Facebook Google+ Twitter

Molestowanie seksualne w mundurze

6 proc. pań w mundurach było molestowanych, a 12,6 proc. było świadkami takiego zachowania - wynika z badań MON. Żołnierki najczęściej mają do czynienia z podtekstami seksualnymi, propozycjami całowania się, rozbierania i przytulania".

Rysunek ten pochodzi z załącznika do rozporządzenia ministra obrony narodowej z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych / Fot. nieznanyWedług raportu ONZ z 2006 r. molestowania seksualnego w miejscu pracy doświadcza od 40 - 50 proc. kobiet w Europie. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że problem ten może także dotyczyć mężczyzn. Niestety brak danych statystycznych na ten temat.

Co na to prawo?

W polskim ustawodawstwie brakuje przepisów, które w sposób spójny i kompleksowy regulowałyby problem molestowania seksualnego. Według art. 183a § 6. Kodeksu Pracy molestowaniem seksualnym jest każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie pracownika; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Tego typu zachowania są przejawem dyskryminacji ze względu na płeć.
Molestowanie seksualne nie jest zdefiniowane w prawie karnym. W zależności od stanu faktycznego molestowanie seksualne może jednak wypełniać znamiona czynu zabronionego z art. 197-199 oraz art. 202 i 203 Kodeksu Karnego.
Warto przytoczyć art. 199 w pełnym brzmieniu: "Kto, przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia, doprowadza inną osobę do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat".

Zachowania, które można podciągnąć pod molestowanie seksualne:

- niepożądany kontakt fizyczny,
- niechciany dotyk, „obmacywanie”,
- dowcipy o podtekście erotycznym,
- komentarze na temat wyglądu i ubioru
- dwuznaczne gesty,
- propozycje seksualne,
- erotyczne aluzje,
- zawieszanie np. na ścianach plakatów, zdjęć o charakterze seksualnym
- odnoszące się do płci komentarze na temat uzdolnień lub ich braku.

A jak sytuacja wygląda w naszym kraju?

Ponad jedna piąta osób pracujących lub pobierających naukę ( to jest 22%) przyznaje, że w miejscu
pracy lub na uczelni współpracownicy lub koledzy robią nieodpowiednie, naruszające ich
godność uwagi o podtekście seksualnym . Okazuje się, że panowie sygnalizują takie sytuacje nieznacznie częściej niż panie.
Molestowanie fizyczne, czyli sytuacje, kiedy współpracownicy lub koledzy wykonują
wobec innych niestosowne gesty, a ich zachowania mają podtekst seksualny (np. nadmierne
zbliżenie, dotykanie, poklepywanie, obejmowanie), dostrzega 7% badanych pracujących lub
pobierających naukę.*
Bardzo jestem ciekawa jakie doświadczenia w tej kwestii mają Użytkownicy portalu:wiadomości24?


Służba mundurowa

"6 proc. pań w mundurach było molestowanych, a 12,6 proc. było świadkami takiego zachowania - wynika z badań MON. Żołnierki najczęściej mają do czynienia z podtekstami seksualnymi, propozycjami całowania się, rozbierania i przytulania. 11 proc. badanych pań uznało, że polskie wojsko nie jest przygotowane do służby kobiet organizacyjnie i kulturowo (na podstawie ankiety przeprowadzonej przez Wojskowe Biuro Badań Społecznych).**

Zjawisko w naszym kraju wymaga, według mnie, ciągłego "monitorowania" i szybkiego reagowania, żeby za kilkanaście lat nie przybrało rozmiarów, które mają miejsce w amerykańskiej armii. Według Departamentu Obrony: "jedna na trzy kobiety służące w armii USA zaznaje molestowania. Co piąta kobieta służąca w Iraku bądź Afganistanie przeżyła seksualną napaść"***


W policji są udokumentowane pojedyncze, incydentalne przypadki. Dotyczą one zachowań niechcianych na linii przełożony - podwładna. Niestety brak oficjalnych danych w omawianej kwestii. Z mojego rozeznania wynika, że policjantki nie sygnalizują problemu na wielką skalę.

Aspirant Barbara N. stosuje następujące techniki obrony już przy pierwszych próbach molestowania.
Zastanawia się głośno czy wypowiedziane zdanie można podciągnąć pod molestowanie seksualne czy też nie. Dodaje przy tym znacząco, że odpowiedź niby prosta, ale na wszelki wypadek skonsultuje sprawę z prokuratorem, który nadzoruje jej postępowania. Albo prosi o powtórzenie zdania, ponieważ musi je zapisać. Materiał dowodowy będzie przez to bogatszy. Nie ma takiego, który nie obróciłby zaczepki seksualnej w żart i nie wycofał się. Panie zatrudnione w "cywilu" mogą, według pani aspirant, zastosować opisany sposób zachowania, po lekkiej modyfikacji.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego mężczyźni molestują kobiety?

Według profesor Magdaleny Środy: "Uważa się za normalne, że kobiety można w pracy dotykać, wykorzystywać, poklepywać, czynić im seksualne propozycje. Zachowania takie wpisane są bowiem w naszą kulturę i uświęcone tradycją. Mężczyźni są nader często przekonani, że nic tak nie cieszy kobiety i nic tak nie podnosi jej poczucia własnej wartości jak to, że się ją traktuje jako obiekt seksualny".****
Śmiała teza? Bez względu na to czy zgadzamy się z profesor Środą czy też nie, panowie powinni przyjąć do wiadomości, że przeważająca większość kobiet nie chce być traktowana w miejscu pracy jak "obiekt seksualny".

Ofiary przemocy nie są bezbronne.

Droga prawna

W służbach mundurowych nie ma odrębnych ustaw, rozporządzeń dotyczących molestowania seksualnego, dlatego zastosowanie mają przepisy ogólne.

Wkraczając na drogę prawną kobiety nie mają obowiązku udowodnienia, że były molestowane. Kodeks Pracy wyjątkowo stosuje zasadę przeniesienia ciężaru dowodowego na pracodawcę. Oznacza to, że osoba molestowana nie musi przedstawiać dowodów na okoliczność tego, że była molestowana, ale to pracodawca ma wykazać, że nie dochodziło do tego typu zachowań.
Pozew składa się bez konieczności opłacenia kosztów sądowych, do sądu rejonowego, miejsca siedziby pracodawcy, (czyli pozwanego). Jeżeli w pozwie domagamy się odszkodowania w wysokości powyżej 30 000 zł to sądem właściwym jest w tej sytuacji sąd okręgowy. Pozew należy sporządzić w trzech egzemplarzach, jeden z nich przeznaczony jest dla pracodawcy. Należy dokonać kserokopii wszystkich dołączonych dokumentów (np. umowy o pracę). Pozew można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym.

Zamiast zakończenia

Warto zacytować generała lotnictwa Marka A. Welsh ( armia USA), który w związku z napaścią seksualną na jedną ze swoich podwładnych, wydał oświadczenie następującej treści: "Naszym celem jest zero napaści seksualnych w armii. Jeśli jesteś przełożonym i nie podejmujesz zdecydowanych działań przeciw molestowaniu, to znaczy że nie jesteś rozwiązaniem problemu tylko jesteś częścią problemu"


* Na podstawie badań CBOS: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_035_07.PDF
**Badania przeprowadzono w 2009 roku na grupie 140 żołnierek, które anonimowo wypełniały ankiety.
***http://wyborcza.pl/1,76842,12789703,Sierzantka_Smith_oskarza_armie_USA_o_molestowanie.html#ixzz3OVqSlOsM
* ***Na podstawie: http://www.pardon.pl/artykul/6883/molestowanie_seksualne_jest_polsk_tradycj

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (2):

Sortuj komentarze:

Tekst wrócił na "pierwotne" miejsce, więc poprzedni komentarz nie jest już ważny. Dziękuję:)

Komentarz został ukrytyrozwiń

Pytanie: z jakiego powodu tekst z działu: najnowsze przenoszony jest od razu do działu tematycznego? W powyższy artykuł weszłam poprzez swoje konto, bo odszukanie go w kategorii styl życia ( kobieta i mężczyzna) biorąc pod uwagę, że ma 153 pozycje jest niezmiernie trudne i czasochłonne?
Tekst jest słaby, naruszyłam regulamin?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.