Facebook Google+ Twitter

Kogo i w jaki sposób wybierzemy 12 listopada

Sprawdziliśmy stan wiedzy przyszłych wyborców na temat znajomości ordynacji, według której będą przeprowadzone wybory. Okazało się, że nasza wiedza jest mała lub żadna.

12 listopada odbędą się w Polsce wybory samorządowe. O prawie 50 tys. mandatów radnych walczy kilkaset tysięcy kandydatów. Do obsadzenia jest też 1590 foteli wójtów, 768 foteli burmistrzów i 107 foteli prezydentów miast. Każdy kandydat prowadzi kampanię wyborczą, kosztującą od 750 do 3 tys. złotych w przypadku kandydatów na radnych i od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy w przypadku kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (limity wydatków z ustawy Ordynacja Wyborcza). W sumie wydadzą około 300 mln złotych. Sprawdziliśmy stan wiedzy wyborców na temat znajomości ordynacji, według której będą przeprowadzone wybory. Okazało się, że nasza wiedza jest mała lub żadna. Przygotowaliśmy zatem dla Państwa krótkie kompendium wiedzy o ordynacji wyborczej do samorządów.

Podstawa prawna wyborów

Sposób przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw reguluje Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza (nowelizacja z 13 września 2006). Natomiast wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast są regulowane przez Ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Jeśli nie będziemy uczestniczyć w wyborach, to nie poniesiemy z tego tytułu żadnych konsekwencji.

Kto może głosować?

Czynne prawo wyborcze (prawo wybierania) radnych do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wójta lub burmistrza albo prezydenta miasta ma:
- obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, jeżeli stale zamieszkuje na obszarze gminy i jest wpisany do stałego rejestru wyborców w tej gminie.
- obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz, zgodnie z prawem, stale zamieszkuje w Polsce, jeżeli został wpisany na własny wniosek do stałego rejestru wyborców w gminie i nie jest pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
W wyborach do każdego z organów głosować można tylko osobiście i tylko jeden raz.

Kto może być wybierany?

Bierne prawo wyborcze (prawo wybieralności) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ma:
- obywatel Polski, który stale zamieszkuje i jest wpisany do rejestru wyborców w gminie na obszarze działania danej rady,
- nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego prawomocnym wyrokiem sądu,
- nie zapadł wobec niego prawomocny wyrok.
- obywatel Unii Europejskiej, jeżeli: - ma prawo wybierania w wyborach do rady gminy,
- stale zamieszkuje na obszarze tej gminy i jest wpisany do rejestru wyborców w gminie,
- nie został pozbawiony praw wyborczych w kraju członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem,
- nie był karany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, nie zapadł wobec niego prawomocny wyrok.
Natomiast w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta może kandydować tylko obywatel Polski jeżeli:
- ma prawo wybieralności w wyborach do rady gminy,
- najpóźniej w dniu wyborów kończy 25 lat,
- nie był karany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego,
- nie zapadł wobec niego prawomocny wyrok.
Kandydat na wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) nie musi na stałe zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje.

Gdzie głosujemy?

UWAGA! Dziś ostatni dzień zgłaszania miejsca, w którym chcemy głosować.

Głosowanie w miejscu zamieszkania

Na kilka dni przed wyborami wyborca powinien sprawdzić, czy jest umieszczony na liście wyborców. Można to sprawdzić w urzędzie gminy, który najpóźniej na 14 dni przed wyborami jest zobowiązany do sporządzenia spisu wyborców z danego terenu i udostępnienie go do wglądu.
Jeśli nie ma nas na liście – nie będziemy mogli głosować. Komisja wyborcza dopisze jednak nasze nazwisko, jeśli udokumentujemy, że stale mieszkamy na terenie danego obwodu głosowania i jesteśmy wpisani do gminnego rejestru wyborców.

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania

- Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych i są wpisani do stałego rejestru wyborców w gminie, na terenie której znajduje się ta jednostka zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach. Dyrektor jednostki powiadomi osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.

Jeżeli chcemy głosować w miejscu zamieszkania, ale:

- nie jesteśmy zameldowani na pobyt stały,
- mieszkamy na obszarze gminy, ale pod innym adresem niż adres zameldowania,
musimy złożyć w urzędzie gminy wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, w którym podajemy: nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres faktycznego stałego zamieszkania na obszarze gminy oraz adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.
- przebywamy stale na obszarze gminy, ale nigdzie nie zamieszkujemy, powinniśmy złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców, podając nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL oraz adres do korespondencji, który umożliwi ich ujęcie w spisie wyborców w konkretnym obwodzie głosowania oraz adres ostatniego zameldowania na pobyt stały.
- Obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim może zostać wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce pod warunkiem, że wcześniej został wpisany do stałego rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
Wyborca wpisany do spisu wyborców w wyżej wymienionej jednostce zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
O tym, gdzie znajduje się obwód głosowania i konkretny adres lokalu wyborczego dowiesz się z ogłoszenia, które zostanie umieszczone w budynku, w którym mieszkasz na stałe, lub przebywasz czasowo.

Jak głosujemy?

Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej między godziną 6 a 20, bez przerwy.
Musimy okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie naszej tożsamości.
Otrzymujemy od komisji kartę lub karty do głosowania.
Potwierdzamy otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu wyborców.
W wyborach na radnych zaznaczamy krzyżykiem (nie ptaszkiem ani innym znakiem) miejsce przy wybranym przez nas komitecie wyborczym.
W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów zaznaczamy krzyżykiem (x) nazwisko tylko 1 kandydata.
Kartę do głosowania wrzucamy do urny.

Kogo wybieramy?

- w gminach do 20.000 mieszkańców wybierzemy – 15 radnych,
- w gminach do 50.000 mieszkańców – 21 radnych, do 100.000 mieszkańców – 23 radnych,
- w gminach do 200.000 mieszkańców – 25 radnych - oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100.000 mieszkańców, nie więcej jednak niż 45 radnych.
Kadencja rady gminy trwa 4 lata.

W tym samym czasie będziemy wybierać jednoosobowe organy wykonawcze gmin - wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. prezydentów, wójtów, burmistrzów.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

haha, ano nie pójdzie ale będzie wiedział dlaczego:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.