Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

9279 miejsce

Nietypowe Przasnyskie Kapliczki

Nietypowe objawienie - / nowy rodzaj sztuki sakralnej / sfotografowanej przez wybitnego działacza kultury na rzecz Powiatu Przasnyskiego Pana Piotra Marcina Kaszubowskiego

Krukowo - Powiat Przasnyski / Fot. Piotr Marcin KaszubowskiMało widz Powiat / Fot. Piotr Marcin KaszubowskiPan Piotr Marcin Kaszubowski Jako wybitny działasz społeczny - mieszkaniec Przasnysza

Przasnysz (łac. Azymopolis) – miasto w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, nad Węgierką. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa ostrołęckiego. Miasto leżące na północnym Mazowszu ma połączenia drogowe z Warszawą, Olsztynem, Ostrołęką, Działdowem, Ciechanowem, Makowem Mazowieckim i Mławą. Przez Przasnysz przechodzą drogi: krajowa nr 57 i wojewódzkie nr 544 i nr 617. Na wschód od miasta znajduje się lądowisko Aeroklubu Północnego Mazowsza. Patronem miasta od 18 września 2014 r. jest św. Stanisław Kostka. Przasnysz był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego Według danych z 2 stycznia 2013 r. miasto miało 17 634 mieszkańców. Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Przasnysza pochodzą z przełomu epoki brązu i żelaza (ok. 700 p.n.e.). W XIII w. na terenie Przasnysza, nad rzeką Węgierką, funkcjonowała osada targowa. Stał tu również dwór myśliwski książąt mazowieckich, którego opis zamieścił Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach . Nazwa miasta według ludowych przekazów pochodzi od młynarza Przaśnika, który ugościł zbłąkanego na polowaniu księcia Konrada I mazowieckiego i otrzymał następnie tytuł szlachecki wraz z okolicznymi ziemiami. Pomnik upamiętniający uzyskanie rozszerzonych praw miejskich na rynku w Przasnyszu Szybki rozwój zawdzięczał Przasnysz korzystnemu położeniu na pograniczu dwóch ważnych pod względem gospodarczym terenów – Równiny Kurpiowskiej i rolniczej Wysoczyzny Ciechanowskiej. 10 października 1427 Przasnysz uzyskał od księcia mazowieckiego Janusza I Starszego przywilej miejski na prawie chełmińskim.
Największy rozkwit miasta nastąpił w wieku XVI, zwłaszcza po wcieleniu w 1526 Mazowsza do Korony. Administracyjnie Przasnysz wchodził w skład Ziemi Ciechanowskiej jako stolica rozległego powiatu. Lustracja dóbr królewskich z 1564 wykazała 689 domów w mieście i na przedmieściach oraz przeszło 500 rzemieślników różnych profesji: Przasnysz był wówczas trzecim ośrodkiem miejskim Mazowsza po Warszawie i Płocku, liczył według zaginionej dziś Kroniki klasztoru bernardynów 14 tysięcy mieszkańców, ale liczba ta jest zapewne znacznie przesadzona (współczesne szacunki historyków mówią raczej o 4-5 tysiącach). W opinii Jędrzeja Święcickiego było to miasto wielkie, sławne jarmarkami na woły, według Aleksandra Gwagnina – miasto szerokie, kamiennym budowaniem sławne. W 1576 Przasnysz stał się siedzibą starostwa niegrodowego. W 1648 starostwo przasnyskie otrzymał w nagrodę obrońca Zbaraża książę Jeremi Wiśniowiecki.
Kres świetności miasta położył wielki pożar w 1613, zarazy, a miary nieszczęść dopełnił najazd Szwedów. 26 stycznia 1657 po zwycięskiej potyczce z oddziałem brandenburskim stoczonej w rejonie Chorzel pojawił się w Przasnyszu Stefan Czarniecki, ale już 1 lutego zmuszony był się stąd wycofać pod naporem przeważających sił Szwedów dowodzonych przez Stenbocka. Wojska szwedzkie stacjonowały w Przasnyszu 11 dni. Upadek Przasnysza okazał się niezwykle długotrwały. Dopiero w 2 poł. XVIII w. miasto zaczęło się ponownie rozwijać. W czasie Konfederacji Barskiej w okolicach Przasnysza mieściła się baza wypadowa oddziału konfederatów słynnego Kozaka Józefa Sawy-Calińskiego, wybitnego dowódcy, który po dostaniu się do niewoli rosyjskiej po bitwie pod Szreńskiem, zmarł z ran i został pochowany w okolicach Przasnysza w 1771 , 13 marca 1794 stanął w Przasnyszu na czele zbuntowanej I Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Narodowej gen. Antoni Madaliński, który swym marszem z Ostrołęki do Krakowa dał sygnał do wybuchu powstania kościuszkowskiego. Madaliński zaciągnął tu oddziałek Kurpiów, formując z nich jednostkę strzelców pieszych. Po klęsce insurekcji kościuszkowskiej i trzecim rozbiorze Polski (1795) Przasnysz znalazł się w składzie monarchii pruskiej jako siedziba rozległego powiatu obejmującego m.in. Ciechanów. 30 stycznia 1807 w Przasnyszu zatrzymał się Napoleon I Bonaparte. W latach 1807-1815 Przasnysz wchodził w skład Księstwa Warszawskiego, a następnie po Kongresie wiedeńskim stał się częścią Królestwa Polskiego, wchodzącego w skład Imperium Rosyjskiego. W 1863 powstańcy stoczyli w okolicach miasta kilka potyczek z oddziałami wojsk rosyjskich. 14 listopada 1863 w Przasnyszu dokonano publicznej egzekucji jednego z dowódców powstańczych Stefana Cieleckiego "Orlika" , wziętego do niewoli w czasie bitwy pod wsią Osówka. Po powstaniu styczniowym w Przasnyszu stacjonowały na stałe wojska rosyjskie. Budynek koszar (XIX w.) przy ul. Makowskiej
W 2. połowie XIX w. nastąpił szybki rozwój Przasnysza. Działało tu kilka małych zakładów przemysłowych. Z końcem XIX w. władze wojskowe przystąpiły do budowy koszar przy ul. Makowskiej. W których stacjonowały odziały 6 pułku kozaków dońskich. W mieście oprócz kościołów katolickich był też kościół ewangelicki i cerkiew prawosławna oraz żydowska synagoga. W 1910 Przasnysz liczył 10,5 tys. mieszkańców[potrzebny przypis]. Zniszczony Przasnysz na skutek działań wojennych w 1915 roki W czasie I wojny światowej, w listopadzie i grudniu 1914 pod Przasnyszem toczyły się ciężkie walki pomiędzy wojskami rosyjskimi i niemieckimi. Miasto wielokrotnie przechodziło z rąk do rąk. 24 lutego 1915 Przasnysz został zajęty przez Niemców, ale już 27 lutego zostali oni wyparci przez oddziały rosyjskie z I i II Korpusu Syberyjskiego.
13 lipca 1915 w obecności przybyłego feldmarszałka Paula von Hindenburga grupa gen. Gallvitza uderzyła na Przasnysz. Po wielogodzinnych walkach, 14 lipca Rosjanie opuścili miasto i wycofali się nad dolną Narew[7]. W wyniku działań wojennych zniszczeniu uległo 70% zabudowy Przasnysza. W sierpniu 1920 w okolicach Przasnysza miały miejsce wyjątkowo zacięte walki z bolszewicką 15 Armią. Przez dwa tygodnie miasto było okupowane przez wojska sowieckie. Wyzwolenie Przasnyszowi przyniósł 21 sierpnia 202 Pułk Piechoty ze składu Dywizji Ochotniczej płk. Adama Koca.
W okresie międzywojennym Przasnysz był stolicą powiatu w województwie warszawskim. W pierwszych latach niepodległości trwała odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych. Przasnysz otrzymał wiele budowli użyteczności publicznej: elektrownię, gimnazjum i szkołę powszechną, szkołę rolniczą, teatr miejski, stadion i dom sportowy. Głównym zajęciem ludności Przasnysza było nadal rolnictwo, rzemiosło oraz drobny handel. W 1938 Przasnysz liczył 8 tys. mieszkańców, w tym ok. 3 tys. Żydów. W pierwszych dniach września 1939 pod Przasnyszem ciężkie boje toczyła Mazowiecka Brygada Kawalerii pod dowództwem płk. Jana Karcza. Po klęsce wrześniowej Niemcy włączyli powiat przasnyski do Rzeszy. Ludność żydowska została wysiedlona, a następnie wymordowana w obozach zagłady. W klasztorze kapucynek utworzono obóz pracy przymusowej, zakonnice zaś i pasjonistów z pobliskiego klasztoru męskiego wywieziono do obozu koncentracyjnego Soldau (KL) w Działdowie. W okresie okupacji hitlerowskiej w rejonie Przasnysza aktywną działalność prowadziły organizacje konspiracyjne i oddziały partyzanckie, głównie AK i NSZ. 17 czerwca 1942 Niemcy rozstrzelali za miastem 20 zakładników. 17 grudnia tegoż roku w publicznej egzekucji w rynku powieszono 5 członków sztabu Obwodu ZWZ-AK. Pomnik powieszonych członków ZWZ-AK na rynku Wkrótce po zajęciu miasta przez wojska sowieckie 18 stycznia 1945 NKWD rozpoczęła masowe aresztowania i deportacje polskich patriotów. W latach 1945-51 w okolicach Przasnysza działały liczne oddziały zbrojne antykomunistycznego podziemia. W latach 60. rozpoczął się szybki rozwój miasta, zahamowany w wyniku reformy administracyjnej z 1975. Z dniem 1 stycznia 1999 Przasnysz został siedzibą powiatu w województwie mazowieckim.

Na moją Prośbę fotografował kilkanaście ciekawe nietypowe wrę absurdalny nigdzie niepotykanie nowy rodzaj kapliczek który Pan Piotr Marcin Kaszubowski wystawił w tej międzynarodowej wystawie

Piotr Marcin Kaszubowski (ur. 16 lipca 1969 w Warszawie) – historyk, etnograf, regionalista, publicysta, poeta.Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu (matura 1988) oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej – dyplom w 1997). W latach 2000-2010 kierownik Muzeum Historycznego w Przasnyszu Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej (od 2011 r.; poprzednio w latach 2006-2011 członek zarządu)[1], członek Rady Programowej Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza (od 2008 r.), wiceprezes Oddziału Północno-mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (od 2009 r.), członek zarządu Oddziału Ciechanowskiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 2009), członek-założyciel Związku Literatów na Mazowszu (2009) oraz Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego (2009), od maja 2014 sekretarz Związku Literatów na Mazowszu[2], członek Klubu Literackiego Przaśnik, sekretarz Klubu „Gazety Polskiej” w Przasnyszu. Były sekretarz kapituły Medalu Stanisława Ostoja-Kotkowskiego (2005-2011). Współorganizator życia literackiego w rejonie Przasnysza, sesji popularnonaukowych, wystaw historycznych, Galerii Św. Stanisława Kostki w Rostkowie (2000). Autor kilkuset artykułów naukowych i popularnonaukowych w prasie lokalnej, regionalnej i ogólnopolskiej, periodykach naukowych i literackich oraz pracach zbiorowych. W latach 1995-1996 redaktor naczelny miesięcznika samorządowego Ziemia Przasnyska. Inicjator oraz przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Przasnyskiego. Uczestniczy w pracach Teatru Trzech Pokoleń i Teatru nad Węgierką przy TPZP. Brat Tomasza.

Pisane nocą (wiersze), Przasnysz 2005, ISBN 83-921131-6-0.
Historia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego á Paulo w Przasnyszu (1907-2007), Przasnysz 2007;
Potężny w duchu i potężny w ciele. Opowieść o Stanisławie Chełchowskim, Przasnysz 2007, ISBN 978-83-923536-0-7.
Przasnyskie portrety. Część druga (z A. Borkowskim), Ciechanów-Przasnysz 2008, ISBN 978-83-894084-3-3.
Edmund Majkowski. Rzeźba (katalog wystawy), Przasnysz 2008, ISBN 978-83-919248-6-0.
Przasnyskie portrety. Część trzecia (z A. Borkowskim), Ciechanów-Przasnysz 2009, ISBN 978-83-89408-49-5.
MKS Przasnysz 1923-2010. W pół drogi do... III ligi, Przasnysz 2010 (oprac. z T. Ładą i M. Jaśkiewiczem).
Z przaśnych opłotków, Przasnysz 2010, ISBN 978-83-91-9248-8-2 (oprac.; red. z A. Gajdzińską).
Przasnyskie portrety. Część czwarta (z A. Borkowskim), Przasnysz – Ciechanów 2011, ISBN 978-83-62450-24-4.
Katalog miejsc pamięci narodowej ziemi przasnyskiej (z M. Maciaszczykiem i M. Mockiem; red.), Przasnysz 2014, ISBN 978-83-940757-1-2.
Rocznik Przasnyski, tom I (red.), Przasnysz 2014, ISBN 978-83-940757-2-9.
Rocznik Przasnyski, tom II (red.), Przasnysz 2015, ISBN 978-83-940757-6-7.

Na receptę. Almanach przasnyskich poetów, Przasnysz 2003, s. 43-48, ISBN 83-919248-0-7.
Zbliżenia. Almanach poetycki mławsko-przasnyski, Przasnysz 2007, s. 23-26, ISBN 83-922105-2-2.
Rozmowa pokoleń. Ciechanowski Almanach Poezji, Ciechanów 2007, s. 42-45, ISBN 978-83-925373-8-0.
Umajona Mława. Almanach poetycki, Mława 2012, s. 101-102, ISBN 13978-83-62500-12-3.
Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147-154, ISBN 83-913873-1-3.
Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19-36, ISBN 83-913873-4-8.
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27-28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61-64, ISBN 83-912454-9-7.
Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 7, Ciechanów 2005, s. 133-135, ISBN 83-89408-13-9.
Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. nr 8, Ciechanów 2006, s. 178-180, ISBN 978-83-89408-21-1.
Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177-197, ISBN 83-907174-47.
Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, „Ciechanowskie Studia Muzealne”, Tom V, Ciechanów 2007, s. 231-238, ISBN 978-83-924854-1-4.
Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, „Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe”, Warszawa 2007, s. 141-161, ISBN 978-83-7244-876-7.
Stanisław Chełchowski – szkic do portretu, „Studia Mazowieckie”, rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103-118.
Kazimierz Chełchowski – szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 9, Ciechanów 2007, s. 72-78, ISBN 978-83-89408-28-0.
Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XI, Mława 2007, s. 143-155, ISBN 93-9072-47.
Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XII, Mława 2008, s. 111-122, ISBN 83-9073-48.
Kazimierz Chełchowski – lekarz i społecznik, „Studia Mazowieckie”, rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163-167.
Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej „Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.”, Ostrołęka 2008, s. 146-157, ISBN 978-83-86122-91-2.
Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, „Słowo Krzyża”. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34-40, ISSN 1897-7618.
Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165-167.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, „Studia Mazowieckie”, rok IV/XI, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2009, s. 141-151.
Rzeźba w drewnie z zachodniej Kurpiowszczyzny,[w:] Leluje i bursztyny czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa 22 sierpnia – 10 października 2010 r., Szreniawa 2010, s. 13-20.
Milenium Chrztu Polski w dekanacie przasnyskim, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XIV, Mława 2010, s. 153-166, ISBN 83-9073-50.
Zwyczaje religijne w dawnym powiecie i dekanacie przasnyskim, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XV, Mława 2011, s. 9-25, ISBN 83-9073-51.
Wprowadzenie, [w:] Jan Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe oraz mowa,kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XX wieku, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 1, Ciechanów 2012, s. 7-9 (z I. Kotowicz-Borowy).
Działania edukacyjne w zakresie historii kultury drobnej szlachty na terenie powiatu przasnyskiego [w:] „Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej”, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 2, Ciechanów 2012, s. 25-33.
Tomasz Kolbe – poeta czynu [w:] Powstanie styczniowe w literaturze, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" nr 15, Ciechanów 2013, s. 29-46.
Tomasz Kolbe – powstańcze karty z życiorysu, [w:] Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, red. Leszek Zygner, Ciechanów 2013, s. 151-161.
Miejsca pamięci Września 1939 w powiecie przasnyskim, [w:] Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu, red. nauk. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2013, s. 141-148.
Dla mnie ten wieczór mógł się nie kończyć (wspomnienie), [w:] Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 3, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2014, s. 83-84.
Stanisław Żórawski (1882-1940) z Obrębca w powiecie przasnyskim - portret ziemianina, [w:] Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, red. Bogumiła Umińska, Ciechanów 2014, s. 205-210.
Grudusk i okolice w latach I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Ku Niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów powstania styczniowego, oprac. Katarzyna Rybczyńska, Leszek Pszczółkowski, Grudusk 2015, s. 40-44.
Złoty Jubileusz TPZP, [w:] Rocznik Przasnyski, t. II, Przasnysz 2015, s. 107-120.
Zygmunt Kryszkiewicz: pierwsze lata w Przasnyszu, [w:] Ziemia Zawkrzeńska, tom XIX, Mława 2015, s. 391-394, ISBN 978-83-939091-4-8.
Ostatni bój "Kaźmierczuka", Wyklęci, nr 2, kwiecień - czerwiec 2016, s. 173-179.

Śladami patrona, [w:] Aleksander Drwęcki, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w powiecie przasnyskim 1881-2001, Przasnysz 2002, s. 147-154, ISBN 83-913873-1-3.
Z dziejów harcerstwa w powiecie przasnyskim w latach 1917-1950, [w:] 85 lat na szlaku wielkiej przygody. Historia ZHP na ziemi przasnyskiej, pod red. Tadeusza Siółkowskiego, Przasnysz 2002, s. 19-36, ISBN 83-913873-4-8.
Muzeum Historyczne w Przasnyszu, [w:] Muzealnictwo regionalne u progu XX wieku, Materiały z VI Ogólnopolskiego Sympozjum Muzealnictwa Regionalnego, Ostrołęka-Myszyniec 27-28 sierpnia 2005 roku, Ostrołęka 2005, s. 61-64, ISBN 83-912454-9-7.
Portret przasnyszan (recenzja), [w:] Chrześcijański Horacy z Mazowsza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 7, Ciechanów 2005, s. 133-135, ISBN 83-89408-13-9.
Powrót do Mchowa Alfreda Borkowskiego (recenzja), [w:] Tropami Henryka Sienkiewicza, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”. nr 8, Ciechanów 2006, s. 178-180, ISBN 978-83-89408-21-1.
Przasnysz i Rostkowo w dobie milenijnej konfrontacji, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom X, wydanie jubileuszowe, Mława 2006, s. 177-197, ISBN 83-907174-47.
Działalność społeczno-oświatowa rodziny Chełchowskich z Chojnowa na przełomie XIX i XX w., [w:] Aktywność kulturalno-oświatowa mazowieckich ziemian w XIX i XX wieku, „Ciechanowskie Studia Muzealne”, Tom V, Ciechanów 2007, s. 231-238, ISBN 978-83-924854-1-4.
Stanisław Chełchowski z Chojnowa – ziemianin, naukowiec, obywatel, [w:] Dziedzictwo kulturowe pograniczy. Drobna szlachta, „Roczniki Wydziału Nauk Humanistycznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dziedzictwo Kulturowe”, Warszawa 2007, s. 141-161, ISBN 978-83-7244-876-7.
Stanisław Chełchowski – szkic do portretu, „Studia Mazowieckie”, rok III/IV, nr 2, Pułtusk-Ciechanów 2007, s. 103-118.
Kazimierz Chełchowski – szkic do portretu, [w:] Żeromski na salonach, „Ciechanowskie Zeszyty Literackie”, nr 9, Ciechanów 2007, s. 72-78, ISBN 978-83-89408-28-0.
Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego w Przasnyszu w latach 1980-1984. Geneza diecezjalnych pielgrzymek do Rostkowa, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XI, Mława 2007, s. 143-155, ISBN 93-9072-47.
Odwilż październikowa i narastanie konfliktu, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XII, Mława 2008, s. 111-122, ISBN 83-9073-48.
Kazimierz Chełchowski – lekarz i społecznik, „Studia Mazowieckie”, rok IV/X, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2008, s. 163-167.
Tradycje życia zakonnego w Przasnyszu, [w:] Zakony rzymskokatolickie na Mazowszu (z uwzględnieniem Kurpiowszczyzny). Materiały z sesji naukowej „Zakony męskie na Północnym Mazowszu do 1864 r.”, Ostrołęka 2008, s. 146-157, ISBN 978-83-86122-91-2.
Przasnysz w roku utworzenia polskiej fundacji pasjonistów, „Słowo Krzyża”. Rocznik poświęcony teologii krzyża oraz duchowości i historii Pasjonistów, t. 2, Warszawa 2008, s. 34-40, ISSN 1897-7618.
Biografie zaklęte w kamieniu, [w:] Znaj. Ogólnopolskie pismo Stowarzyszenia Autorów Polskich. Kwartalnik artystyczno-naukowy, nr 2/2009, s. 165-167.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, „Studia Mazowieckie”, rok IV/XI, nr 3, Pułtusk-Ciechanów 2009, s. 141-151.
Rzeźba w drewnie z zachodniej Kurpiowszczyzny,[w:] Leluje i bursztyny czyli sztuka kurpiowska. Wystawa czasowa 22 sierpnia – 10 października 2010 r., Szreniawa 2010, s. 13-20.
Milenium Chrztu Polski w dekanacie przasnyskim, [w:] „Ziemia Zawkrzeńska”, tom XIV, Mława 2010, s. 153-166, ISBN 83-9073-50.
Zwyczaje religijne w dawnym powiecie i dekanacie przasnyskim, [w:] "Ziemia Zawkrzeńska", tom XV, Mława 2011, s. 9-25, ISBN 83-9073-51.
Wprowadzenie, [w:] Jan Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe oraz mowa,kultura i prace mieszkańców Krajewa Wielkiego na przełomie XIX i XX wieku, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 1, Ciechanów 2012, s. 7-9 (z I. Kotowicz-Borowy).
Działania edukacyjne w zakresie historii kultury drobnej szlachty na terenie powiatu przasnyskiego [w:] „Znaczenie edukacyjne kultury drobnoszlacheckiej”, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 2, Ciechanów 2012, s. 25-33.
Tomasz Kolbe – poeta czynu [w:] Powstanie styczniowe w literaturze, "Ciechanowskie Zeszyty Literackie" nr 15, Ciechanów 2013, s. 29-46.
Tomasz Kolbe – powstańcze karty z życiorysu, [w:] Powstanie styczniowe na północnym Mazowszu. Tom studiów wydany z okazji 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, red. Leszek Zygner, Ciechanów 2013, s. 151-161.
Miejsca pamięci Września 1939 w powiecie przasnyskim, [w:] Dziedzictwo i pamięć Września 1939 na Mazowszu, red. nauk. Tadeusz Skoczek, Warszawa 2013, s. 141-148.
Dla mnie ten wieczór mógł się nie kończyć (wspomnienie), [w:] Janusz Królik. Muzealnik i Regionalista, "Mazowieckie Zeszyty Naukowe" nr 3, red. I. Kotowicz-Borowy, Ciechanów 2014, s. 83-84.
Stanisław Żórawski (1882-1940) z Obrębca w powiecie przasnyskim - portret ziemianina, [w:] Ziemianie Mazowsza. Działalność społeczno-gospodarcza mazowieckich ziemian w okresie od XVIII do XX wieku, red. Bogumiła Umińska, Ciechanów 2014, s. 205-210.
Grudusk i okolice w latach I wojny światowej oraz w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Ku Niepodległej. Tradycje patriotyczne gminy Grudusk od czasów powstania styczniowego, oprac. Katarzyna Rybczyńska, Leszek Pszczółkowski, Grudusk 2015, s. 40-44.
Złoty Jubileusz TPZP, [w:] Rocznik Przasnyski, t. II, Przasnysz 2015, s. 107-120.
Zygmunt Kryszkiewicz: pierwsze lata w Przasnyszu, [w:] Ziemia Zawkrzeńska, tom XIX, Mława 2015, s. 391-394, ISBN 978-83-939091-4-8.
Ostatni bój "Kaźmierczuka", Wyklęci, nr 2, kwiecień - czerwiec 2016, s. 173-179.

Dla ciekawości mogę powiadomić że ta
Międzynarodowa wystawa PT " Kapliczka " po zakończeniu w Legionowie oraz w Warszawie , będzie również wystawiona także w Przasnyszu .

Wybrane dla Ciebie:


Tagi:


Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.