Facebook Google+ Twitter

Jak wyglądają i do czego prowadzą neoliberalne reformy rynkowe?

W neoliberalizmie najważniejszą cnotą jest skrajny egoizm, zaś celem życia człowieka staje się dążenie do maksymalizacji zysku. Skutkiem tego jest brutalizacja życia gospodarczego jak i społecznego!

Neoliberalizm sprowadza życie człowieka do walki o przetrwanie, pomimo tego, że nie żyjemy przecież w epoce kamienia łupanego. Kiedy jednak większość ludzi walczy o przetrwanie, elity finansowe walczą o to, aby zarobić jeszcze więcej.
http://www.youtube.com/

Problemy gospodarcze naszego kraju nie wynikają jak twierdzą niektórzy z ducha realnego socjalizmu, ale z neoliberalnych reform, które w każdym kraju powodują podobne skutki gospodarcze i społeczne. Dlatego też zamiast walczyć z duchem komuny, ludzie powinni walczyć z zarazą neoliberalizmu.

Czym więc jest neoliberalizm? Jest to system, którego celem jest maksymalizacja i prywatyzacja zysku oraz uspołecznienie kosztów. W praktyce oznacza to, że maksymalny zysk trafia do 1% najbogatszych ludzi, kosztem pozostałych.
http://www.wiadomosci24.pl/
http://praca.interia.pl/
Temu właśnie służy liberalizacja, prywatyzacja oraz deregulacja gospodarki. Ich głównym celem jest usunięcie wszystkich barier utrudniających prowadzenie swobodnej działalności przez globalny kapitał dla uzyskania maksymalnego zysku!

Neoliberalne reformy są niczym innym jak sprywatyzowanym centralnym planowaniem. Dzięki tym reformom gospodarki poszczególnych krajów zostają podporządkowane globalnemu rynkowi sterowanemu przez ponadnarodowe korporacje oraz spekulantów finansowych.
Dlatego też poszczególne kraje pozbawione zostają gospodarczej suwerenności w tym większym stopniu im większą rolę odgrywają globalne korporacje czy spekulanci finansowi.

Za twórców neoliberalizmu uznaje się Miltona Friedmana oraz Friedricha von Hayeka. To właśnie Milton Friedman stworzył teorię monetaryzmu oraz przyczynił się do powstania wolnego handlu w skali światowej, co ma bezpośredni związek z likwidacją ceł zaporowych. Friedman był zwolennikiem totalnej prywatyzacji nie tylko przedsiębiorstw czy usług publicznych takich jak np. ochrona zdrowia, ale też wody, lasów a nawet i powietrza, gdyby tylko istniała taka możliwość.

Friedman był głównym przedstawicielem chicagowskiej szkoły ekonomii. To właśnie ci ekonomiści stali się głównymi doradcami w neoliberalnych reformach gospodarczych prowadzonych przez Ronalda Reagana w USA czy Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii.

Te reformy stały się niezwykle korzystne dla największych amerykańskich korporacji oraz największych banków inwestycyjnych z Wall Street, które zarabiały krocie na prywatyzacji gospodarek innych krajów.

To właśnie USA stały się największym orędownikiem prywatyzacji i liberalizacji globalnej gospodarki i za pomocą takich instytucji jak Światowa Organizacja Wolnego Handlu (WTO), Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy Banku Światowego wymuszały na poszczególnych krajach przeprowadzenie reform dostosowania strukturalnego (SAP) w celu maksymalizacji zysku przez amerykańskie korporacje oraz największe banki inwestycyjne.

To właśnie bankierzy z Wall Street najwięcej zarabiają na neoliberalizmie, zwłaszcza zaś takie banki jak Goldman Sachs czy J.P Morgan wyznaczają ‘’właściwy poziom” wynagrodzenia dla bankierów oraz całej reszty korporacyjnych menedżerów.

Te banki inwestycyjne są dla innych tego banków nie tylko wyznacznikiem postępowania w sferze płacowej, ale też i prowadzonej działalności. A największe zyski tym największym instytucjom finansowym przynoszą spekulacje na rynku finansowym, surowcowym oraz żywności. Dlatego też banki te są największymi spekulantami świata. Od 1929 roku nie ma kryzysu finansowego bez udziału Goldmana czy Morgana. Kiedy więc inne kraje toną w kryzysie spekulant finansowy- Goldman Sachs oraz J.P Morgan pomnaża swoje zyski. Do podziału zysków dołączają się też inni spekulanci, oraz globalne korporacje. To właśnie w żywotnym interesie banków inwestycyjnych jak i globalnych korporacji leży prywatyzowanie gospodarki.

W USA neoliberalne reformy doprowadziły do powstania gigantycznego zadłużenia tego kraju, powstania oligarchii finansowej, dominacji umów śmieciowych, przejęcia rynku pracy przez agencje pracy tymczasowej oraz pojawienia się dużej liczby pracujących biedaków.

W Polsce najlepszym uczniem Miltona Friedmana okazał się Leszek Balcerowicz. Dzięki pracy w zarządzie banku J.P Morgan, Balcerowicz dla świata globalnej finansjery, okazał się nie tylko najbardziej wiarygodnym partnerem, ale też i przedstawicielem. Dlatego to właśnie Balcerowicz stał się głównym reformatorem polskiej gospodarki. Najbardziej na tym skorzystali zagraniczni „inwestorzy”,–czyli największe banki inwestycyjne z Wall Street i innych stolic globalnego hazardu oraz globalne korporacje, których sponsorem jest nasze państwo. Dlatego też zadłużenie naszego kraju stale rośnie a państwo, aby ograniczyć ten dług wysprzedaje majątek narodowy. Dzięki temu struktura gospodarcza naszego kraju przypomina strukturę gospodarczą państw afrykańskich. Wszystkie najbardziej dochodowe firmy znalazły się w łapach globalnej finansjery.

Państwo, aby ograniczyć stale rosnący dług wysprzedaje majątek narodowy, który chętnie przejmują banki inwestycyjne, fundusze emerytalne czy globalne korporacje. Rolą państwa jest, więc spełnienie i ochrona interesów zagranicznych „inwestorów”,- czyli globalnych korporacji oraz spekulantów finansowych a nie troska o interes publiczny czy dobro wspólne!

Neoliberalna propaganda głosi, że liberalizacja gospodarki ma służyć konsumentom, ponieważ będą oni mieli dostęp do tanich produktów z różnych części świata. Prawda jednak wygląda zupełnie inaczej. Celem liberalizacji jest uzyskanie maksymalnego zysku przez globalne korporacje, do czego właśnie mają służyć konsumenci. Globalne korporacje mogą produkować tanio produkty, ponieważ w wszystkich strefach produkcji eksportowej tworzą obozy pracy, gdzie często zatrudniane są dzieci.
http://www.wiadomosci24.pl/

Bardzo widocznym skutkiem liberalizacji gospodarki jest wysokie bezrobocie oraz zatruwanie rynku zatrudnienia umowami śmieciowymi. Gdyby Polska miała być konkurencyjna dla Chin, Indii czy Indonezji pracownicy w tym kraju, musieliby otrzymywać wynagrodzenia podobnej wysokości, harując 12 godzin dziennie. Wyższa koszty pracy powodują, że wciąż utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia a jeśli tworzą się nowe miejsca pracy to są to głównie umowy śmieciowe.
Jednak tak właśnie miało być!
http://www.wiadomosci24.pl/
http://www.wiadomosci24.pl/
http://www.wiadomosci24.pl/


Poza tym bardzo częste stosowanie umów śmieciowych doprowadziło w konsekwencji do niedofinansowania systemu ubezpieczeń społecznych i wydłużenia wieku emerytalnego, za czym od początku opowiadał się znany - główny neoliberalny reformator.

http://www.forbes.pl/

Dla wprowadzenia wolnego handlu państwa na mocy postanowień WTO- pozbawiono możliwości stosowania ceł zaporowych, gdyż skutecznie utrudniały one swobodną działalność globalnych korporacji. Przez cła zaporowe gospodarki krajowe skutecznie chroniły swoje miejsca pracy. Jednak w neoliberalizmie ochrona miejsc pracy nazywa się gospodarczym protekcjonizmem. Dlatego też te niedozwolone praktyki ochrony gospodarki przez państwo zostały usunięte i państwo zaczęło legalnie sponsorować zagranicznych inwestorów, kosztem rosnącego bezrobocia, wprowadzenia umów śmieciowych czy wzrostu zadłużenia państwa.

Kolejnym procesem, który pozwalał ponadnarodowym korporacjom oraz spekulantom finansowym maksymalizować zysk była przymusowa prywatyzacja, do czego potrzebowały one nowych rynków. Chodziło tutaj o przejęcie przez globalny kapitał najbardziej dochodowych przedsiębiorstw oraz uczestnictwo największych spekulantów finansowych w prywatyzowaniu majątku narodowego, czego skutkiem jest: http://www.youtube.com/
Największym sojusznikiem globalnego kapitału w tym zakresie był oczywiście Skarb Państwa.
http://www.wiadomosci24.pl/ http://www.wiadomosci24.pl/


Zupełnie nieprzypadkowo doradcami prywatyzacyjnymi przy największych polskich prywatyzacjach stały się największe banki inwestycyjne z Wall Street
takie jak Goldman Sachs czy J.P Morgan.
http://wyborcza.pl/
http://forsal.pl/

Największe banki inwestycyjne zarabiają nie tylko na doradztwie prywatyzacyjnym, do czego są im potrzebne prywatyzacje, ale też i na spekulacjach finansowych.

http://www.ekonomia24.pl/
http://www.polskatimes.pl/

W tym ostatnim banku inwestycyjnym L.Balcerowicz pełnił funkcję członka zarządu, co pozwoliło mu zostać głównym architektem neoliberalnych reform w Polsce, na których oczywiście najwięcej zarobił globalny kapitał.

Poza tym prywatyzacja miała też maksymalnie ograniczyć rolę związków zawodowych w realizacji ich statutowych zadań takich jak: ochrona miejsc pracy, stabilne zatrudnienie czy godziwa płaca. Prywatyzacja też służy rozbijaniu państwowych firm na prywatne spółeczki z wysokimi wynagrodzeniami dla ich prezesów i umowami śmieciowymi dla pozostałych. Neoliberalnymi metodami zarządzania posługują się nie tylko globalne korporacje czy firmy prywatne, ale też i spółki publiczne takie jak PKP czy- spółka samorządowa - Koleje Śląskie. Polega to na przyjęciu zasady, że bardzo wysokie wynagrodzenia należą się prezesom, dyrektorom i ich doradcom a pracownikom powinny wystarczyć minimalne płace i umowy śmieciowe. Kiedy to się opłaca, można też oczywiście pracowników bezkarnie zwolnić-,co w neoliberalnej nowomowie nazywa się redukcją zatrudnienia!

http://www.fakt.pl/
http://www.wiadomosci24.pl/
http://www.rynek-kolejowy.pl/

Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy prywatną własnością a firmą sprywatyzowaną. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z wysprzedażą majątku narodowego! Prywatna firma nie może być też traktowana jak prywatny folwark.

W neoliberalizmie dąży się do tego, aby najbardziej dochodowe firmy znalazły się na giełdzie, na czym najwięcej zarabiają ich prezesi, finansowi doradcy oraz ich główni udziałowcy, kosztem pracowników. Dla ograniczenia kosztów działalności tych firm a co za tym idzie- zwiększenia zysku zarządu, finansowych doradców oraz głównych udziałowców wprowadza się oszczędności na „zasobach ludzkich”. Pracownicy w neoliberalnej ekonomii noszą nazwę zasobów ludzkich, które można zredukować,- czyli po prostu zwolnić z pracy bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji, ponieważ nie są oni ludźmi,– lecz tylko zasobami!


Tworzeniem programów oszczędności zajmują się oczywiście doradcy finansowi, którzy są produktem neoliberalnej indoktrynacji, redukującej człowieka do wyłącznej roli skrajnego egoisty!
http://pl.wikipedia.org/
Skoro jednak skrajny egoizm staje się najwyższą cnotą- oszczędności na pracownikach stają się zwyczajną normą prowadzenia gospodarczej działalności, przynoszącej korzyści menagerom i ich głównym doradcom.

http://biznes.interia.pl/gieldy/news/tauron-chce-zredukowac-zatrudnienie-o-ponad-3-tysiace,1883530,1844,strona,6,r,57646066#pst57652550

W neoliberalnej etyce najważniejszą wartością staje się maksymalizacja zysku. Nic poza tym się nie liczy. Neoliberalizm zastępuje pojęcie sprawiedliwości społecznej – sprawiedliwością rynkową. W ten sposób próbuje się uzasadnić astronomiczne płace oligarchii finansowej oraz niskie wynagrodzenia pozostałej reszty. Jak twierdzą neoliberałowie, płace w gospodarce rynkowej ma ustalać sam rynek a nie państwo. I właśnie dzięki temu, kiedy jedni pławią się w luksusach, pozostali walczą o przetrwanie.

Jednak to nie tyle rynek ustala kosmiczne wynagrodzenia bankierów czy prezesów największych spółek giełdowych, lecz oni sami ustalają sobie tak wysokie płace- tworząc swoiste towarzystwo wzajemnej adoracji. Rolą państwa jest tutaj odpowiednie opodatkowanie tak wysokich dochodów.
http://www.polskatimes.pl/

W interesie publicznym jest to, aby bardzo wysokie wynagrodzenia finansowej oligarchii oraz globalne korporacje, korzystające z statusu zagranicznych inwestorów, zostały odpowiednio opodatkowane. W przeciwnym wypadku cały ciężar opodatkowania spadnie na zwykłych podatników, słabą klasę średnią oraz pozostałe krajowe firmy. Poza oczywistym interesem samych globalnych korporacji nie ma żadnego powodu, aby państwo sponsorowało ich działalność.

Neoliberalizm redukuje człowieka do roli korporacyjnego szczura, konsumenta, przedmiotu, robota, zasobu czy towaru. To właśnie pracownicy są najczęstszą ofiarą maksymalizowania zysku przez pseudo-pracodawców. Dlatego też celowo wprowadza się konkurencję pomiędzy pracownikami a konsumentami, co szczególnie jest widoczne w przypadku pracowników handlu. http://www.wiadomosci24.pl/

Jednak to nie konsumenci mają tutaj odnieść największe korzyści a jedynie właściciele oraz zarządy tych firm. Za niskie koszty produkcji wielu towarów płacą najwięcej pracownicy. Jednak koszty ponoszą też i sami konsumenci, gdyż niska cena związana jest też zwykle z niską, jakością tych towarów. Poza tym większość konsumentów to przecież też są pracownicy. W ostatecznym rozrachunku, więc jedyną grupą, która zyskuje jest zarząd firmy. I tak właśnie ma być!

Zdaniem neoliberałów swobodna gra rynkowa powinna obejmować wszystkie sfery gospodarki nie wyłączając też i usług użyteczności publicznej takich jak służba zdrowia. Podstawową rolą ochrony zdrowia nie ma, więc być ratowanie życia czy leczenie pacjentów, lecz maksymalizacja zysku. Dlatego też się dowiadujemy, że podstawową rolą szpitali jest zachowanie rentowności a nie leczenie pacjentów. Stąd zdrowie staje się zwykłym towarem zaś ratowanie szpitali polega na ich urynkowieniu,- co oznacza prywatyzację szpitali i komercjalizację usług medycznych.
http://www.wiadomosci24.pl/

Kiedy zdrowie staje się towarem, towarem staje się też człowiek, dlatego pacjent jest często coraz gorzej traktowany. W celu ograniczenia kosztów tworzy się idiotyczne procedury. Jeśli więc leczenie pacjenta się nie opłaca lub jest za drogie – łatwo może dojść do dramatu.
http://www.dziennikbaltycki.pl/
http://www.polskatimes.pl/
http://www.fakt.pl/

Ostatnim z procesów neoliberalnych reform staje się deregulacja gospodarki. Celem jest całkowite pozbawienie państwa wpływu na gospodarkę. To przecież globalne korporacje czy finansowi spekulanci mają mieć wpływ na gospodarkę a nie państwo. A zarówno jednym jak i drugim chodzi maksymalizowanie zysku. Dlatego też całą gospodarkę należy odbiurokratyzować, – czyli po prostu sprywatyzować.
http://wiadomosci.dziennik.pl/

Dla wprowadzenia wolnego handlu państwa na mocy postanowień WTO- pozbawiono możliwości stosowania ceł zaporowych, gdyż skutecznie utrudniały one swobodną działalność globalnych korporacji.
Przez cła zaporowe gospodarki krajowe skutecznie chroniły swoje miejsca pracy. Jednak w neoliberalizmie ochrona miejsc pracy nazywa się gospodarczym protekcjonizmem. Dlatego też te niedozwolone praktyki ochrony gospodarki przez państwo zostały usunięte i państwo zaczęło legalnie sponsorować zagranicznych „inwestorów”, kosztem rosnącego bezrobocia, wirusa umów śmieciowych czy wzrostu zadłużenia państwa.

Strażnikami neoliberalizmu są takie instytucje jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Światowa Organizacja Wolnego Handlu. To właśnie dzięki tym instytucjom, państwa sponsorują globalne korporacje oraz spekulantów finansowych, przerzucając coraz większe koszty na barki społeczeństwa.
Warto więc przeczytać- do czego doprowadziły neoliberalne reformy narzucane przez MFW!
http://forsal.pl/
http://pieniadze.fakt.pl/

Największym wrogiem państwa neoliberalnego jest państwo opiekuńcze z dobrze rozwiniętą klasą średnią oraz silne społeczeństwo obywatelskie, w których związki zawodowe będą ogrywać istotną rolę w kształtowaniu polityki społeczno- gospodarczej. Tak właśnie jest w krajach skandynawskich. Kręgosłupem zdrowej gospodarki jest silna klasa średnia a nie gospodarka uzależniona od zagranicznych "inwestorów". Podstawowym celem neoliberalizmu jest stworzenie społeczeństwa konsumpcyjnego.
W państwie neoliberalnym największe zyski trafiają do nielicznych, zaś podatki głównie służą sponsorowaniu działalności globalnych korporacji, dlatego też zagraniczni „inwestorzy” mogą liczyć w Polsce na 10 letnie wakacje podatkowe a za niedotrzymanie minimalnych wymogów nie grożą tym im żadne dotkliwe kary.

Neoliberałom nie chodzi wcale o likwidację państwa opiekuńczego, ale wyłącznie o to, aby jego beneficjentami nie byli zwykli obywatele, ale głównie globalne korporacje i ludzie najbogatsi. I Polska jest właśnie takim krajem! Stąd zwolnienia podatkowe dla firm w tamtym roku wyniosły tylko 75 mld złotych- zaoszczędzonych na służbie zdrowia, finansowaniu programów zatrudnienia czy bezpieczeństwie obywateli. W państwie neoliberalnym nie mamy, więc do czynienia z likwidacją funkcji redystrybucyjnej państwa a jedynie z odwróconą redystrybucją z dołu do góry.

Neoliberalna ideologia oparta na promowaniu skrajnego egoizmu, nie tylko wypacza istotę ludzkiej natury, ale też prowadzi do dewiacji stosunków społecznych oraz brutalizacji życia gospodarczego i społecznego. Dlatego też należy zdecydowanie walczyć z tą fałszywą ideologią i stanowczo przeciwstawić się temu, aby przedstawiciele tej neoliberalnej sekty zasiadali w władzach państwowych.

Warto pamiętać o tym, że to właśnie skrajny egoizm doprowadził do powstania globalnego kryzysu finansowego, gospodarczego oraz zadłużeniowego, za który najwięcej płacą pracownicy. A na skrajnym egoizmie jest właśnie oparty neoliberalizm.
http://www.alterkino.org/
http://www.alterkino.org/
http://www.alterkino.org/

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.