Facebook Google+ Twitter

Opis moich zabiegów o korzystne lokowanie składek emerytalnych

Panie Rzeczniku! Pan nie jest tylko od stwierdzania zgodności z Konstytucją RP i od informowania o ostateczności orzeczeń TK. Zgodnie z: Ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Art.1 pkt 3. RPO "W sprawach o och

Kiedyś znalazłem materiały, z których dowiedziałem się o olbrzymich stratach pieniędzy przeznaczonych na emerytury przyszłych emerytów. Zbulwersowany, wypowiedziałem się publicznie - co o tym myślę. Niestety! Moje dwa materiały nie znalazły odzewu. - Międleniem sprawy "Trybunalskiej" zajmuje się cała Polska - jak długa i szeroka, a nawet i Polonusy; chociaż to zwykłe "bicie piany". - Tacy to już, my Polacy. O dupie Maryni chętnie dyskutujemy, a o naprawie Rzeczpospolitej, nie chcemy.

Po jakimś czasie oczom moim ukazał się artykuł krytykujący likwidację OFE. Wycofanie pieniędzy z OFE wywołało - u niktórych - oburzenie. Prezydent Andrzej Duda, wespół z RPO wystąpili do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności zmian w OFE z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej. Znając, co nieco Trzecią Władzę wysłałem e- maila do kilku państwowych instytucji o treści:

Szulerzy giełdowi przystąpili do kontrnatarcia i gwałtem usiłują pozyskać środki pieniężne na swoje potrzeby, kosztem emerytur Polaków. Ciekawe ilu mają swoich lobbystów w Trybunale Konstytucyjnym Polski, od tego będzie zależał wyrok Trybunału. Poniżej podaję link do materiału o stratach OFE. 

http://odmieniec.salon24.pl/485665,ukrecic-leb-ofe

http://odmieniec.salon24.pl/531999,skladki-emerytalne-pracujcie-na-rzecz-polakow

Z Pozdrowieniem Tadeusz.

Na mojego e- maila, wysłanego w środę 04 listopada 2015 r. do kilku adresatów - wymienionych poniżej, do dzisiaj odpowiedział tylko RPO.

bip_administrator@trybunal.gov.pl ; bip@kprm.gov.pl ; biuro@andrzejduda.pl ; biurorzecznika@brpo.gov.pl ; biuroprasowe@prezydent.pl ; info@aferyibezprawie.org ; przewodniczacy@krrit.gov.pl

Oto treść odpowiedzi RPO:

Szanowny Panie!

W zwiazku z Pana pismem z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 listopada 2015 r. (sygn. akt K 1/14), działając z upowżnienia Rzecznika Paw Obywatelskich uprzejmie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 190 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne.
Na stronach internetowych Trybunału dostępne jest uzasadnienie pzedmiotowego wyroku.

Z poważaniem
Pieczątka o treści:
mgr Dorota Siwiec
Główny specjalista
(Podpis nieczytelny)


Nie ukontentowany otrzymaną odpowiedzią RPO wyślę do Niego kolejny list o niżej podanej treści. Informuję o swoich zabiegach związanych z odpływem pieniędzy z "polskiej kasy" - bo to jest kasa polska, bez wzgledu na to kto pieniędzmi dysponuje. Swoie zabiegi o tym, zeby polskie pieniądze pracowały na rzecz Polaków upubliczniam, w nadziei, że znajdzie się ktoś, kto mnie wesprze. Jeśli nie wesprze, to już będę się musiał pogodzić z polską niedbałością o swoje mienie. Mniejej skutki nie dotkną - jestem za stary.


Witam Szanownego Pana Rzecznika

Ja piszę do Pana w sprawie OFE. To jest mój drugi list do Pana.

Proszę się nie gniewać na mnie, za natręctwo. Jednak nie mogę nie zareagować na takie potraktowanie, zgłoszonej przeze mnie sprawy. Chodzi mi o otrzymaną odpowiedź z dnia 27 listopada 2015 roku. Znak: III.7060.1035.2015.DS Odpowiedzi udzieliła mi, z Pańskiego upoważnienia Pani mgr. Dorota Siwiec - Główny specjalista. Co prawda - wyznam - nie wiem od czego? Jakoś nie mogę sobie wyobrazić Pani Doroty Siwiec w roli Specjalisty do spraw trudnych. Bowiem, według mnie OFE to instytucja niezbyt przejrzysta, no i - co najważniejsze - dla uczestników, nie korzystna. Zdziwienie moje wywołuje także, treść otrzymanej odpowiedzi. No bo jak mam się pogodzić z otrzymaną odpowiedzią, o treści: "..... uprzejmie wyjaśniam, iz zgodnie z art. 190 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne."

Panie Rzeczniku! Na miłość boską - Pan nie jest, li tylko od stwierdzania zgodności z Konstytucją RP i od informowania o ostateczności orzeczeń TK. Zgodnie z: Ustawą z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Art.1 pkt 3. RPO "W sprawach o ochronę wolności i praw człowieka i obywatela Rzecznik bada, czy wskutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji tych wolności i praw, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej." Zgodnie, zaś z Art. 12 i 13 ma Pan bardzo szerokie uprawnienia w dokonywaniu czynności kontrolnych - budzących niepokój społeczny - działań instytucji państwowych, łamiących zasady współżycia i sprawiedliwości społecznej.

Wątpię, aby ktoś z pańskiego biura pofatygował się i zajrzał do podanych przeze mnie linków. - Gdyby to uczynił, śmiem twierdzić, że nie otrzymałbym takiej odpowiedzi. Ponieważ zwykły obywatel, tym bardziej urzędnik stojący na straży przestrzegania zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej nie mógłby - widząc ogrom strat OFE - przejść, obok tego obojętnie i wszystko skwitować - stwierdzeniem o zgodności z Konstytucją i informacją o ostateczności orzeczeń TK. Panie Rzeczniku, ja podeślę jeszcze Panu link do Googli. Niech Pan zobaczy i sam sobie odpowie na pytanie, czy ponoszenie strat, wyrzucanie pieniędzy złożonych przez polskich obywateli na przyszłe emerytury jest zgodne z zasadami współżycia i sprawiedliwości społecznej?
(Link: https://www.google.pl/#q=olbrzymie+straty+OFE)

To nie kto inny, tylko Pan nie powinien się pogodzić z takim istniejącym stanem rzeczy. To Pan powinien wytknąć pierwszy niepoprawności w OFE skutkujące wyprowadzaniem pieniędzy z polskiego budżetu - tak, tak - z budżetu. Bo te pieniądze mogły by być składowane w Polskich Bankach, z których rząd mógłby zaciągać kredyty i inwestować z pożytkiem. To Pan powinien, poprzez dostępne państwowe służby sprawdzić, czy straty w OFE nie powstają w wyniku działań łamiących prawo. Bo mając takie pieniądze, jakie wypływały rocznie z OFE, ludzie nimi dysponujący mogli skorumpować, nie tylko TK, ale i wszystkie rządowe agendy - Pana też.

Proszę więc o podjęcie czynności kontrolnych i wystąpienie do odpowiednich służb o zbadanie, kto popełnił błąd, albo nie dopełnił obowiązków i wyjaśnienie przyczyn powstawania strat.

Jeśli chodzi o uzasadnienie przedmiotowego wyroku to - jako nie prawnik - najzwyczajniej nazwę je bełkotem prawniczym. W zdaniu odrębnym Mirosław Grant, m. in. napisał: 2. Obowiązkiem Trybunału jest w s z e c h s t r o n n e zbadanie sprawy. Jest on władny, jak czynił to wielokrotnie, badać sprawę trybu dojścia ustawy do skutku, mimo że wnioskodawca zarzutu trybowego nie podnosi. Ustawa o TK z 2015 r. stanowi w art. 51, że "Trybunał w toku postępowania bada wszystkie istotne okoliczności służące wszechstronnemu wyjaśnieniu sprawy".
Wedle powyższego, do TK należało też sprawdzenie, czy OFE spełniają wszystkie wymogi Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i to nie tylko Art. 31 ust. 3. Czemu to TK nie zbadał, czy OFE spełniają wszystkie wymogi zawarte w Artykułach: 5, 82, 86 i 146 Pkt. 4, podpunkty: 4 i 7? No i czemu Pan, Panie Rzeczniku, tego nie zauważył?

Odnośnie Art. 31 ust. 3, pozwolę sobie zauważyć, że artykuł ten jest w kolizji z Art. 5. Napisano w nim: " Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw." Z treści powyższego wynika, że bezpieczeństwo państwa, nie musi, lecz może stanowić podstawy ograniczenia wolności obywatelom. Dopuszcza więc, ten artykuł ewentualność, nieograniczenia obywatelom, konstytucyjnych wolności i praw, chociażby cały zespół wartości wymieniony w ust. 3 Art. 31 znalazły się w stanie bezpośredniego zagrożenia. A przecież w Art. 5 m. in. napisano, że Rzeczpospolita Polska "zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju." - Trzeba byłoby się zdecydować, czy Rzeczpospolita Polska może zapewnić swoim obywatelom bezpieczeństwo, czy je zapewnia? - Niby drobne niuanse, ale jednak mają znaczenie decydujące w podejmowaniu decyzji dotyczących bezpieczeństwa państwa, a komu jak komu, ale Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie trzeba przypominać, że: "Bezpieczeństwo należy od dawna do wartości najwyżej cenionych i chronionych".

- OFE według byłego ministra finansów - Jacka Rostowskiego, od 1999 r. do końca 2010 r. straciły 232 mld zł. No i jak pogodzić dopuszczenie do tak olbrzymich strat, z Artykułami 5, 82, 86 i 146 pkt. 4, podpunkty 4 i 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej? - Państwowe instancje, w których pracują i za skutki swej pracy odpowiadają obywatele RP, nie zapewniły bezpieczeństwa finansowego swym współobywatelom. Pracownicy i Powszechne Towarzystwa Emerytalne (Czyt. Powszechne Towarzystwa Wzajemnej Adoracji), odpowiedzialni za OFE, nie otoczyli swą troską dobra wspólnego, nie zadbali także o stan środowiska, w wyniku czego nastąpiło jego pogorszenie, w postaci utraty dóbr materialnych potrzebnych na pokrycie kosztów utrzymania obywateli, którzy jako organizmy żywe są składnikiem środowiska. Czy Pan Rzecznik mógłby odpowiedzieć mi, jak opisana przeze mnie rzeczywistość ma się do Pańskiej odpowiedzi: "..... uprzejmie wyjaśniam, iz zgodnie z art. 190 Konstytucji RP, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne."? Gdyby Pan miał wątpliwości, co do moich uwag proszę zajrzeć do: http://www.tygodnikprzeglad.pl/kto-stoi-za-ofe/ ; http://lewica.pl/?id=28107&tytul=Andrzej-Dryszel:-Powszechne-pijawki-emerytalne

Im dalej w las, tym więcej drzew - mówi przysłowie. Potwierdza się ono w przypadku, niedbałości o dobro wspólne, jakim są środki finansowe powierzane, przez państwo OFE. Bo oto mnie przyszło do głowy kolejne pytanie. Dlaczego postronni ludzie zauważają, w funkcjonowaniu OFE brak troski o dobro wspólne i nie tylko, a państwowe instytucje, powołane po to aby sprawować pieczę nad wspólnym dobrem, takie jak - no właśnie - Rzecznik Praw Obywatelskich i Trybunał Konstytucyjny, tej niedbałości - czy tylko niedbałości - skutkującej ogromnymi stratami, nie dostrzegają?

Pozdrawiam , w oczekiwaniu na odpowiedź, czy Pan się zajmie OFE, które można by nazwać - nie inaczej, jak - organizacją przestępczą.

Wybrane dla Ciebie:


Tagi:


Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.