Facebook Google+ Twitter

Jak usprawnić polski system podatkowy?

Pierwotnie sporządziłem wykaz "punkt po punkcie" poniższych propozycji, ale wyglądało to jak instrukcja i - po sugestiach Redakcji - postanowiłem ideę wyłożyć w przystępniejszy sposób. A wykaz wyślę do "odnośnych urzędów"...

Narzekamy na obecny system podatkowy, między innymi na konieczność wypełniania formularzy PIT.

Idea nowego podejścia do systemu podatkowego zasadza się na paru pomysłach. Być może znawcy prawa podatkowego uznają propozycje za nierealne, ale przeżyliśmy już szereg systemów, które były niewzruszalne...

Po kolei

fot. AKPAKażdy nowo narodzony obywatel naszego otrzymuje indywidualny numer (IN). Jest to uniwersalny numer, co oznacza, że wszelkie dokumenty (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy, przepustki do zakładu pracy, książeczka zdrowia, indeks studenta, kartoteka linii papilarnych itp.) wystawione na daną osobę, mają identyczny numer, czyli IN. Oczywiście w przypadku banków, polis ubezpieczeniowych - IN stanowiłby część pełnego oznakowania. W przypadku adresu e-mailowego, IN byłby częścią tego adresu i (przy braku innych danych odbiorcy) umożliwiałby dotarcie do adresata (pod warunkiem posiadania łączności internetowej).

Wszystkie obecne numery (PESEL, NIP itp.) byłyby unieważnione.

Kolejny krok to powstanie Banku Podatkowego (BP).

Każdy podatnik posiada konto w BP, na które przelewane są wszelkie dochody (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o wynajem lokalu, prawa autorskie, stypendia, alimenty, profity z wynalazków, odsetki bankowe, wygrane z loterii, wygrane w konkursach, spadki, darowizny itp.). Jeśli pewne dochody już zostały opodatkowane na podstawie osobnych przepisów przed przelaniem do BP, to kwoty te są gromadzone na osobnym koncie klienta BP.

BP przekazuje z konta właściciela odpowiednie kwoty na fundusze emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne oraz na konta wierzycieli na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.

BP niezwłocznie przekazuje kwotę określoną przez podatnika na konto wskazanej przez niego osoby lub firmy albo przesyła przekazem na wskazany adres pocztowy.

Kwota gromadzona w BP podlega oprocentowaniu według stopy dla lokat, obliczonej według średniej stopy z kilku największych banków w Polsce. Środki są wypłacane zgodnie z dyspozycjami właściciela konta w BP na dowolne cele, przy czym w pierwszej kolejności wypłacane są kwoty już wcześniej opodatkowane. Środki zgromadzone na koncie podatnika są podzielone na (przykładowo) tysiączłotowe porcje, z których każda jest traktowana jako osobna lokata o wysokości oprocentowania zależnej od czasu jej niewypłacania.

Kapitał zgromadzony w BP jest wolny od podatku (co najwyżej odsetki). I najważniejsze - podatkowi podlegają wyłącznie środki wypłacane z konta BP! Tak długo, jak spoczywają na koncie podatnika, tak długo nie są opodatkowane! Podatek jest obliczany po wejściu kapitału w obieg finansowy Polski, podobnie do cła, które naliczane jest po wejściu towaru na terytorium naszego kraju.

Korzystnie byłoby, aby organizacyjnie BP oraz Urząd Skarbowy (US) były zlokalizowane w jednym budynku. Każdorazowa wypłata z BP jest opodatkowana (lub zwalniana z podatku) przez US, zaś podatek jest przekazywany do Skarbu Państwa. Przy każdej wyspecyfikowanej wypłacie (przelewie) jest podana wysokość pobieranego podatku.

BP wydaje karty płatnicze, przy użyciu których, podatnik może nabywać towary oraz usługi w Polsce i poza jej granicami. Każda wydatkowana w ten sposób kwota jest stosownie opodatkowana według wcześniej opisanych procedur.

Towary i usługi, które są objęte ulgami podatkowymi, będą wyraźnie oznaczone w punktach handlowych, cennikach, ogłoszeniach, reklamach, informatorach. Podstawą ich oznakowania będzie lista opracowana przez odpowiednie ministerstwa, komisje sejmowe, federacje konsumenckie. Jeśli przepisy unijne nie zabraniają, to zostanie wytypowany szereg towarów produkowanych w Polsce, których zakup będzie premiowany ulgą podatkową, co zwiększy popyt i podaż (zatem także wzrost zatrudnienia) na te dobra.

Wszelkie należności za towary lub usługi podlegające systemowi ulg podatkowych w danym roku, wnoszone są bezgotówkowo, czyli przy użyciu karty płatniczej BP, chyba że nabywca nie jest zainteresowany ewentualną ulgą podatkową obowiązującą w danym roku. BP księguje środki przeznaczone na zakup towarów oraz zgodność wydatków z ustalonymi limitami zakupów podlegających ulgom. Zlikwidowana zostaje dolna granica wydatków upoważniająca do zastosowania ulg podatkowych.

Wszystkie wpłaty i wypłaty z konta BP będą na bieżąco zamieszczane na odpowiednim formularzu PIT, który będzie można obserwować dzięki internetowi i na tej podstawie podejmowane będą decyzje przez podatnika (na przykład przelanie określonych kwot z BP na inne konta albo ich pozostawienie na koncie BP w aspekcie korzystnego dlań rozliczenia zobowiązań podatkowych). Rozliczenie (ostatecznie wypełniony formularz) nastąpi możliwie niezwłocznie, czyli znacznie wcześniej niż z końcem kwietnia. Jeśli podatnik nie zgłosi zastrzeżeń i uwag do formularza (na przykład do końca stycznia następnego roku), to US uzna go za ostatecznie złożony. Uregulowanie ewentualnych zaległości podatkowych powinno nastąpić niezwłocznie, ale też nadpłata podatku będzie natychmiast przekazana na konto podatnika w BP jako wolna od podatku za następny rok. Zasadniczo zaległości i nadpłaty w tym systemie nie powinny mieć miejsca, bowiem na bieżąco byłyby wykonywane stosowne operacje finansowe.

Inne pomysły, które powstały podczas rozważania proponowanego systemu.

Podatnik może zlecić BP przekazywanie należności za telefon, energię elektryczną, gaz, wodę, raty kredytowe, czynsz itp., przy czym przelewy te podlegają opisanej procedurze opodatkowania.

W przypadku przekazywania należności na wskazany adres pocztowy, BP wyda przekaz pocztowy na blankiecie czekowym z nazwiskiem odbiorcy, który może być zrealizowany w dowolnym urzędzie pocztowym albo podczas płacenia za towary w sklepie, jednak za okazaniem dokumentu.

Wszelkie usługi medyczne opłacane są czekami zdrowotnymi wystawianymi przez punkty usług medycznych. Czeki te są dostarczane do BP, który sprawdza legalność ich wystawienia oraz status ubezpieczenia pacjenta i ustala należności według cenników obowiązujących w służbie zdrowia oraz obciąża, tak konto kasy chorych, jak i (ewentualnie) konto tegoż podatnika, przelewając ustalone kwoty na konto punktu usług medycznych. W punktach usług medycznych wprowadza się zakaz obrotu gotówkowego. W przypadku niezidentyfikowania pacjenta, kosztami obciąża się Skarb Państwa.

Wprowadzenie powyższego systemu w życie, jak mniemam, spowoduje zmniejszenie szarej strefy zatrudnienia (wszelkie wypłaty powyżej ustalonego minimum będą przekazywane pracownikowi-podatnikowi wyłącznie przez BP, zaś każda zapłata powyżej pewnego minimum, przekazana bezpośrednio pracownikowi będzie uznana za transakcję nielegalną). Podatnik nie będzie wypełniał formularzy PIT, ponieważ uczyni to BP na podstawie posiadanej pełnej dokumentacji i to niezwłocznie po zakończeniu roku podatkowego. Towary i usługi podlegające ulgom podatkowym będą monitorowane na bieżąco. Imienne czeki znakomicie utrudnią kradzież (na przykład podczas napadu na doręczyciela), zaś w jej przypadku będzie wydany duplikat. Czeki medyczne ograniczą patologiczne nieprawidłowości finansowe rozpowszechnione obecnie w służbie zdrowia.


Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (9):

Sortuj komentarze:

Oto odp. MFin. na mój emajl (artykuł) -

Warszawa, dnia 19 stycznia 2007r.
MINISTERSTWO FINANSÓW
BIURO MINISTRA
Szanowny Pan
Mirosław Naleziński
ul. Stoczniowców 11/2
81-457 Gdynia
W odpowiedzi na pismo, przesłane drogą elektroniczną w dniu 02 listopada 2006 r., w którym
odniósł się Pan do wielu zjawisk społecznych, znajdujących odzwierciedlenie w stanie
budżetu państwa oraz problemów występujących w obecnym systemie prawa podatkowego,
Ministerstwo Finansów pragnie zapewnić, że stale podejmowane są działania zmierzające
do upraszczania i uszczelnienia sytemu podatkowego.
Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, iż realizując rządowy program reformy
finansów publicznych oraz podatków, przygotowano projekty ustaw nowelizujących ustawy
podatkowe, w tym ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwalone przez
Sejm w dniu 16 listopada 2006 r. wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2007 r.
Do najważniejszych zmian, które zostały uchwalone w ustawie o podatku dochodowym
od osób fizycznych (PIT) można zaliczyć:
- odmrożone zostały progi podatkowe: pierwszy będzie na poziomie 43 405 zł, a drugi:
85 528 zł., podwyższono też kwotę wolną od podatku do 572 zł 54 gr. (skala podatkowa
pozostała bez zmian i wynosi 19%, 30% i 40%);
- wprowadzono ulgę prorodzinną: podatnicy będą mogli odliczyć od podatku 120 zł
na każde wychowywane dziecko;
- zmieniono zasady opodatkowania sprzedaży mieszkań: zamiast dotychczasowego 10%
podatku od przychodów ze sprzedaży wprowadzony będzie podatek w wysokości 19%
dochodu ze sprzedaży;
- ułatwiono przekazywanie przez podatników 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego: urząd skarbowy będzie przekazywał wymienioną kwotę na rzecz organizacji
pożytku publicznego, wskazaną w zeznaniu przez podatnika.
Natomiast zasygnalizowane przez Pana sposoby rozwiązania niektórych z tych problemów,
m.in. poprzez zmiany przepisów prawa, wymagają analizy i zostaną rozważone
przy przyszłych pracach legislacyjnych.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Własnie dostałem częściwą odp. z Min. Fin. -
Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za maila, który z pewnością zawiera ciekawe propozycje. Przesyłam go wraz z odpowiedzią do Departamentu Administracji Podatkowej do p. AS [moje skr.], która jest expertem w zakresie możliwości wprowadzania zmian w systemie podatkowym.
pozdrawiam,
RS [moje skr.]

Komentarz został ukrytyrozwiń

Asen -
1. Przy zastosowaniu mojego pomysłu nie musisz znać zadnego wzoru, żadnej skali, bo to policzy Ci kalkulator na bieżąco przy sporządzaniu pita.
2. A dlaczego jest pełno banków? Nie wystarczylby jeden? BP traktuj jako pracodawcę - kiedyś szedłeś do kasy, wypłącałeś szmalec iszedłeś do banku lub na piwo. Teraz firma wyśle ten cały Twój szmal do BP (i to jest "stara" kasa firmy), a Ty - mając w tej chwili jeden, dwa banki - dasz polecenie przelewu do Twoich banków. Dlaczego? Bo Twoje banki zaraz wymyślą nieco lepsze oprocentowanie albo sprytniejsza kartę płatniczą lub kredyt mieszkaniowy. A teraz masz 100 banków - i dlaczego jest 100, a nie 5? Nie przesadzaj - nareszcie zrobią takie oferty, o jakich Ci się dzisiaj nie śni. A BP nie będzie konkurował, bo stopy będzie miał nieco nizsze.
3. Nie uważasz, że podatek powinieneś płącić dopiero od wkoty wporwadzonej do krwiobiegu finansowegi państwa?
4. Oficjalnie nie powiedza Ci, że oszukiwaliśmy to likwidują. Oczywiście, skala braków budżetowych jest większa niż kombinacji. Ale załóżmy - za 5 lat będzie lepiej i wrócą do sprawy ulg. I co? Nadal będzie jak rok temu? Czyli faktury, zbieranie, przechowywanie i jednak trochę oszustwa... To średniowiecze, nie nowoczesny system. A jak jest na Zachodzie? Jeśli tak, jak u nas rok temu to również dziadostwo i epoka brązu...
5. Mój system jest genialny i nie znajdziesz słabego punktu. Oczywiście - my, Polacy, nie możemy uznać, że jeden z nas coś wymyślił dobrego. Owszem, gdyby to był pomysł z USA, to większość Polaków by pochwaliła (jak te wszystkie gry i teleturnieje na licencji), ale z Polski? Nigdy!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Asen -> chciałam Cię serdecznie pozdrowić, bo aż się uśmiecham do Ciebie na Twoje słowa że każdy potrafi wypełnić PIT. Ja się kiedyś zawściekłam, że się nauczę i wypełnię. Niestety, ryzyko kary jest zbyt duże aby frywolnie traktowac pomyłki :) I przyznaję z całą odpowiedzialnością - mam wyższe wykształcenie, niemałe IQ, maturę z matematyki, lecz nie potrafię bez stresu wypełnić PITu. :)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Jeszcze do Asena - * Bank Podatkowy, karta płatnicza BP - jak sie to to ma do swobody działalności innych banków?*
W każdej chwili ma prawo powstać dowolny bank? Zakaz jego działalności byłby właśnie owym ograniczeniem...

Komentarz został ukrytyrozwiń

1. Jeśli stary PESEL spełniałby wymogi wszelakie, w tym NIPy, to nie widzę przeszkód, ale podobno PESEL ma wadę, że jak ktoś ma ponad 100 lat, to mogą być niejasności... Ponadto - czy NIP lub inne numery nie mają innych dlugości? No i po wejściu do UE należałoby system zunifikować, aby nie było sytuacji z Niemiec Zachodnich, kiedy to wprowadzono podział pocztowy w systemie kodowym, a po tem zaraz przejęto NRD, co całkowicie położyło numerację...
2. Inne banki nic nie tracą - wszystkie płace i zlecone idą najpierw do państwowego BP i tam w ciągu "elektronicznej chwili" są dzielone wg procedur na chorobowe, emerytalne itp., na zasądzone przez sądy (obligatoryjnie), na życzone dla tow. ubezpieczeniowych, czynsz, telefony (jeśli sobie życzysz) itp. I niemal natychmiast masz na koncie dowolnego banku swoje pieniądze. A jeśli obawiasz się, że w tym roku zbut duży zapłacisz podatek, to trzymasz je w BP, bo jak długo tam leżą, tak długo nie są opodatkowane.
3. Pomysł był opracowywany na warunki z istniejącymi ulgami podatkowymi. I nie jest powiedziane, że ulgi nie wrócą. Ponadto - jeśli w UE są ulgi, a system byłby w całej UE, to jakznalazł. I wreszcie - dlaczego ulgi upadły? Także dlatego, że obywatele oszukiwali. Kazdy z nas może przypomnieć sobie swoje drobne kanciki oraz kanty swoich przyjaciół lub a sklepach (kupowałeś litr farby i nie brałeś faktury, ale sklepikarz gromadził takie zakupy i fikcyjnie na siebie albo szwagra rozpisywał). Teraz chyba nie wymyślisz fałszerstwa, chyba że w samym BP - urzędnicy albo programiści...
4. Nie słyszysz, jak corocznie narzekają ludzie na te pity, a ulg coraz mniej? A mają być internetowe. No i błędy zawsze jakieś są. W moim systemie obywatel by nic nie wypełnial, bo wszystkie dane byłyby przepuszczane przez BP, zatem po roku miałbyś gotowego pita. Nawet nie musiałbyś go podpisywać. Oblicz - ile milionów godzin zaoszczędzi społeczeństwo, ile papieru, ile czasu urzędników? Kto to obliczy. Każdy z nas co najmniej jeden dzień tracił. A zbieranie faktur, a ich zagubienie, a ich znalezienie po złożeniu pita, z błędne zinterpretowanie przepisów. Tu nic nie wypełniasz! I nic Ciebie nie obchodzi! To jest dopiero wolność, ale dla uczciwych, bo jak ktoś chce zakombinować, to skrytykuje pomysł.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dzięki! W okolicach południa nie było biedaka...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Ależ Mirosławie! Przecież stoi na głównej stronie :)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Szkoda, że artykuł był tylko parę godzin na okladce. Zamieszczono go wczoraj, po dwóch dniach poprawiania. Powinna decydować data emisji (22 paź.), a nie dosłania do Redakcji (20 paź).

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.