Facebook Google+ Twitter

Kolejny krok w stronę e-urzędu

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2010-05-25 16:27

Zmiana ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw.

Dnia 16 marca 2010 r. ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230). Wprowadza ona daleko idące zmiany, zwłaszcza w zakresie dostępu obywateli do urzędów publicznych poprzez sieć Internet, a także ma na celu uporządkowanie dotychczas istniejących norm. Vacatio legis dla większości przepisów tego aktu prawnego zakończy się już 18 czerwca bieżącego roku. Warto więc zastanowić się, jak będzie wyglądała administracja publiczna po tym dniu.

Obecny stan prawny

W obecnym stanie prawnym dostęp do tzw. e-urzędu jest utrudniony szeregiem barier, których przeciętny obywatel nie jest w stanie pokonać lub też jest to dla niego nieopłacalne. Wymienić tu należy między innymi obowiązek opatrzenia pisma wnoszonego drogą elektroniczną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu - w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.), albo brak wzorów podań elektronicznych. Wszystkie te utrudnienia mają zostać zniwelowane przez omawianą nowelizację.

Nowe propozycje

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), za pośrednictwem Internetu podanie do organu administracji publicznej będzie mogło być wniesione jedynie przez jego elektroniczną skrzynkę podawczą, utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565). Zgodnie z art. 3 pkt 17 wymienionej wyżej ustawy, elektroniczna skrzynka podawcza to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Takim powszechnie dostępnym systemem jest między innymi określona ustawowo elektroniczna platforma usług administracji publicznej - ePUAP (choć nie jest to jedyny system, w którym organ będzie mógł udostępnić swoją skrzynkę).

Skorzystanie z tego systemu będzie o tyle istotne, że zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 63 § 3a KPA w zw. z art. 20 a ust. 1 i ust. 2 identyfikacja jego użytkowników będzie mogła nastąpić przez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez profil zaufany ePUAP (lub też innego systemu stosowanego przez organ), potwierdzony przez uprawniony podmiot na pewien okres ważności. Jaki to będzie okres ważności i które podmioty będą uprawnione do potwierdzania profilu określone zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw informatyzacji. Tak więc podpis elektroniczny nie będzie już jedynym sposobem potwierdzenia tożsamości obywatela wnoszącego podanie. Wystarczy, że założy on konto w systemie ePUAP i potwierdzi je w odpowiednim urzędzie, a będzie mógł przy jego pomocy żądać działania każdego organu administracji publicznej.

Wniesienie podania odbywać się będzie przy pomocy wzorów pism w postaci dokumentów elektronicznych przekazanych przez organ administracji do centralnego repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych oraz udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej. Jeżeli wnoszący tego zażąda, organ zobowiązany będzie potwierdzić wniesienie podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.