Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

26143 miejsce

Podsumowanie I Kongresu Klastrów Polskich w Sejmie RP

Doskonałą przestrzenią do podjęcia dialogu i miejscem konfrontacji poglądów na temat klasteringu, zarówno z perspektywy przedsiębiorców, przedstawicieli nauki jak i środowisk biznesowych – okazał się być I kongres Klastrów Polskich w Sejmie.

Kongres Klastrów / Fot. Fot. Krzysztof M. RatschkaPierwszy raz w historii polskiej polityki, na tak szeroką skalę, do jednego stołu obrad w celu uzyskania porozumienia, omówienia najważniejszych problemów i ustalenia podstawowych zasad działania usiedli przedstawiciele diametralnie różnych środowisk. Począwszy od reprezentantów biznesu, przedsiębiorców, właścicieli firm, członków zarządów najważniejszych klastrów w Polsce, poprzez przedstawicieli polityki, ministrów i wiceministrów, starostów, posłów, senatorów, prezydentów miast, burmistrzów, skończywszy na pracownikach naukowych, przedstawicielach środowisk naukowych z całej Polski.

Kongres Sejm / Fot. Fot. Krzysztof M. RatschkaKongres w rezultacie zgromadził ponad 400 osób. Kongres został zorganizowany przez Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Związek Pracodawców Klastry Polskie i Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu – Biznes Klaster. Patronat nad konferencją objęła m.in. Ewa Kopacz – Marszałek Sejmu RP, Janusz Piechociński – Wicepremier, Minister Gospodarki, Elżbieta Bieńkowska – Minister Rozwoju Regionalnego, Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bartłomiej Bodio – poseł na Sejm RP, odpowiedzialny za kierowanie pracami Parlamentarnego Zespołu do spraw Polityki Klastrowej jak również marszałkowie 16 województw, wojewodowie, przedstawiciele miast.

Kongres Sejm / Fot. Fot. Krzysztof M. RatschkaW dyskusjach głos zabrali: lider analizy klastrowej, reprezentant Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Maciej Dzieżanowski; Bożena Lubińska-Kasprzak prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; Tomasz Kozłowski, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego - Klastry Polski Wschodniej; Małgorzata Szczepańska z Ministerstwa Gospodarki; wiceminister gospodarki Grażyna Hanclewska; Jacek Guliński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski; Olgierd Dziekoński – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Marcin Seniuk z Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu; Joanna Oberbek – Kierownik Referatu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacji w Departamencie Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Wiceprezes Zarządu BioBaltica Sp. z o.o.; Jakub Karp z Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, specjalista ds. Certyfikacji Klastrów; założyciel WSB-NLU Krzysztof Pawłowski; Iwona Wendel Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Andrzej Siemaszko, Bożena Cebulska – Prezes Zarządu Warmińsko – Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, reprezentantka Klastra Mazurskie Okna i wielu innych. Na kongresie pojawili się starosta ostródzki Włodzimierz Brodiuk; członkowie parlamentarnego zespołu ds. polityki klastowej: Artur Bramora przewodniczący komisji ds. Edukacji i Młodzieży, Cezary Olejniczak wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, posłowie, senatorowie, starości, burmistrzowie, prezydenci miast, szefowie klastrów, prezesi spółek etc.

Kongres Sejm / Fot. Fot. Krzysztof M. RatschkaŻywy udział w debatach brali przedstawiciele kluczowych polskich klastrów. Swoimi refleksjami podzielili się między innymi: prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Krzysztof Krystowski; Jarosław Bulanda z Klastra Lotniczego; Tomasz Kozłowski z Biznes Klastra; Wojciech Materna z Klastra IT; Mieczysław Kwiatkowski z Klastra Lubelskie Drewno; Wojciech Zalewski, Andrzej Spychalski z Klastra Spożywczego; Janusz Sobieraj z Klastra Przemysłowego COP, Agata Putowska z Klastra Lubelskie Drewno i wielu innych.

Kongres rozpoczął się od słów wstępu wygłoszonych przez Tomasza Kozłowskiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego i jednoczesnego Koordynatora Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu. Następnie Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Pan Bartłomiej Bodio wygłosił ciepłe słowa powitania wyrażając nadzieję na owocne, przebiegające w przyjaznej atmosferze obrady. Co więcej wyraził przekonanie, że owe rozmowy spowodują zintensyfikowanie współpracy potrójnej helisy.
Grażyna Hancelwska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki wraz z Bożeną Wendel, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego z pełnym przekonaniem zaznaczyły, że Kongres to niezwykłe wydarzenie dla polskiej gospodarki, w czasie którego należy odnaleźć rozwiązanie w jaki sposób powodować konkurencyjność polskiej gospodarki, wzmacniać istniejące już fundamenty i budować przewagi oparte na wprowadzaniu innowacji gwarantujących rozwój kraju. Co więcej, obie panie dodały, że ze względu na to, iż obecnie powstaje rządowy program wspierania przedsiębiorstw kongres odbył się jeszcze w tym momencie, w którym prośby i postulaty przedsiębiorców dotyczące programowania nowego planu wspierającego przedsiębiorstwa mogą być uwzględnione.

Kongres Sejm / Fot. Fot. Krzysztof M. Ratschka„W nowej pespektywie mówimy o finansowaniu na poziomie regionalnym i krajowym i wsparcie dla klastrów kluczowych na szczeblu krajowym będzie związane z inteligentną specjalizacją, bo to jeden z warunków ex-ante, który stawia komisja europejska. Dotychczasowe finansowanie w krajach o wyższym poziomie innowacyjności, skupiają swoją uwagę na pewnych specjalizacjach i my też powinniśmy do tego dążyć. Na poziomie krajowym wsparcie będzie dotyczyło dużych projektów, zmierzających do tworzenia nowych produktów i nowych technologii, wchodzenia najlepszych polskich klastrów w europejskie i globalne łańcuchy wartości dodanej, będzie wsparcie dla klastrów w nawiązywaniu współpracy z innymi klastrami w UE w tych samych obszarach albo na ich styku, po to by wspólnie opracowywać produkty, które będą miały szanse stać się specjalnością eksportowa także poza obszarem UE” zaznaczyła Grażyna Hanclewska.

Z ogromną aprobatą spotkała się wypowiedź Włodzimierza Borodiuka, starosty ostródzkiego, propagatora polityki klastrowej, który podkreślił, że niezbędne jest pobudzenie rozwoju samorządów w zakresie polityki klastrowej, ponieważ wyłącznie dzięki takim działaniom rozwój gospodarki w Polsce jest widoczny. Jako przykład skutecznego wykorzystania środków pozyskiwanych z Unii Europejskiej podał Dolinę Lotniczą oraz powiat ostródzki, który dzięki ścisłej współpracy „małych ojczyzn” i konsekwentnemu wykorzystywaniu funduszy europejskich może stanowić przykład do naśladowania.

Kongres Klastry / Fot. Fot. Zbigniew MichalakNa równie istotne kwestie zwrócił uwagę Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry „Polskie”. Po kilku zdaniach wstępu zarysowującego historię klastrów i podstawowe mechanizmy ich działania stwierdził:

- „Klastry to jedna z najpiękniejszych i najpraktyczniejszych instytucji współpracy jaką można sobie wyobrazić. Organizacja, która organizuje wszystko oddolnie i wszystkich uczy współpracy (…) Chciałbym abyśmy wyraźnie i uczciwie mówili, że nie ma instytucji, która żywi się powietrzem, nie ma możliwości, aby coś się rozwijało jeśli nie ma środków finansowych i my o nie musimy zabiegać”.

Pierwszy panel dyskusyjny pod tytułem ”Finansowanie Klastrów w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. Zasady, szanse i zagrożenia” został przeprowadzony przez Wojciecha Maternę, Prezesa Stowarzyszenia Informatyka Podkarpacka, Koordynatora Klastra IT. Wraz z przedstawicielami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości omówiono rezultaty finansowania klastrów w latach 2007-2013 oraz zwrócono uwagę na obecnie powstający projekt dotyczący standardów zarządzania klastrem, który ma na celu udoskonalenie polityki zarządzania klastrami i wprowadzenie jej w życie. Bożena Lubińska-Kasprzak, Prezes PARP zaznaczyła, że agencja obecnie dokłada wszelkich starań, aby wypracować porozumienie pomiędzy PARPem i przedsiębiorcami, a tym samymi jak najlepiej zarządzać funduszami. Następnie Iwona Wendel, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zadeklarowała, że klastry z pewnością są uwzględniane w nowej perspektywie finansowania, zwłaszcza jeśli chodzi o program „Inteligentny Rozwój” związany ze stawianiem na rozwój innowacyjnych technologii.

- „Większy nacisk położymy na współfinansowanie projektów związanych ze sferą badawczo-rozwojową oraz innowacjami. O wsparcie będą mogły ubiegać się uczelnie i jednostki naukowe, które blisko współpracują z biznesem.” (…) W nowej perspektywie finansowej najwięcej możliwości wsparcia będą miały zatem klastry oparte na wiedzy, w których firmy i instytucje badawczo-rozwojowe prowadzą intensywną współpracę w zakresie B+R” – zaznaczyła Iwona Wendel.

Kongres Klastry / Fot. Fot. Krzysztof M. RatschkaW drugi panel dyskusji zatytułowany ”Klastry jako narzędzie wzrostu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki” zgromadzonych gości wprowadził Bogdan Węgrzynek, prezes Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, główny koordynator przedsięwzięcia. Pokrótce przybliżając założenia kongresu podziękował wszystkim uczestnikom za przybycie i zaangażowanie w dyskusję oraz organizatorom za sprawne przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia.

W drugim panelu dyskusyjnym udział wzięli przedstawiciele najważniejszych polskich klastrów. Swoje postulaty i opinie wyrazili między innymi Janusz Sobieraj z Klastra Centralnego Okręg Przemysłowy, Andrzej Spychalski z klastra Spożywczego i Agata Putowska z Klastra Lubelskie Drewno. Zwrócili oni uwagę na trudności związane z klasteringiem, szereg problemów natury administracyjnej, nadmiar biurokracji i brak zrozumienia ze strony rządzących. Wszyscy zgodnie podkreślili, że bez wsparcia państwa klastry nie będą sobie w stanie poradzić i rozwijać się tak szybko jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej. Omówiono także cele polityki na przyszłe lata. Jednym z nich jest benchmarking, którego wynikiem jest certyfikacja organizacji klastrowych, na co zwrócił uwagę Jakub Karp, specjalista ds. Certyfikacji Klastrów.

Kongres Klastry / Fot. Archiwum Menu GroupUroczystość zakończył podziękowaniami raz jeszcze przemawiający Krzysztof Krystowski. Zaznaczył, że przedsiębiorcy muszą słuchać przedstawicieli administracji publicznej, która też nieustannie się zmienia, a także zgłaszać im swoje propozycje ulepszeń.

I Kongres Klastrów współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej. Kongres przyciągnął nie tylko uwagę zainteresowanych tematem gości, ale również dziennikarzy, różnego rodzaju media, których przedstawiciele tłumnie przybyli do Sejmu. Zanim rozpoczęła się konferencja dziennikarze mieli czas na wywiady, rozmowy i zdjęcia. Za kontakt z mediami odpowiedzialny był Dariusz Tworzydło, ekspert ds. Public Relations, trener i wykładowca, doradca firm.

Izabela Okarmus Menu Group Polska

Wybrane dla Ciebie:




Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.