Facebook Google+ Twitter

Kraków: konferencja z cyklu "Wiedza i Innowacje"

17 stycznia na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęła się dwudniowa IV już edycja konferencji naukowej z cyklu "Wiedza i Innowacje". Tegorocznej edycji przyświeca temat "Fundusze unijne i przedsiębiorstwa w rozwoju nauki i gospodarki".

Uczestnicy konferencji naukowej z cyklu "Wiedza i Innowacje". / Fot. Jacek FilipekCelem konferencji była wymiana poglądów i prezentacja wyników badań na temat rozwoju polskiej gospodarki w kontekście wykorzystania coraz bardziej zyskujących na ważności czynników wzrostu takich jak wiedza i innowacje, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy unijnych oraz roli przedsiębiorstw.

Pierwsza sesja plenarna starała się odpowiedzieć na pytanie: "Fundusze unijne: czy zbliżą współpracę między nauką a biznesem?". Swoje doświadczenia, badania i przemyślenia zaprezentowało dziesięcioro prelegentów.

Pierwszym referentem była Ewa Fryberg (była wiceminister edukacji narodowej, poseł na sejm i wiceminister gospodarki), która przedstawiła: "Fundusze Europejskie w Polsce: obserwacje z poziomu mikro i makro". Z tego punktu widzenia potrafiła przedstawić pragmatyzm Komisji Europejskiej w formułowaniu zaleceń tylko częściowo dostosowanych do polskich warunków gospodarczych, zastanawiała się czy duże i bardzo duże projekty były bardzo dobrym rozwiązaniem, przedstawiła zbyt pesymistyczną ocenę podaży zgłaszanych projektów oraz wskazała na niedocenianie samorządów w pierwszej fazie dostępnych środków z funduszy strukturalnych UE. Z doświadczenia przedstawiła trudności we współpracy z naukowcami, którzy nie byli zainteresowani współpracą z instytucjami rządowymi, ale też nie mieli warsztatu badawczego dostosowanego do potrzeb polityki gospodarczej. Podzieliła się również swoimi refleksjami podczas gdy opracowywano pierwsze programy ramowe. Zastanawiano się wtedy czy inwestować w beton czy ludzi? Wnioskiem z tego wykładu są szanse jak i zagrożenia.

Wśród szans jest:
- pozyskanie umiejętności przydatnych przy korzystaniu z innych niż fundusze strukturalne środków z budżetu UE
- upowszechnienie metod monitorowania i ewaluacji projektów finansowanych ze środków publicznych
- poprawa jakości przepisów regulujących sektor publiczny

Wśród zagrożeń wymieniła:
- brak środków na pokrycie kosztów kontynuacji projektów po roku 2015
- zmniejszenie i tak niskiego udziału środków prywatnych w finansowaniu innowacji
- duża ilość projektów "chybionych" przy zbiurokratyzowanym systemie selekcji
- część projektów opracowana na wzór projektów unijnych nie dostosowana do potrzeb polskich przedsiębiorców

Profesor Grzegorz Gorzelak przedstawił "Mity i fakty rozwoju regionalnego w Polsce". Wśród mitów znalazło się przekonanie o historycznych relacjach w Polsce, doganianiu słabiej rozwiniętych regionów do lepszych tylko gdy UE da na to pieniądze, że posiadanie autostrady wpłynie na rozwój, że są skuteczne przedsięwzięcia proinnowacyjne w regionach zacofanych, o zakładaniu klastra co ma pomóc w rozwoju regionu, że strefa ekonomiczna rozwinie dany region oraz o tym że zmiany nie wnoszą nic dobrego.

Swoistym antidotum na te mity to przejście od rozumienia spójności w kategoriach wyrównawczych do kategorii funkcjonalnych, wiązanie słabszych z silniejszymi, pomoc zewnętrzną przeznaczać na przedsięwzięcia rozwojowe, a szczęście codzienne fundować sobie samemu, rozwijać edukację szczególnie na terenach o słabym kapitale kulturowym, umacniać złoty trójkąt którym jest władza-nauka-gospodarka, umożliwić powszechny dostęp do informacji o technologiach i innowacjach, a nade wszystko nie wierzyć w mity i opierać się na faktach!

Pani profesor Urszula Płowiec wystąpiła z referatem "Innowacyjność polskiej gospodarki w ocenie uczestników VIII kongresu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego". W ocenie uczestników kongresu Polska znajduje się w początkowym studium procesu rozwoju innowacyjności gospodarki i na tym tle wyłoniła się troska o potencjał innowacyjny naszego kraju i umiejętność jego budowy. Można odnieść wrażenie, że - w ocenie władz - obecna sytuacja gospodarcza jest i będzie nadal niezła bez specjalnego wysiłku, a wyzwania dotyczące przyszłości same pomyślnie się zrealizują.

Z wystąpienia profesor Barbary Liberdy "Patenty a innowacje i imitacje postępu w Polsce i na świecie" wysunąć można wniosek, że wszak patenty są miarą innowacyjności jednak wskaźniki dotyczące ilości patentów różnią się od siebie. Szczególnie widać to między UE a Stanami Zjednoczonymi. W USA, możliwe jest patentowanie oprogramowania, dzięki czemu liczba patentów tego kraju zdecydowanie przewyższa ilość patentów z krajów UE. Dane o liczbie patentów trzeba więc traktować z pewną dozą ostrożności w ocenie. Liczba polskich patentów nie jest duża, jednak należy pamiętać, że duża ich część jest rejestrowana za granicami naszego kraju i nie jest uwzględniana w statystykach.

Profesor Tadeusz Baczko w wystąpieniu "Dystans innowacyjny" przedstawił znaczenie inwestycji w badania i rozwój oraz nakładów na innowacyjność. Wskazał bariery innowacji przedsiębiorstw oraz przedstawił ich oceny oparte na wiedzy i ich znaczeniu dla zmniejszenia dystansu innowacyjnego. Przedstawił również raport o innowacyjności gospodarki w Polsce oraz zaprezentował mapę innowacyjnych firm.

Joanna Podgórska, zastępca dyrektora Zespołu Innowacji i Technologii w Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, przedstawiła "Działania PARP na rzecz pobudzania współpracy sfery B+R z biznesem". Doświadczenia PARP w tym zakresie rozpoczęły się jeszcze przed wstąpieniem Polski do UE, poprzez realizację programu PHARE i sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Kolejnym omawianym programem był sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich. Wśród własnych projektów realizowanych przez tę agencję są: Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przyszłości, Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Krajowa Sieć Innowacji, Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Akademia PARP w ramach której powstały liczne badania i publikacje.

W zeszłym roku PARP, uruchomiła trzy projekty pilotażowe. Wsparcie na rozwój klastra to projekty na współpracę krajową lub międzynarodową klastra, promocje, doskonalenie kwalifikacji koordynatora klastra lub podmiotów funkcjonujących w ramach klastra oraz działania zwiększające jego innowacyjność. Program Technostarterzy miał na celu wzrost liczby nowo utworzonych innowacyjnych przedsiębiorstw. Kierowany był do osób, które planowały podjąć działalność gospodarczą na podstawie innowacyjnego rozwiązania, którego były twórcami, lub do którego powstały prawa. Wsparcie na ochronę własności przemysłowej to wsparcie na pokrycie kosztów opłat urzędowych związanych ze zgłoszeniem: wynalazki, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego.

W najbliższym czasie rozpocznie się realizacja projektu pilotażowy Bony na Innowacje 2008-2010. Celem tego programu jest zainicjowanie kontaktów między przedsiębiorcami a instytucjami B+R. Bon to niska kwota 10.000 zł uznawana jako narzędzie na pokrycie kosztów prac B+R realizowanych przez dostawcę usługi. O bony mogą ubiegać się małe i średni przedsiębiorstwa które w ciągu ostatnich 3 lat nie współpracowały z jednostkami naukowymi. W latach 2007-2013 PARP jest zaangażowany we wdrażanie trzech programów operacyjnych będących instrumentami realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (3,9 mld euro), Program Operacyjny Kapitał ludzki (672 mln euro) oraz Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (2,2 mln euro).

Następnie Dr. Jacek Kuciński przedstawił "Narodowy Program Foresight "Polska 2020" i jego realizacje z innymi programami foresight".

Celem tego programu było:
- określenie podstaw polityki badawczo-innowacyjnej kraju do roku 2020.
- wciągnięcie do debaty publicznej wszystkich głównych interesariuszy procesu budowy nowoczesnego państwa
- sformułowanie propozycji i oczekiwań pod adresem krajowego systemu innowacji
- nadanie polskiej polityce prorozwojowej wymiaru europejskiego i globalnego
- promocja społeczeństwa wiedzy
- określenie obszarów i badań, w których możliwa jest komercjalizacja rezultatów i sformułowanie niezbędnych do tego warunków

Później została omówiona struktura programu, metody gromadzenia danych i sposób ich oceny.

Profesor Marek Miller przedstawił referat "Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp.z o.o. - nowa instytucja budująca gospodarkę opartą na wiedzy na Dolnym Śląsku". Omówił otoczenie europejskie i regionalne. Odpowiedział na pytanie czy Dolny Śląski jest regionem innowacyjnym. Przedstawił formułę nowego uniwersytetu poprzez nowe inicjatywy takie, jak:
- Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych (DSCR)
- Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii (DCZT)
- Wrocławski Program EIT+

Mówił o etapach realizacji projektu Campus Pracze oraz regionalnym klastrze innowacji. Swoje wystąpienie zakończył przedstawieniem celu Programu EIT+, czyli Campis Pracze jako ważny element Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Przedostatnie przemówienie wygłosiła Elżbieta Mączyńska na temat: "Perspektywy rozwoju gospodarczego Polski - refleksje po VIII Kongresie Ekonomistów Polskich". Wszystkie referaty na tej konferencji łączyło uznanie przez ich autorów fundamentalnego znaczenia polityki ustrojowej dla prawidłowego rozwoju kraju, natomiast dzieliły opinię na temat optymalnego dla Polski modelu ustroju społeczno gospodarczego oraz oceny transformacji. Wśród pozytywnych refleksji tamtego kongresu znalazły się:
- gospodarka polska adaptowała się do warunków światowej gospodarki rynkowej
- w dość dobrej kondycji wytrzymała zderzenie z wejściem do UE
- gospodarka polska wykazała się dość wysoką stopą wzrostu

Spośród negatywnych refleksji znalazły się:
- inercja klasycznego modelu gospodarowania kapitał, praca ziemia (Prof. A Kuliński: "gospodarka oparta na węglu i wieprzowinie wygrywała z gospodarką opartą na wiedzy".
- nieumiejętność stworzenia podstaw długookresowego rozwoju gospodarki opartej na wiedzy
- brak strategicznej polityki naukowe i polityki innowacyjnej
- paraliż strategicznego myślenia długookresowego
- populistyczny charakter funkcjonowania państwa

Ostatnie wystąpienie przypadło niejako współgospodarzowi, czyli pani Agnieszce Sito, która jest kierownikiem Centrum Innowacji i Transferu Technologii UJ. W swoim wystąpieniu poruszyła temat "Doświadczenia w finansowaniu współpracy nauki z gospodarką". Na początku przedstawiła cztery wybrane formy współpracy między sferą naukową a biznesową oraz wyciągnęła z nich wnioski.

- tworzenie powiązań i ich rozwój (sieci współpracy)
- podnoszenie kwalifikacji kadr
- projekty badawczo-wdrożeniowe
- infrastrukturę

Zwieńczeniem konferencji będzie wydanie recenzowanej książki na przełomie lata i jesieni tego roku. Tegoroczna edycja odbywa się od honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (1):

Sortuj komentarze:

Kawał dobrej roboty, Jacek!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.