Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

3610 miejsce

Larum dla Filii 3 MOPS Kraków

Filia nr 3 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Krakowie to jedna dziewięciu typu placówek miejskich,różni się od innych.Mimo trudnych warunków pracy pracownicy socjalni przyjaźni stosunku dla potrzebujących. Starają pomagać, być przyjaźni.

Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Obok statutowych obowiązków, Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Krakówdzięki wsparciu Dzielnicy XIII Stare Podgórze organizują różne imprezy okolicznościowe jak też wycieczki po Krakowie i naszym województwie. Tylko już w tym półroczu zorganizowano wycieczki do Krynicy, Wadowice – Kalwaria Zebrzydowska.

Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Ostatnio seniorzy w środę 14 września Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków uczestniczyli w spływie Dunajcem na trasie Sromowce – Szczawnica. Takie integracyjne wycieczki dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych to obok wizyt u nich pracownika socjalnego, czy zapomoga jest ważnym czynnikiem rehabilitacyjnym.

Zakres działania Filii nr 3 MOPS Kraków na rzecz mieszkańców obu dzielnic cytuje fragment:Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Zespół Problemowy ds. Osób Starszych i NiepełnosprawnychFlisak wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO KrakówZespół Problemowy ds. Rodzin i Osób Bezrobotnych odpowiadają za:
1.współdziałanie z grupami i społecznościami lokalnymi, mające na celu rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego
rozwiązywania własnych problemów, w szczególności poprzez pracę socjalną ze społecznością lokalną (organizowanie
społeczności lokalnej);
2.organizowanie różnorodnych form pomocy, w szczególności z wykorzystaniem projektów socjalnych, odpowiadających
zmieniającym się potrzebom społecznym;Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
3. praca socjalna z osobą i/lub rodziną;Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
4.udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej
pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;
5.pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
6.współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania trudności w prawidłowym
funkcjonowaniu osób i rodzin, w szczególności łagodzenie skutków ubóstwa;
7.prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przyznania świadczeńUczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków pomocy społecznej:Uczestnicy wycieczki Sromowce – Szczawnica. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków
a)świadczeń pieniężnych: zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały,
b)świadczeń niepieniężnych: posiłek, usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne, sprawienie pogrzebu, składki na
ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne,
8.prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań innych komórek organizacyjnych:
kierowanie do domów pomocy społecznej oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, zapewnienie usług w ośrodkach
wsparcia, udzielanie dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych, w przypadkach zwrócenia się z prośbą przez osoby o zwiększenie limitu dofinansowania;
9.prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach należących do zadań Wydziałów Urzędu Miasta Krakowa albo innych jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w sprawach ustalenia uprawnień do: świadczeń zdrowotnych, świadczeń opiekuńczych, dodatków mieszkaniowych, obniżki czynszu za używanie mieszkania pozostającego w mieszkaniowych zasobach Gminy Miejskiej Kraków, świadczeń alimentacyjnych, potwierdzania sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej na podstawie przepisów ustawy o rencie socjalnej;
10.ustalanie sytuacji materialnej osób i rodzin w oparciu o kartę informacyjną na rzecz innych instytucji, w szczególności Grodzkiego Urzędu Pracy, sądów powszechnych, zakładów karnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego;
11.przeprowadzenie wywiadów na rzecz innych ośrodków pomocy społecznej lub powiatowych centrów pomocy rodzinie;
12.realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności: praca z
rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji wychowawczej przez prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z
rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, współpraca z asystentem rodziny, przeprowadzanie wywiadów w trybie art. 11 ustawy;
13.wskazywanie na polecenie sądu opiekuńczego kandydata na opiekuna małoletniego lub ubezwłasnowolnionego całkowicie;
14.realizacja zadań wynikających z ustawy o zatrudnieniu socjalnym, w szczególności: przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i opiniowanie, na ich podstawie, wniosków w sprawie skierowania do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej, zawieranie i realizacja kontraktu socjalnego z uczestnikami zajęć Klubu Integracji Społecznej, z wyłączeniem KIS prowadzonego w ramach MOPS w Krakowie;
15.realizacja zadań w ramach procedury Niebieskiej Karty;
16.realizacja zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego;
17.pracownicy socjalni w ramach Zespołów Problemowych wykorzystują różnorodne formy, metody i techniki pracy socjalnej dostosowane do specyfiki odbiorców.

A to wskazuje tylko fragmentarycznie jakie Filia ma zadania do wykonania wobec mieszkańców. Należy się zastanowić kiedy to ma realizować przy zmniejszeniu czasu realizacji i zwiększeniu czasu dojazdu do mieszkańca

Budynek Filii 3 MOPS Kraków. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Dlaczego Larum ?
Encyklopedia wyjaśnia słowo Larum cytuje: …alarmujące doniesienia o czymś…w dawnym wojsku: sygnał wzywający do broni…hałas wywołany oburzeniem

Z ul. Józefińskiej wyciekłą informacja, że Filia nr 3 MOPS Kraków zostanie przeniesiona z ul. Powstańców Wielkopolskich zostanie przeniesiona poza Podgórze, aż na Rondo Grzegórzecką tj. na ul. Rzeźniczą.

Jest to dziwna i nie przemyślana decyzja mając na uwadze, że ta zasłużona Placówka MOPS kierowana przez Panią mgr Urszulę Nowak mimo różnych trudności wykonuje swoje zadania wobec mieszkańców na terenie Dzielnicy XIII Stare Podgórze i Dzielnicy X Swoszowice. A zasięg obszarowy od Rybitw, Przewozu po przez Stare Podgórze, aż do Swoszowic itp. Na terenie południowej części Wielkiego Krakowa liczącego kilkaset tysięcy mieszkańców zaledwie trzecia tego typu Placówka.

W świetle Polskiego Prawa oraz Konstytucji każdy obywatel, a szczególnie osoba niepełnosprawna, starsza itd. powinna posiadać łatwy dostęp to tego typu placówki. O tym, że jest ona potrzebna w centrum Starego Podgórza niech świadczy fakt, ze obecnie na terenie Dzielnicy XIII mieszka ok. 30% osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. W tym całym bałaganie i awanturze poszkodowany są najsłabsi mieszkańcy.

Z historii tej placówki wynika, że najpierw była siedziba jej przy ul. Józefińskiej na parterze Zarządu MOPS Kraków, a potem przeniesiona właśnie na ul. Powstańców Wielkopolskich. Co prawda obecnie budowa łącznicy spowodowało złe oznakowanie
Dojście do tej placówki, które jest od ul. Hetmańskiej a tak Dyrekcja MOPS Kraków jak też ZIKiT nic nie zrobili na polepszeniu oznakowania. Natomiast za kilka tygodni

Jak obiecują inwestorzy będzie przywrócone wejście od ul. Powstańców Wielkopolskich. Nikt nie chce się przyznać kto wydał tą bezmyślna decyzje działająca na szkodę najsłabszych mieszkańców Dzielnicy XIII Kraków – Podgórze. Dojazd pracowników socjalnych do potrzebujących wydłuży się z ok. 10 – 40 minut do 40 – 90 minut, a tym samym zmniejszy się czas na rozmowę z stroną, a gdzie czas na masę papierkowej dokumentacji. A tym samym są to działania na szkodę i sabotaż wobec potrzebujących.

Czy na terenie XII Dzielnicy brak lokali ? to fikcja i kłamstwo !
Tylko przy ul. Limanowskiego od skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do Rynku Podgórskiego jest kilka obiektów czy przy ul. Robotniczej róg ul. Wielicka. Przeniesienie tej Filii do Oficyny remontowanego wbrew logice Zajazdu uratowało by od skandalu marnotrawstwa finansów.

Zawali droga muzealna. / Fot. Fot. Henryk Czechowski BINFO Kraków Dawny Zjazd przy ul. Limanowskiego gdzie ma ponoć powstać Muzeum Podgórze, ale podczas planów pominięto fakt, że w odległości ok. 5 mb od głównego budynku powstaje łącznica kolejowa, która faktycznie praktyczne będzie się stykała z dach remontowanego budynku. A przepisy nie tylko budowlane jasno opisują, że tego typu budynki - placówki od żelaznej – kolejowej drogi winny być co najmniej 100 mb, a faktycznie 150 mb. Wszyscy na ten temat milczą. A to tylko fragment możliwości.

A co na to Dzielnica XIII Stare Pogórze w Krakowie ? A co na to media krakowskie i inne instytucje ?

Na tej bezmyślnej decyzji stracą tylko mieszkańcy miedzy innymi Dzielnicy XIII Kraków – Stare Podgórze. Miejmy nadzieje, że nieprzemyślana decyzja przeniesienia tej Filii zostanie cofnięta.

(zdjęcia i materiał jest chroniony prawem autorskim)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.