Facebook Google+ Twitter

Nowe programy PFRON

W październiku pisałam o nowych programach PFRON, które będą wdrażane od 2017 roku. Niedawno PFRON podał oficjalny komunikat w tej sprawie. Osoby niepełnosprawne będą mogły skorzystać z trzech programów.

PFRON podał informacje o trzech nowych programach, których beneficjentami będą osoby niepełnosprawne. A są to:
- STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie cywilnej
- ABSOLWENT
- PRACA-INTEGRACJA.

Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w pierwszym kwartale 2016 r. wynosił 27,4%. Z kolei wskaźnik zatrudnienia to 23,7%, co oznacza, że jest on dwukrotnie niższy niż średnia unijna, która wynosi 45%. Dobrą informacją jest ta dotycząca wzrostu liczby osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe. W 2014 roku stanowił on 9,8%, podczas gdy jeszcze w 2005 roku wynosił 5,1%. Niestety wzrost liczby osób niepełnosprawnych legitymujących się wykształceniem wyższym nie wpłynął na wyrównanie poziomu zatrudnienia. Nadal otrzymują one propozycje pracy poniżej swoich kwalifikacji. A sami pracodawcy mimo różnych inicjatyw trzeciego sektora i prowadzonych kampanii społecznych ulegają stereotypom. Najlepiej ilustrują to dane Aktywności Ekonomicznej Ludności Polski, a dokładnie współczynnik aktywności ekonomicznej ludności w wieku 15 lat i więcej. Współczynnik aktywności zawodowej w grupie osób posiadających wyższe wykształcenie wynosi 80,2%, w tym wśród osób niepełnosprawnych 32%.

STABILNE ZATRUDNIENIE
Celem programu STABILNE ZATRUDNIENIE jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Z kolei adresatami programu są organy i instytucje, wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej, prowadzące działania o zasięgu ogólnopolskim na rzecz ogółu obywateli (…) oraz samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie,
a także państwowe oraz samorządowe instytucje kultury.
Niski poziom aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych jest wypadkową podejścia osób niepełnosprawnych, przedsiębiorców, jak i jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji centralnych. Jednostki sektora publicznego w większości nie spełniają 6-procentowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co wiąże się z opłacaniem wysokich składek PFRON, mimo że są zobligowane przez Ustawę o służbie cywilnej i Ustawę o pracownikach samorządowych (więcej o ustawie). Należy dodać, że co prawda jednostki samorządu terytorialnego i organizacje centralne nie otrzymują dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, ale w zamian odprowadzają wspomniane składki na rzecz PFRON.

ABSOLWENT
Program ABSOLWENT adresowany jest do szkół wyższych, organizacji pozarządowych, czy jak czytamy na stronie PFRON partnerstw szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Jego głównym celem jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.
Program podzielony został na dwa obszary. Beneficjenci, a więc osoby niepełnosprawne będą mogli skorzystać z pomocy w ramach:
- zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej (obszar A)
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych (obszar B),
- wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia (obszar C).

Dofinansowanie ze środków programu ABSOLWENT może być wykorzystane w trzech obszarach. Na stronie PFRON można znaleźć szczegóły dotyczące tego, jakie dokładnie koszty mogą być objęte dofinansowaniem.

PRACA-INTEGRACJA

Ostatnim programem jest Praca-Integracja, której celem jest zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą działania aktywizacyjne w ramach programu. Uczestnikami tego programu mogą być:

- przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 (dwadzieścia pięć) etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy, z zastrzeżeniem, że zatrudnienie to przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych ogółem, liczonego w stosunku do stanu zatrudnienia na koniec roku, poprzedzającego rok złożenia oferty,

- organizacje pozarządowe realizujące zadanie publiczne zlecone przez PFRON.


Przyczyn niskiego poziomu zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych jest wiele. Często o ich bierności zawodowej decyduje nadopiekuńczość rodziców, szczególnie w przypadku osób, które są niepełnosprawne od urodzenia. Ale to wyłącznie jeden z przykładów. Dezaktywizacja wynika
również z postaw pracodawców zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego. Niestety częściej dostrzegają ograniczenia osób niepełnosprawnych, a zbyt rzadko ich możliwości. Niepotrzebnie ulegają również stereotypom i błędnym informacjom na temat choroby i niepełnosprawności. Być może nowe programy PFRON zachęcą również jednostki samorządu terytorialnego i organizacje centralne oraz przedsiębiorców działających na otwartym rynku do zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz wzięcia udziału w programach PFRON.Źródło:
- http://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3519,Nowe-programy-PFRON.html
- http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-prac/3520,Tresc-Programu.html
- http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-stabilne-zatrud/3518,Tresc-programu.html?sid=d39f20f50d78a780172fbfca29f7d83a
- http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/pilotazowy-program-abso/3517,Tresc-programu.html

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.