoczęcia dochodzenia wstępnego.

Trzeba ponadto przypomnieć, gdyby Konferencja Episkopatu, z zachowaniem aprobaty Stolicy Apostolskiej, chciała ustanowić normy szczegółowe, to tego rodzaju norma partykularna winna być uważana jako uzupełnienie ustawodawstwa powszechnego, a nie jako zastępująca ustawodawstwo powszechne. Norma partykularna winna być przeto w zgodności z KPK/KKKW, jak również z motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutela (30 kwietnia 2001 r.), uzupełnionym i zaaprobowanym 21 maja 2010 r.

W przypadku gdyby Konferencja zdecydowała się ustanowić obowiązujące normy nieodzownie wymagana jest recognitio kompetentnych Dykasterii Kurii Rzymskiej.

III. WSKAZÓWKI DLA ORDYNARIUSZY ODNOŚNIE SPOSOBU POSTĘPOWANIA

"Wytyczne" przygotowane przez Konferencje Episkopatu winny dać wskazówki Biskupom diecezjalnym i Wyższym Przełożonym jak postępować w przypadku, gdy zostaliby poinformowani o domniemanych nadużyciach seksualnych wobec osób niepełnoletnich, dokonanych przez duchownych na terytorium podlegającym ich jurysdykcji. Tego rodzaju "Wytyczne" winny mieć na względzie następujące uwagi:

a) pojęcie "nadużycie seksualne wobec osób niepełnoletnich" winno być zgodne z definicją zawartą w motu proprio SST art. 6 ("przestępstwo przeciw szóstemu przykazaniu Dekalogu popełnione przez duchownego z osobą nieletnią poniżej osiemnastego roku życia"), jak również z procedurami postępowania i praktyką orzeczeń sądowych Kongregacji Nauki Wiary, mając na względzie prawodawstwo cywilne danego kraju; b) osoba wnosząca oskarżenie o przestępstwie winna być traktowana z szacunkiem.

W przypadkach, w których nadużycie seksualne jest powiązane z innym przestępstwem przeciwko świętości sakramentu pokuty (SST, art. 4), oskarżający ma prawo żądać, by jego imię nie zostało ujawnione duchownemu oskarżonemu (SST, art. 24);

c) władze kościelne winny zatroszczyć się o pomoc duchową i psychologiczną dla ofiar;

d) dochodzenie w sprawie oskarżeń winno przebiegać z należytym szacunkiem i przy zachowaniu zasady prywatności (privacy) i dobrego imienia osób;

e) duchowny oskarżony winien być poinformowany o oskarżeniach, z możliwością ustosunkowania się do nich, już w fazie dochodzenia wstępnego, chyba że istnieją ważne racje przeciwne ku temu;

f) Organy konsultacyjne czuwające i rozpoznające poszczególne przypadki, przewidziane w konkretnym miejscu, nie mogą zastępować rozpoznania i władzy rządzenia (potestas regiminis) poszczególnych Biskupów;

g) wytyczne winny uwzględniać ustawodawstwo cywilne danego kraju, w szczególności te, odnoszące się do ewentualnego obowiązku powiadomienia władz świeckich o domniemanym przestępstwie;

h) w każdej chwili postępowań dyscyplinarnych lub karnych duchownemu oskarżonemu winno się zabezpieczyć godne i słuszne utrzymanie;

i) wyklucza się możliwość powrotu do wykonywania posługi kapłańskiej w sposób publiczny, jeśli owa publiczna posługa duchownego stanowi niebezpieczeństwo dla osób nieletnich lub powodowałaby skandal we wspólnocie.

Zakończenie

"Wytyczne" opracowane przez Konferencje Episkopatów mają na celu ochronę osób nieletnich i pomoc ofiarom w znalezieniu opieki i pojednania. Winny one wskazywać, że odpowiedzialność w traktowaniu przestępstw nadużycia seksualnego osób nieletnich ze strony duchownych leży w pierwszym rzędzie po stronie Biskupa diecezjalnego.

Wreszcie, "Wytyczne" powinny doprowadzić do wspólnego ukierunkowania w tej kwestii w ramach całej Konferencji Episkopatu, w celu ujednolicenia wysiłków poszczególnych Biskupów w ochronie osób nieletnich.

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 3 maja 2011 roku

Kard. William Levada

Prefekt

XLuis F. Ladaria, S.I.

Arcybiskup tyt. Thibicy

Sekretarz

PONADTO:

Benedykt XVI w przesłaniu z okazji zamknięcia Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Dublinie powiedział, że księża pedofile podważyli wiarygodność Kościoła. W orędziu papież odniósł się do skandalu, który na ogromną skalę wstrząsnął Kościołem w Irlandii
.

W orędziu wyemitowanym podczas niedzielnej mszy w Dublinie Benedykt XVI zwracając się do uczestników 50. Kongresu Eucharystycznego podkreślił: dziękczynienie i radość z powodu tej wielkiej historii wiary i miłości zakłóciło niedawno w straszny sposób ujawnienie grzechów popełnionych przez kapłanów i osoby konsekrowane wobec osób powierzanych ich trosce.

- Zamiast ukazywać im drogę do Chrystusa, do Boga, zamiast dawać świadectwo Jego dobroci, dopuścili się nadużyć wobec nich i podważyli wiarygodność orędzia Kościoła. Jak możemy wytłumaczyć fakt, że osoby, które przyjmowały regularnie Ciało Pańskie i wyznawały swoje grzechy w Sakramencie Pokuty, mogły obrazić w taki sposób? Pozostaje to tajemnicą - mówił papież.

Wyraził wdzięczność wszystkim tym, którzy przybyli także z dalekich krajów, by "wesprzeć Kościół w Irlandii obecnością i modlitwą".

Benedykt XVI przypomniał, że Kongres odbył się w czasie, gdy Kościół przygotowuje się do rozpoczynającego się w październiku Roku Wiary upamiętniającego 50. rocznicę inauguracji Soboru Watykańskiego II. Zwrócił uwagę na konieczność pełnej realizacji odnowy soborowej w Kościele.

Przypomniał także Irlandczykom: jesteście dziedzicami Kościoła, który był potężną siłą na rzecz dobra w świecie i który obdarzył głęboką i trwałą miłością Chrystusa i Jego Najświętszej Matki wielu, wielu innych.Benedykt XVI stwierdził, że pedofilia dotyka wszystkich poziomów społeczeństwa.

- Dlatego - mówił papież w przemówieniu do amerykańskich biskupów - od wszystkich instytucji należy wymagać przestrzegania standardów, jakich oczekuje się od Kościoła.

Na temat: Czy Kościół Katolick ukrywa pedofilię wśród księży z Ks. Robertem Pietrzykiem odpowiedzialnym za stronę internetową Archidiecezji Krakowskiej rozmawiała Beata Traciak

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.