Facebook Google+ Twitter

RIO a Ctrl-C, Ctrl-V

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2013-01-12 18:37

O ile wojewoda odpowiada za nadzór nad działalnością Gminy w zgodzie z prawem, o tyle RIO sprawuje nadzór w zakresie spraw finansowych. Czy nadzór jest skuteczny?

Czytając relację na jednym z portali dotyczącą uchwalenia budżetu Gminy Tarnów stwierdziłem, iż odpowiedź na pytanie które zadałem powyżej brzmi – nie. Ale przejdźmy do szczegółów.

Treść z relacji „Wobec ustalonych i wpisanych wcześniej do projektu priorytetów dla poszczególnych miejscowości, samo głosowanie mogło być już tylko formalnością, tym bardziej, że Skarbnik Gminy Irena Podraza przedstawiła przez głosowaniem opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej potwierdzającą, że budżet skonstruowany został prawidłowo. Tak się też stało. Radni jednomyślnie poparli kierunki rozwoju gminy w 2013 roku, głosując za przyjęciem budżetu w zaproponowanym kształcie."

I wszystko byłoby fajnie gdyby nie fakt: Tu cytat z opinii RIO tj. Uchwała Nr S.O.VIII/421/13/12 „ Skład Orzekający Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej po zapoznaniu się z przedłożonym projektem uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. Postanowił pozytywnie - z uwagami zaopiniować projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na rok 2013. (…) Analiza przychodów (zwrotnych) i rozchodów budżetu, skłania do wniosku, że kwoty planowanych do zaciągnięcia przychodów (kredyty) oraz planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek nie powodują przekroczenia w roku 2013 limitów długu publicznego z art. 169 i art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) niemniej jednak, Skład Orzekający zwraca szczególną uwagę, iż wskaźnik zadłużenia z art. 170 w 2013 r. wyniesie 59,58% planowanych dochodów (dopuszczalny 60 %), zaś z art. 169 - 14,82% planowanych dochodów (dopuszczalny 15 %). W związku z powyższym należy zachować szczególną ostrożność w dalszym zadłużaniu się oraz na bieżąco analizować sytuację finansową Gminy Tarnów, w szczególności należy dbać o to, aby dochody realizowane były zgodnie z planem, gdyż ich ewentualne nie wykonanie może doprowadzić do przekroczenia ustawowych wskaźników zadłużenia (60%).

Porównując wskaźniki z budżetu (opublikowany w BIP Urzędu Gminy) z opinią RIO można popaść w konsternację. Wskaźnik zadłużenia tak w budżecie jak i w prognozie jest inny. Teraz nasuwa się pytanie, co zostało przesłane do RIO? Czy może jest to wina RIO bowiem po porównaniu Uchwały RIO Nr. S.O.VIII/421/10/11 (dotyczącą budżetu na 2012 r.) stwierdziłem, że różnice pomiędzy nią, a Uchwałą RIO Nr S.O.VIII/421/13/12 (dotyczącą budżetu na 2013 r.), są bardzo niewielkie, choć zgadzają się nawet dni w datach - przypadkowa zbieżność?. Nie wiem na jakich danych bazuje RIO, bo jeśli na tych samych które służą Gminie Tarnów choćby do sporządzania prognoz wieloletnich to skąd te liczby? O ile moim zdaniem grozi Gminie Tarnów problem z budżetem na rok 2014 i kolejne wynikający z wprowadzenia zmian w ustawie o finansach publicznych (art. 243) i problem z realizacją budżetu na rok 2013 o tyle wielkości o których wspomina RIO nie znalazłem nigdzie.


Wydaje mi się, iż jednak wina jest po stronie RIO (które nadużyło w sporządzaniu klawiszy Ctrl-C, Ctrl-V), a nie pochyliło się nad budżetem. Gdyby bowiem przeanalizować wnikliwie poszczególne składniki pozycji budżetu (w kwestii przyjętych kwot w poszczególnych pozycjach - vide 60004 - w 2012 r. było 1,506 mln zł, w 2013 jest - 1,501 przy założonym wzroście kosztów przez UM Tarnowa itd.) jak również choćby kwestię spłaty zadłużenia w prognozie Wieloletniej.

Bowiem wielkość rat spłaty kredytu na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2011 rok (w roku 2015 1,5 mln zł, od 2016 do 2019 w wysokości rocznej 2,5 mln zł) oraz wielkość rat spłaty kredytu na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2012 rok (w roku 2016 i 2017
2,2 mln zł, a od 2018 do 2021 ok. 2,4 mln zł) nijak ma się do wartości w WPF Gminy Tarnów. Jeśli zsumujemy wartości to spłaty w kolejnych latach tylko tych kredytów winny wynieść odpowiednio w latach 2016-2017 ok. 4,7 mln zł, a w latach 2018-2022 ok. 4,8-4,9 mln zł rocznie.
W prognozie natomiast zapisano następujące wartości: w 2016 r. 4,6 mln zł, w latach 2017-2019 po 3,4 mln zł (wg prognozy z 4 grudnia 2012 r.). Gdyby nawet przyjąć, że przedstawiona została prognoza uchwalona 31.12.2012 r. to w niej spłaty wynoszą w 2016 r. 4,3 mln zł, a w latach 2017-2019 po 3,14 mln zł.

Zresztą jeśli chodzi o zgodność z prawem uchwalania Uchwał przez Radę Gminy Tarnów, też nie jest ok. Przykład ?, proszę bardzo: Radny nie może brać udziału w głosowaniu w sprawach, które dotyczą jego osoby, z uwagi na to, że z mocy art. 25a o samorządzie gminnym podlega wyłączeniu, natomiast w związku z faktem, iż część radnych pełni również funkcję inkasentów podatków lokalnych, a rada gminy w uchwale nie tylko określa osobę inkasenta, lecz także wysokość przysługującego mu wynagrodzenia. W takim przypadku zgodnie z art. 25a o samorządzie gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie ani w komisji poświęconym kwestiom podatku lokalnego, bowiem dotyczy ono jego interesu prawnego. Po sprawdzeniu głosowań i list obecności dotyczących głosowań w tej sprawie w kolejnych latach okaże się, że radni brali w nich udział, i co i nic.- dowód http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/protokoly_sesja/2010-14/24.pdf - str.5

A poniżej linki do wspomnianych uchwał:
http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/budzet/2013/421_13.pdf
opinia RIO do projektu budżetu na rok 2012
http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/budzet/2012/rio_421.pdf
opinia RIO do projektu budżetu na rok 2013
http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/sesje/2012/265.pdf
WPF z 4.12.2012 r.
http://bip.gminatarnow.pl/userfiles/file/sesje/2012/271.pdf
WPF z 31.12.2012 r.
(Robert Erazmus)

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.