Facebook Google+ Twitter

Regulamin wynagradzania z tytułu sublicencji!

Regulamin wynagradzania Autorów - dziennikarzy obywatelskich z tytułu udzielonych przez gazetę internetową Wiadomości24.pl sublicencji!

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik upoważnia Operatora do zamieszczania jego Materiałów i Komentarzy w Serwisie www.wiadomosci24.pl oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów i Komentarzy na następujących polach eksploatacji (licencja):

- wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
- publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nie oznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania. Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym.

7. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków.

8. Operator dokona przelewu wynagrodzenia na konto bankowe Użytkownika, gdy kwota należnego wynagrodzenia przekroczy 100 zł. Operator na żądanie użytkownika, nie częściej niż raz na 3 miesiące, zobowiązany jest poinformować użytkownika o wysokości przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu udzielonej sublicencji. Operator dokona przelewu kwoty poniżej 100 zł, ale nie częściej niż co 3 miesiące.

9. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Autora prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wypłacenia stosownego wynagrodzenia i obciążyć kosztami zadośćuczynienia Autora materiału.

10. Operator nie ponosi konsekwencji za błędnie umieszczone dane w profilu potrzebne do dokonania przelewu na konto Licencjodawcy – ten obowiązek ciąży na Licencjodawcy.

11. Operator uznaje, że kwoty jakie przeznaczy na roszczenia dla poszczególnych Użytkowników będą rozliczane w trybie miesięcznym i proporcjonalnie do ilości udzielonych sublicencji. 12. W wypadku rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za udzieloną przez Operatora Licencję Użytkownik zobowiązany jest do nadesłania w ciągu miesiąca pisma z dokładnymi danymi osobowymi oraz zakresem tej rezygnacji (czasowym bądź obejmującym poszczególne materiały umieszczone w serwisie Wiadomości24.pl).
Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.