Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

1687 miejsce

Kobiety nauki

60 procent wszystkich studiujących to kobiety, wśród osób ze stopniem doktora kobiet jest ponad 50 proc. Natomiast wśród profesorów jest ich zaledwie 10%.Czy zatem potencjał kobiet nauki jest należycie wykorzystywany,

Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania i Stephen Mull – Ambasador USA / Fot. Krystyna Krzekotowska
60 procent wszystkich studiujących to kobiety, wśród osób ze stopniem doktora kobiet jest ponad 50 proc. Natomiast wśród profesorów jest ich zaledwie 10%. Czy zatem potencjał kobiet nauki jest należycie wykorzystywany i jak wspierać kobiety nauki. Czy nie należałoby przekonać świat akademicki do ustawowego zapisania parytetów?
Na jaką pomoc mogą dziś liczyć współczesne kobiety zajmujące się nauką? Jakie inicjatywy są potrzebne dla wspierania kobiet nauki na wszystkich etapach edukacji i kariery naukowej?

Program „Mobilność Plus” umożliwia naukowcom udział w badaniach prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych. Środki wsparcia finansowego przyznane w ramach tego programu na realizację badań naukowych są wypłacane również podczas trwania urlopu macierzyńskiego. Przerwa związana z urodzeniem dziecka nie powoduje więc utrudnień w pracy naukowej.


Kolejny instrument wsparcia - POMOST – jest unikatowym programem finansowej pomocy dla naukowców-rodziców
powracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem oraz dla kobiet w ciąży i bezpośrednio po porodzie, prowadzących badania naukowe. Projekt realizuje Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, finansowana przez MNiSW. 


Urlopy macierzyński i wychowawczy nie przerywają kariery naukowej – korzystające z nich matki mogą na równych prawach z kolegami ubiegać się o granty badawcze. Granty przysługują np. osobie do 35 roku życia albo takiej, która obroniła doktorat najwyżej pięć lat temu. Można odliczyć od tych wymagań czas spędzony na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

Urlopy te nie są traktowane jako zaprzestanie działalności naukowej w przypadku uzyskania stypendium naukowego.
Zapewnia się też kobietom reprezentację w gremiach decydujących o sprawach nauki, czyli minimum 30 % udział w składzie Polskiej Komisji Akredytacyjnej.Wiele cennych inicjatyw podejmują organizacje pozarządowe, w tym Kongres Kobiet, działające przez wiele lat Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych oraz Stowarzyszenie Obywatelskich Inicjatyw.
Szczególnie cenne inicjatywy podejmuje Fundacja Kobiety Nauki, która stworzyła pierwszą w Polsce sieć kobiet naukowców, dzięki czemu przy wykorzystaniu nowych technologii możliwe jest wzajemne wspieranie się, mimo odległości oraz popularyzowanie osiągnięć polskich uczonych.

Na uwagę zasługuje zwłaszcza DOROBEK międzynarodowej konferencji odbytej w Centrum Nauki Kopernik w dniu 30 czerwca 2015 r. zorganizowanej przez Ambasadę USA, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Fundację Edukacyjną Perspektywy, na której gościem specjalnym była Andrea Jones z amerykańskiej agencji kosmicznej NASA - szefowa projektów promujących obszar STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Było to forum wymiany dobrych praktyk i działań z całego świata oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak wspierać kobiety nauki na wielu poziomach: inicjatyw obywatelskich, polityki państwa w obszarze edukacji i aktywizacji potencjału społecznego oraz strategii odpowiedzialnego społecznie biznesu.

Kobiety powinny podejmować wyzwania i mieć odwagę do zmiany swojego życia zawodowego na różnych etapach kariery - podkreślali uczestnicy konferencji.

Stephen Mull – Ambasador USA, dziękując za wsparcie dla dynamicznego projektu z udziałem międzynarodowej naukowej społeczności, podkreślił, że studiowanie jest przepustką do sukcesu. Wyraził przekonanie, że włączenie kobiet nauki pozwoli naszym krajom osiągnąć wspólny cel, zgodnie z polsko-amerykańskim systemem wspierana innowacji.
Dzieki temu zainicjowany został program, mający na celu rozwój zawodowy, ale sukces zależy w duzym stopniu od zaangażowania i kreatywności kobiet.

Uczestniczki debaty podkreślały, że zwłaszcza krzywdzące stereotypy utrudniają im karierę zawodową i naukową. Dlatego tak ważne jest, aby kobiety nauki wzajemnie się wspierały.

Dr Daria Tataj, założycielka i prezeska firmy konsultingowej podkreślała, że możliwe jest połączenie pracy naukowej z biznesem, choć bynajmniej nie jest to łatwe zadanie. .

Podczas konferencji zaprezentowano wiele inicjatyw zachęcających dziewczęta do zaangażowania się w technologie. Przykładem takich działań jest nieformalna grupa Women in Technology, która zrzesza kobiety o zainteresowaniach technicznych i informatycznych.

Zuzanna Kobrzynski z Fundacji GirlsCodeFunMożna, organizatorka kursów kreatywnego programowania poinformowała, że kursy takie są organizowane dla dzieci ze szkół podstawowych. W tym wieku bowiem dziewczynki tracą zainteresowanie naukami ścisłymi, jeżeli nie sa w tym kierunku nadal stymulowane.

Prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania podkreśliła, że niektóre instytucje i naukowcy dostrzegają problem nierówności w traktowaniu kobiet i mężczyzn, czego przykładem jest komisja ds. przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim. Zauważyła jednak, że wysokie stanowiska naukowe na polskich uczelniach w większości wciąż zajmują mężczyźni. Cieszy fakt, że obserwujemy skokowy wzrost udziału kobiet wykształconych. Kobiety mają przewagę w grupie osób z wyszyńskiego wykształceniem. Wśród doktorów również kobiety zaczynają przeważać, natomiast wciąż w niskim procencie są reprezentopwane w gronie profesorów.
Z uwagi na stereotypy, kobiety traca wiarę w swoje umiejętności, a to oznacza że kariera zarządcza kobiet wymaga pracy u podstaw.

Jak doprowadzić je do stanowisk zarządczych i jak zainteresować je naukami ścisłymi. Rzypomniano, że to my rodzice zaczynamy jako pierwsi dzielić rolę społeczne, przyznając “swobodę złego zachowania” chłopcom, co pozwala im wykształcić cechy odwagi, asertywności, co z kolei odbija się także na zachowaniach na rynku pracy.

Konieczne jest dopasowanie kompetencji do potrzeb rynku. W informatyce brak ludzi do pracy, podczas gdy w innych dziedzinach mamy zjawisko bezrobocia. To zjawisko będzie rosło, gdyż tylko w Europie w informatyce powstanie 5 mln. miejsc pracy. W Anglii ten rynek się zwiększa kilkakrotnie.

Są pewne sfeminizowane zawody np. nauki humanistyczne i sztuki, które można połączyć współpracą między wydziałami oraz między sektorami gospodarki.


Marta Du all , prezeska Fundacji Kobiety Nauki podkresliła znaczenie stworzenia bazy kobiet ekspertek, a także promowania kobiet uczonych, czemu służą konkursy.

Pytanie, czy nie przydałyby się inne inicjatywy - upowszechnianie w środowisku męskim.
Podkreślono, jak ważna jest solidarność między kobietami - wykorzystywanie wiedzy, aby wspierać kobiety z innych sektorów.
Kobiety powinny też wspierać odważnych mężczyzn, którzy starają się im pomóc i rozsądzają system niejako od wewnątrz.
Konieczne jest inne spojrzenie na program studiów. np. do wiedzy technicznej dołączyć należy wiedzę humanistyczna.
Ciekawe spostrzeżenia w panelu dotyczącym udziału kobiet w mediach zgłosiła

Joanna Warecha, dyr. programowa TVP. Przyznała, że niewielki mamy odsetek kobiet, występujących w mediach w charakterze ekspertek. Stereotypy sa tak silne, że maja wpływ na to, jak podpisywany jest materiał, w którym występuje kobieta ekspert. Gdy kobiety są zapraszane do program, pytają “na jaki temat?”, a panowie tylko
“ o której godzinie?”. Poza tym w rannych godzinach komentują mężczyźni, gdyź kobiety muszą wcześniej zająć się dziećmi.

Wskazano na wielką rolę mentorów i nauczycieli ( przytoczono pytanie nauczyciela, które utkwiło na całe życie: "czy po wrzucenie trzech kostek cukru herbata będzie słodka", odpowiedż odruchowa jest na tak, a tak nie jest, gdyż najpierw trzeba użyć siły, czyli zamieszać.)

Podsumowując debatę Małgorzata Fuszara, Pelnomocni Rządu ds. Równego Traktowania przypomniała, że stanowiska strategiczne i w nauce i w mediach zajmują mężczyżni, a polski świat akademicki nie nadąża za przemianami .
Musimy zatem żądać systemowych rozwiązań, gdyż udział w mediach jest niezwykle ważny, aby nauka była popularyzowanie. Ważne jest więc nagłaśnianie sukcesów kobiet w nauce. Ważne jest też, aby kobietom umożliwiać opanowanie sztuki wystąpień publicznych, co wymaga treningu i praktyki.
Wskazała też na potrzebę prowadzenia badań naukowych, w tym medycznych z perspektywy płci (np. ustalenie jak wygląda zawał męski i żeński) .
FAKTEM JEST ZE BADANIA POD KĄTEM PŁCI SĄ WARTOŚCIĄ.

Przedmiotem denaty było także to, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera kobiety nauki.

Dyrektor Departamentu Nauki MNiSW Magdalena Maciejewska wskazywała, że udział kobiet w programach adresowanych do młodych naukowców nie jest niski, ale zmienia się to w przypadku programów adresowanych do osób z wyższym stopniem naukowym lub z tytułem profesora.
W tych ostatnio wspomnianych programach kobiet jest zdecydowanie mniej.
Dlatego cieszę się z propozycji, gdyź trwają prace nad nowym systemem prawnym, dodała przedstawicielka Ministerstwa (zaznaczając, że także w tym resorcie jest jedyną kobietą dytektorem Departamentu).
Ministerstwo jest otwarte na różne inicjatywy stwierdziła Magdalena Maciejewska.

Nie doczytałam się zapisów równościowych w projektach ministerialnych, zaznaczyła prof. Małgorzata Fuszara, Pełnomocnik Rządu ds Równego Traktowania. Tymczasem równość sama się nie dokona, a jej osiągniecie wymaga przemyślanej strategii. Struktury uczelniane są zdominowane przez mężczyzn. Apeluję więc o podjecie działań na rzecz się wyrównywania szans kobiet i mężczyzn w nauce. W innych państwach sa projekty, które np. wymagają, aby kobiety były kierowniczkami grantów (m.in. w projektach norweskich). Poza tym jest to istotne także w naukach medycznych.
Podział na płeć to nie tylko sprawa równości, ale sprawa życia i śmierci (np. w naukach medycznych).

Odpowiadając na pytanie, czy media promują naukę, podkreślono, że światy nauki i mediów powinny ze sobą współpracować. Jeżeli media mają realizować misję informacyjną, to musi być także w nich zaopewniona równość.

Przy wymianie dobrych praktyk, wskazano na przykład przodującej w rankingach szkól wyższych Uczelni Łazarskiego (zajmującej pierwsze miejsce w rankingu Unii Europejskiej), która od lat jest kierowana przez kobiety (rektor, wiceprezydent, prodziekan, dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego – wszystkie te stanowiska od lat zajmują kobiety).
Czy zatem nie należałoby takich Uczelni preferować także przy przyznawaniu im uprawnień do przeprowadzania przewodów habilitacyjnych. Przyczyniłoby się to niewatpliwue do wyrównania wspomnianej rażącej dysproporcji w udziale kobiet w grupie profesorów.

Nie zabrakło też apelu do polityków, aby zapewnić kobietom ekspertom należne miejsce w gremiach politycznych i wybieralnych organach władzy.

.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Niestety światy nauki i mediów nie zawsze sa w stanie ze sobą współpracować w zakresie równouprawnienia kobiet, gdyż także w mediach nie jest zapewniona równość (np. kobiety nie często sa zapraszane w charakterze ekspertów, choć wiedzę mają nie mniejszą a często większą od mężczyzn).

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.