Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

17108 miejsce

Dlaczego Klub HDK 49 lat istnienia pożegnał sie z PCK

Dotyczy zakończenia działalności Klubu w ramach struktur Polskiego Czerwonego Krzyża i rozpoczęcia działalności w ramach struktur Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej

Przedstawione przeze mnie poniżej wieloletnie działania Zarządu Głównego PCK i Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa przy tym Zarządzie uniemożliwiają mi dalsze działanie i prowadzenie przeze mnie Klubu w ramach struktur Polskiego Czerwonego Krzyża:
1. bezprawne zabieranie Klubowi każdego roku, począwszy od roku 2008 i rozdysponowywanie przez Zarząd Główny PCK pieniędzy przekazywanych każdego roku przez darczyńców z tytułu 1% do wyłącznej dyspozycji naszego Klubu na jego działalność statutową.

Ta zabrana kwota prawdopodobnie przewyższa znacznie 22.000,00 zł,
2. nie informowanie Klubu przez Zarząd Główny PCK, pomimo corocznych próśb, jaka kwota
pieniędzy z tytułu 1% została wpłacona przez darczyńców do wyłącznej dyspozycji naszego
Klubu oraz nie przesyłania do Klubu przez Zarząd Główny PCK imiennego wykazu darczyńców z podaniem ich danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu i wpłaconej kwoty – po-

mimo, że darczyńcy na to wyrazili zgodę w PIT-ach.

Zarząd Klubu nie tylko nie wiedział, jaką kwotę pieniędzy każdy z darczyńców przekazał dla Klubu, ale co gorsze nie mógł wszystkim darczyńcom podziękować, gdyż nie wszyscy przesłali na mój adres domowy lub przekazali Sekretarzowi albo Skarbnikowi Klubu wypełnione i podpisane przez siebie „Oświadczenia” – chociaż o to prosiłem.

Takie działania Zarządu Głównego PCK w wielkim stopniu utrudniały prowadzenie i działalność naszego Klubu, a wręcz ostatnio uniemożliwiały jakiekolwiek jego działalność.
3. odrzucanie każdego roku (od wielu już lat) przez Komisję Krajowej Rady HDK PCK ds. Orderów, odznaczeń i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, działającej przy Zarządzie Głównym PCK wniosków o przyznanie członkom naszego Klubu odznaczeń państwowych, odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” oraz

Wyróżnienia „Kryształowe Serce” – bez podawania na piśmie konkretnych zastrzeżeń w stosunku do każdego wniosku.

Podawane są przez w/w Komisję tylko jakieś bzdurne i ogólne, zbiorowe zastrzeżenia w stosunku do wszystkich wniosków – stwierdzające, że cyt. z protokółów tej Komisji: „nie spełniają kryteriów określonych w Uchwale ZG PCK Nr 123/07 z dnia 09.01.2007r.”.

Komisja ta stwierdza, że zasady postępowania przy wnioskowaniu o nadanie Zasłużonym HDK orderów i odznaczeń regulują zapisy Uchwały Nr 122/07 ZG PCK z dnia 09.01.2007r.przy czym pozwala sobie zwrócić mi uwagę na pkt. 10 uchwały, w którym czytamy: „Wnioski nie zaakceptowane przez Komisję lub ZG PCK będą przekazywane do zarządów okręgo-

wych PCK wraz z kopią protokółu z posiedzenia Komisji, po zakończeniu procedury weryfikacyjnej” i uchwała ta nie przewiduje indywidualnego, pisemnego recenzowania wniosków. Pomimo moich próśb ponawianych przeze mnie każdego roku, nigdy nie została mi udzieona odpowiedź przez w/w Komisję tj. nie podano mi pisemnych uzasadnień odrzucenia każ-

dego z wniosków – zasłaniając się postanowieniami w/w uchwały Zarządu Głównego PCK.

Komisja ta zastosowała tzw. „zbiorową odpowiedzialność” – jest to bezprawie !

Jest to niezgodne z postanowieniami art. 30, ust. 3 ustawy z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 1992r. Nr 90, poz.
450 z późn. zm.), które nakładają obligatoryjny wymóg na organ odrzucający wniosek – zawiadomienia jednostki przedstawiającej wniosek o jego odrzuceniu wraz z podaniem przyczyn jego odrzucenia ! Zostało więc ewidentnie złamane prawo przez Zarząd Główny PCK !!!

Szczególnie drastycznym przykładem tego jest odrzucanie wniosków honorowych dawców krwi, którzy zostali zdyskwalifikowani przez lekarza jako dawcy krwi ze względu na różne choroby i nie mogą już więcej oddawać honorowo krwi.

Tak m.in. wyglądają humanitarne działania członków w/w Komisji Krajowej Rady Ho-norowego Krwiodawstwa PCK przy Zarządzie Głównym PCK – oddawałeś, nie możesz już oddawać krwi, to „spadaj” – nic ci się już nie należy !

Oto przykłady z 2011r., jak ta Komisja rozpatruje przedstawiane przez Zarząd Klubu wnioski o nadanie członkom naszego Klubu odznaczeń państwowych nadawanych przez Prezydenta RP:

Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski

1.
Grzegorz MAŁETKA
- złożony po raz 6 i wreszcie nadany przez Prezydenta RP

(oddał 36.650 ml krwi pełnej i załatwił od sponsorów dla Klubu 44.000 zł)
2.
Krzysztof STAWARSKI
- złożony po raz 4 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 70.758 ml krwi pełnej – członek Zarządu Klubu)
3.
Paweł WOŹNICKI
- złożony po raz 6 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 54.650 ml krwi pełnej – w latach 1978-1999 prezes Klubu HDK „Dzielnicowy”)

Złotego Krzyża Zasługi

1. Lucyna JANKOWSKA
- złożony po raz 2 i nadany przez Prezydenta RP
(oddała 33.540 ml krwi pełnej – w latach 1991-2008 prezes dwóch Klubów HDK w Kutnie)
2.
Stefan KOPCZYŃSKI
- złożony po raz 6 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 56.150 ml krwi pełnej)
3.
Mieczysław KOWALCZYK
- złożony po raz 4 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 47.850 ml krwi pełnej)
4.
Jan ŁYŻWIŃSKI
- złożony po raz 3 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 40.540 ml krwi pełnej)
5.
Andrzej ROSIŃSKI
- złożony po raz 3 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 43.620 ml krwi pełnej)
6.
Maciej SUCHOŃSKI
- złożony po raz 4 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 40.850 ml krwi pełnej)

Srebrnego Krzyża Zasługi

1.
Jan DRYLA
- złożony po raz 2 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 45.950 ml krwi pełnej)
2.
Jerzy EBBIG
- złożony po raz 4 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 35.350 ml krwi pełnej)
3.
Andrzej FRĄCZEK
- złożony po raz 3 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 27.990 ml krwi pełnej – w 2008r. dyskwalifikacja jako dawcy przez lekarza)
4.
Marek KWIATKOWSKI
- złożony po raz 4 i odrzucony przez w/w Komisję

(oddał 40.200 ml krwi pełnej)
5.
Leszek OKRZEJA
- złożony po raz 3 i Prezydent RP nadał ZKZ, a nie SKZ

(oddał 57.600 ml krwi pełnej)
6.
Cezary PARADOWSKI
- złożony po raz 3 i nadany przez Prezydenta RP

(oddał 47.400 ml krwi pełnej)

Brązowego Krzyża Zasługi

1. Sławomir MICHALSKI
- złożony po raz 3 i nadany przez Prezydenta RP
(oddał 20.900 ml krwi pełnej – w 2007r. dyskwalifikacja jako dawcy przez lekarza)


Podobnie rozpatrywane są wnioski składane przez Zarząd Klubu o nadanie członkom naszego Klubu odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Na złożonych w 2011r. do Zarządu Głównego PCK 23 wnioski o nadanie tej odznaki – w/w Komisja odrzuciła (oczywiście bez podania uzasadnień) 13 wniosków. Bez komentarza !!!

Uważam, że Komisja ta czyta tylko „po łebkach” uzasadnienia każdego wniosku i nie dokonuje analizy możliwości działania w zakresie honorowego krwiodawstwa danego kandy-data, w zależności od jego wykształcenia, zatrudnienia, wieku, specyfiki stanowiska pracy, stanu zdrowia itp.

Ponadto pragnę poinformować, że członkowie w/w Komisji, jak i Krajowej Rady HDK PCK przy Zarządzie Głównym PCK prawie nic nie wiedzą o działalności naszego Klubu HDK, a tym bardziej o działalności poszczególnych jego członków. O działalności członków Klubu, na których sporządzane są wnioski najlepiej wiem ja, jako prezes Klubu oraz członkowie Za-rządu Klubu i wnioski te są akceptowane zarówno przez Prezesa Mazowieckiego Zarządu Okręgowego PCK, jak i Przewodniczącego Mazowieckiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa PCK w Warszawie.

Członkowie w/w Komisji Krajowej Rady HDK PCK przy Zarządzie Głównym PCK winni tylko sprawdzać wnioski pod względem formalnym, a nie merytorycznym. Sprawdzanie wniosków pod względem merytorycznym i podejmowanie decyzji o przyznaniu,
bądź nie przyznaniu odznaczenia leży tylko i wyłącznie w gestii organu przyznającego dane odznaczenie !


Przedstawiając powyższe działania, zarówno Zarządu Głównego PCK, jak i Krajowej Rady HDK PCK przy tym Zarządzie, będąc zasłużonym honorowym dawcą krwi PCK (w latach 1969-1992 oddałem 31.050 ml krwi pełnej), długoletnim działaczem PCK (od 1956r.) i nieprzerwanie działającym od 43 lat organizatorem honorowego krwiodawstwa we wszystkich strukturach organizacyjnych PCK, przy czym w latach 1969-1983 byłem sekretarzem, a od 1983r. do chwili obecnej jestem prezes najstarszego w Warszawie Klubu HDK PCK (w 2013r. obchodzić będzie 50-lecie działalności) – mam już dosyć tej obłudy, zakłamania, ignorancji, partykularnych interesów i arogancji „władzy” członków Zarządu Głównego PCK oraz honorowych dawców krwi tworzących Krajową Radę Honorowego Krwiodawstwa PCK przy Zarządzie Głównym PCK i tak „per noga” traktujących od wielu już lat honorowych dawców krwi PCK nie tylko z mojego Klubu, ale także z Warszawy i województwa mazowieckiego.


Moja „czara goryczy” przelała się, dlatego też z wielkim smutkiem i żalem po-stanowiłem po tylu latach działalności rozstać się z Polskim Czerwonym Krzyżem i przestać działać w jego strukturach.

Nie do takiego Polskiego Czerwonego Krzyża się zapisywałem.


Dlatego też postanowiłem kontynuować swoją działalność w strukturach Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej – a nie w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Panie Krzysztofie.... Pozdrawiam.
Życzę powodzenia w dalszej działalności.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.