Facebook Google+ Twitter

Rosja dostarcza broń wrogom Izraela. Rewanż za sankcje i mordy?

USA mają swoje sankcje a Rosja wymierza dotkliwy cios Izraelowi. Zaopatruje w nowoczesną broń Iran oraz Syrię. Deputowani dumy zamierzają też uderzyć w Strasburg. Jak dotkliwa będzie odpowiedź strony rosyjskiej?

 / Fot. PAP/EPADeterminacji Rosjanie nabrali po bestialstwach w Odessie. Nieuzbrojeni federaliści zostali zagnani przez tłum nacjonalistów z zachodu Ukrainy do siedziby związków zawodowych. Nikogo nie wypuszczono ani nie wpuszczano. Zablokowano wjazd straży pożarnej i karetek pogotowia. Napastnicy zarzucili budynek koktajlami Mołotowa. Ofiar wśród "pokojowych kibiców" nie było, ale 50 autochtonów zaczadziło się lub zginęło skacząc z okien. Potem nacjonaliści chóralnie śpiewali nad ciałami ofiar - co zostało opublikowane w sieci. Oprócz spalonych żywcem w domu związków zawodowych, byli zabici z ranami od broni palnej i ludzie z odciętymi kończynami. W walce z radykałami nie wolno być bezbronnym: w Słowiańsku, gdzie federaliści byli zaopatrzeni w broń w ciągu jednego dnia w walce z całą ukraińską armią, dwoma oddziałami specjalnymi MSW oraz banderowcami zginął jeden człowiek. W Kramatorsku było więcej ofiar - jeden żołnierz pospolitego ruszenia oraz dziesięciu cywili, rozstrzelanych przed barykadą. Na Majdanie zginęło 100 osób, w Odessie kolejne 50. Nic nie zapowiada, żeby którąś z tych zbrodni wyjaśniono. Kijów przejawia brak woli w śledztwie.

Czytaj więcej: Były zastępca sekretarza skarbu: W USA korporacje kupują wybory i rządy

Czterostopniowa odpowiedź Rosji na akty bestialstwa na wschodniej Ukrainie obejmuje: działania dyplomatyczne i prawne, dywersyjne oraz militarne i gospodarcze.

Skarga do Strasburga


De­pu­to­wa­ni Izby Spo­łecz­nej obu­rze­ni ła­ma­niem praw czło­wie­ka na Ukra­inie zainicjowali złożenie odpowiedniego wnio­sku do Trybunału w Strasburgu. "Izwie­stia" do­no­si, że to nie­je­dy­na ini­cja­ty­wa w tej spra­wie. Po­dob­ny wnio­sek przy­go­to­wu­ją ro­syj­scy in­ter­nau­ci. Pod do­ku­men­tem za­miesz­czo­nym w sieci pod­pi­sa­ło się już 3 tysiące osób, w tym miesz­kań­cy: Rosji, Polski, Nie­miec, Włoch i Gre­cji. Białą księga będzie dokumentować zbrodnie na ludności ukraińskiej.

Część de­pu­to­wa­nych Dumy Pań­stwo­wej roz­wa­ża moż­li­wość po­sta­wie­nia ki­jow­skich władz przed Try­bu­na­łem Wo­jen­nym w Hadze. W opi­nii wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go ko­mi­sji do spraw or­ga­ni­za­cji spo­łecz­nych Mi­cha­iła Mar­kie­ło­wa, wy­da­rze­nia w po­łu­dnio­wo - wschod­nich re­gio­nach Ukra­iny świad­czą o zbrod­ni­czej dzia­łal­no­ści władz w Ki­jo­wie. Siły specjalne pod dowództwem polityka ormiańskiego pochodzenia A. Awakowa pacyfikowały 10 miejscowości, w tym Kramatorsk i Słowiańsk.

Sze­fo­wa unij­nej dy­plo­ma­cji Ca­the­ri­ne Ash­ton za­ape­lo­wa­ła o nie­za­leż­ne śledz­two celem usta­le­nia win­nych prze­mo­cy w Ode­ssie i we­zwa­ła stro­ny do po­wścią­gli­wo­ści a nie­miec­ki mi­ni­ster spraw za­gra­nicz­nych Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier określił te wy­da­rze­nia tra­ge­dią, która po­win­na stać się sy­gna­łem alar­mo­wym dla wszyst­kich.

Dywersja i wspieranie wrogów Zachodu


Działania na szkodę wrogiego obozu charakteryzują oczywiście obie strony konfliktu. Ameryka traktuje jednak Ukrainę jak spaloną ziemie w potyczce militarnej. Ofiary dla niej się nie liczą, jeśli pozwalają dojść do celu. Dla Rosji Kijów jest kolebką kultury prawosławnej Rusi. Kulturowe związki z Ukrainą oraz geopolityka sprawiają, że Rosja oczekuje pokojowego sąsiedztwa, które sprzyjałoby rozwojowi gospodarczemu całego regionu. Nie są to cele USA, które głównie interesuje otoczenie Rosji ze wszystkich stron i eliminacja jej silnego i niezależnego przywództwa, które zagraża interesom Izraela i diaspory żydowskiej.

Dobrym przykładem na tę różnicę jest postawa moskiewskich i zachodnio-ukraińskich duchownych w czasie konfliktu na Majdanie. - Patriarchat Moskiewski zgodnie z własnym sumieniem chciał być przede wszystkim rozjemcą zwaśnionych stron. To dlatego duchownych tego Kościoła można było zobaczyć nie wśród zamaskowanych wyrostków z koktajlami Mołotowa, a z ikonami w linii rozdzielającej Berkut od aktywistów Majdanu. Taką rolę wypełniali mnisi z Ławry.

Ważne jest nie tylko to, co dzieje się na Ukrainie. Dla USA gorzką pigułką będzie unowocześnienie lotnictwa syryjskiego i wsparcie militarnych aspiracji Iranu. Dla Rosji spaloną ziemią może być Izrael.

Czytaj wiecej: Doradca Reagana: Ukraina nie zobaczy nawet jednego dolara z MFW

Eksporter rosyjskiej broni Rosoboroneksport i Zjednoczona Korporacja Lotnicza ułożyły grafik dostaw samolotów ćwiczebno-bojowych Jak-130 dla sił zbrojnych Syrii a irańscy specjaliści z pomocą inżynierów rosyjskich pracują nad zmodernizowaną wersją rakiety średniego zasięgu Myśliwy-3 dla systemu obrony przeciwrakietowej S-200.

- Irańsko-rosyjska wymiana jest jak czerwona płachta dla Zachodu - pisali rosyjscy dziennikarze. - Transakcja "ropa naftowa w zamian za żywność" na kwotę 20 mld dolarów daje Moskwie uprzywilejowaną pozycję pośrednika w handlu ropą. Rosja codziennie miałaby kupować do 500 tys. baryłek ropy naftowej. W zamian Teheran otrzymywałby żywność i sprzęt, co złagodziłoby ciężar zachodniego embarga naftowego. Przewidziane są także dostawy "niektórych rodzajów broni".

Czytaj więcej: Czy ktoś jeszcze jest za dialogiem na Ukrainie?


Iran będzie z tego korzystał i pokazywał Zachodowi, że niespecjalnie cierpi z powodu sankcji. Pod tym względem kraj ten może uczestniczyć w dalszych rozmowach z twardszym stanowiskiem w kwestii swojego programu jądrowego.

Zachód można powstrzymać przed kolejnymi środkami karnymi wobec Rosji - zakłada Kreml - groźbą włączenia w wymianę z Iranem zestawów przeciwlotniczych S-300. Ten rodzaj broni kwalifikuje się do kategorii obronnej. Wcześniej Rosja zrezygnowała z tych dostaw. - Decyzja w sprawie S-300 będzie podejmowana nie na przekór Zachodowi i nie w związku ze stosunkami Moskwy z Waszyngtonem i Brukselą – zastrzegają z góry moskiewscy oficjele.

- Rosja posiada też inne potężne narzędzie, związane z "irańską kartą". USA zainteresowane są zahamowaniem irańskiego programu jądrowego i jego dalszym ograniczaniem. Bez Rosji Irańczycy nie będą w stanie zrealizować ambicji nuklearnych. Jest to rzeczywiście silny atut w rękach Moskwy, która może przeszkodzić w dalszych rozmowach z Iranem i dopomóc mu we wznowieniu prac nad potencjałem jądrowym.

Reperkusje związane z konfliktem na Ukrainie mogą okazać się dotkliwe dla Polski. Spekulanci finansowi i banki zawsze korzystali na wahaniach walut w podobnych sytuacjach. Rezerwy walutowe przezornie uskładane przez Polskę na taką okoliczność przez ministra Jacka Rostowskiego są wielokrotnie niższe niż rosyjskie - nie wystarczą do ustabilizowania rynku. Moskwa nie odczuje w ciągu najbliższych lat skutków zamachu na swoją walutę. Europa środkowo-wschodnia będzie zmagała się z osłabieniem narodowego pieniądza.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (24):

Sortuj komentarze:

Jutro, w ramnach specjalnej uroczystości w Rostowie nad Donem )rzut kamieniem od granicy z Ukrainą) Rsja i Izrael uczczą pamięć żołnierzy radzieckich sczególnie zasłużonych w ratowaniu ludności żydowskiej:

http://ria.ru/society/20140509/1007062962.html

Komentarz został ukrytyrozwiń

Na ten ostatni temat - ważne! Dla wszystkich znających angielski:

http://consortiumnews.com/2014/04/20/trying-not-to-give-peace-a-chance/

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dostojewski nie, Sołżenicyn tak, znam tę książkę. No cóż, kwestia żydowska, jej uwikłanie w politykę rosyjską, niemiecką i brytyjską, amerykańską i francuską w XX wieku, to ogromny i ogromnie ważny temat. Przedstawiany totalnie schematycznie tak przez antysemitów jak filosemitów, co ogromnie utrudnia jego zrozumienie i zmusza młodych ludzi, pragnących czegoś się dowiedzieć, do zataczania się od ściany do ściany.

Ja ze swej strony pragnę zwrócić szczególną uwagę na zagadnienie manii wielkości wśród Anglosasów; ich przejście od uzasadnionej świadomości szczególnie wielkiej wartości własnych osiągnięć do nadmiernej dumy i prób dyktowania reszcie świata jaki ma być. Hasło rzucone przez Woodrow Wilsona, skądinąd człowieka o wybitnej inteligencji i nie pozbawionego sumienia, jakoby udział jego rodaków w wielkiej wojnie miał zakończyć wszystkie wojny, dało już pojęcie o tym, w jakim kierunku będzie zmierzać to niebezpieczne zjawisko. Sto lat później ta niezwykle głupia, ale zarazem tragiczna historia się powtarza. Pan Obama chyba dał sobie wmówić, że Putin chce odbudować "imperium zła" i historycznym posłannictwem USA jest to uniemożliwić. Inne możliwe wyjaśnienie: celowo chce wrzucić Rosję na głęboką wodę odcięcia od Zachodu, by nauczyła się sama dawać sobie radę i dzięki temu znacznie się wzmocniła. Nietrudno zgadnąć na co by się to przydało w tym stuleciu z punktu widzenia naprawdę żywotnych interesów amerykańskich. Misterny plan, niczym gra Janukowycza kartą zbliżenia z UE, aby uzyskać ustępstwa Moskwy...

Komentarz został ukrytyrozwiń

Znakiem tego nasze diagnozy są rzetelne i trafne. Miał pan rację co do kierunku w jakim Rosja podąża reagując na sankcje. I ja też.

Dyskusji o kwestii żydowskiej, jak brzydko ją nazwał Dostojewski nie odpuśćmy sobie. Może być ciekawie. Tu na komentarzach i po opracowaniu jej i opublikowaniu. Umówmy się jednak z góry, że żaden z nas nie będzie podejrzewał i zakładał anty- lub filosemityzmu adwersarza.

Czy zapoznawał się pan z pamiętnikami Dostojewskiego (kiedy były wydane ostatnio w Polsce?) oraz książką Sołżenicyna "200 lat razem", chyba w ogóle nie wydaną w Polsce?

Komentarz został ukrytyrozwiń

Panie Marcinie, będziemy musieli się zmierzyć z coraz bardziej paskudną rzeczywistością w stosunkach międzynarodowych, na linii której jest nasz kraj. Na linii konfrontacji tak tragicznej jakiej w Europie nie było od piętnastu lat, ale znacznie groźniejszej. Wskutek bezwzględnej gry interesów zostały rozpętane totalitarne siły i metody. żeby nie powiedzieć gorzej i nie narazić się na zarzuty szerzenia nastrojów apokalipsy.

Właśnie agencja Nowosti podaje o kolejnym ataku na Słowiańsk. Tym razem chcą wziąć miasto pod osłoną ciemności. Z drugiej strony jest depesza o zgodzie Rosji na udostępnianie Iranowi materiałów zwiadu satelitarnego:

http://ria.ru/space/20140507/1006780706.html

Jest to jednoznacznie przeciek kontrolowany. Tylko, że te sygnały nie dochodzą do zdolności pojmowania adresatów. Jeśli obrona Słowiańska i Kramatorska naprawdę się załamie (co ze względu na różnicę sił można uznać za prawie pewne), to w obliczu tego, co miało miejsce w Odessie Putin w końcu będzie musiał zrobić z Turczynowem i Jaceniukiem to samo co NATO z Miloszewiczem i Kadafim, a dalsze sygnały będą polegać na udowodnieniu jak drogo strona przeciwna będzie musiała zapłacić za próbę izolacji Rosji w świecie polityki, gospodarki, kultury i finansów. Co jest jednym z najgorszych możliwych scenariuszy.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Podtrzymuję swoje zastrzeżenia do pańskiego wywodu, niezależnie od tego, że nie adresuje go pan do mnie, choć mnie wywołał do tablicy. Wydaje mi się, że dość powierzchownie interpretuje pan Arendt. Nie mogę być gołosłownym, więc muszę się z pańskim wywodem zmierzyć. Ale to wymaga czasu.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Niczego Panu nie zarzucam. Piszę tu bardzo ogólnie, m. in. pod adresem takich tutejszych komentatorów jak nasz nieoceniony pan Konopka. Nie należy go lekceważyć, gdyż wyraża opinie wielu ludzi. Po prostu nie chce mi się polemizować z nim wprost, bo co to da? Co innego np. pani Szychlińska.

Napisałem ten swój komentarz niczym esej dlatego, aby przestrzec wszystkich, którzy mogliby Pana źle zrozumieć i wrzucić sobie jakieś argumenty do skarbnicy własnych wytrychów do historii i współczesności.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Oprócz tego, że projektuje pan coś na mnie z siebie (pisze pan: "Był w moim życiu okres, gdy odczuwałem ogromną niechęć wobec narodu żydowskiego"), to chyba pan nadinterpretuje albo kompletnie nie rozumie pewnych wydarzeń. Nigdy nie miałem okazji być antysemitą i nim nie jestem.

Komentarz został ukrytyrozwiń

@Grzegorz W.
Czy pan mi coś zarzuca? Bo zwrócił się pan bezpośrednio do m mnie i to z takim zapleczem (Arendt, Konieczny), że aż się nogi pode mną ugięły.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Wielce Szanowny i Drogi Panie Marcinie! Nie jest rzeczą człowieka myślącego, a tym bardziej chrześcijanina odczuwać nienawiść wobec innych narodów i kierować się nią w swoich ocenach oraz postępowaniu. Jeśli ktoś umie myśleć naprawdę samodzielnie, jeśli jest prawdziwie wierzący, jeśli ma sumienie, nie będzie czynił tego złego.

Był w moim życiu okres, gdy odczuwałem ogromną niechęć wobec narodu żydowskiego, wiążąc go z nieszczęściami naszej ojczyzny i szukając ich wyjaśnienia w hipotezie światowego spisku żydo-masońskiego. Wyleczyłem się z tego dzięki Feliksowi Konecznemu i Hannie Arendt. Pewno wielu ludzi się żachnie pod wpływem takiego zestawienia, ale... Mi wydaje się całkiem na miejscu. Otóż w swoim pomnikowym dziele historiozoficznym Cywilizacja żydowska ten wybitny endek, myśliciel polski i czeski, stwierdza, że antysemityzm popadł w tyle i tak wielkich błędów, że właściwie nie ma nadziei na jego naprawę i należy go odrzucić. Ostatni rozdział tej pracy pisał na łożu śmierci. należy przeto odnieść się do jego słów z szacunkiem i zrozumieniem.

Koneczny uznał za główny błąd poglądów antyżydowskich brak zrozumienia tego, że społeczności żydowskie są ogromnie zróżnicowane, podzielone, a ich jedność i solidarność powodują żydożercy. Zresztą Prus zauważył już o wiele wcześniej, że każda kolejna fala prześladowań zmieniała te społeczności na gorsze. Zresztą z tych samych przyczyn dla jakich ogromnie obniżył się poziom białych ludzi po dwóch wojnach światowych i brudnych wojnach po 9 V 1945.

Z punktu widzenia Hanny Arendt, wyrażonym najdobitniej w pracy Korzenie totalitaryzmu, przypisywanie Żydom możliwości kierowania losami świata w korzystnym dla nich kierunku jest obrazą rozumu, zaś uznawanie się przez nich samych za wyjątkowych i wybranych jest bez sensu. Zamiast tego poświęciła swą twórczość i pracę naukową odkrywaniu trzech rzeczywiście działających międzynarodówek: bogaczy i wysokich urzędników dążących do nieograniczonej władzy, osiąganej przy pomocy -izmów, bezwolnej masy ludzi niewykształconych, którzy dają się ciągnąć na ich pasku oraz ludzi samodzielnie myślących pośród innych narodów, usiłujących ten pasek podcinać. Rola tych trzecich jest najtrudniejsza.

Wracając do obecnego, krwawego przesilenia na nieszczęsnej Ukrainie... Rola mniejszości żydowskiej w Rosji i na Ukrainie stała się bardzo trudna. Nie trzeba nawet specjalnie wyjaśniać dlaczego. Jestem jednak przekonany, że ci w jej szeregach, którzy obrzucają oskarżeniami Putina. są w mniejszości. Obecny mocny człowiek Rosji jest przyjacielem narodu żydowskiego, który zbudował w jego kierunku mosty wzajemnego zrozumienia i współpracy. Nie oznacza to bezwarunkowego poparcia przezeń polityki izraelskiej, która w pewnych sprawach jest zwyczajnie niemądra i szkodliwa również dla samych Izraelczyków. Jej cechą jest krótkowzroczność i brak zrozumienia tego, skąd zagraża rzeczywiście śmiertelne niebezpieczeństwo, a zagraża nie ze strony trójkąta Iran-Assad-Hezbollah tylko neonazistów oraz fanatyków sunnickich. Ci drudzy mają już środki do działania, a ci pierwsi właśnie je zdobyli. Abramowiczowi w Rosji nie grozi konfiskata i śmierć (o ile nie dopuści się jednoznacznej zdrady stanu), ale Kołomojski i Taruta mogą pewnego dnia drogo zapłacić za swój skrajny oportunizm. Nie odczuwam do nich nienawiści. Wolałbym, aby dostrzegli swoje błędy i starali się je naprawić. Oni idą tą samą drogą co w latach 1903-39 wielu potomków Jakuba w Europie pokładających zaufanie w Niemcach, ich bliskich związkach z narodem żydowskim i wysokiej kulturze. Mądremu dość po słowie... Czy dostrzegą i czy zdążą? Tego nie wiem. Nie jestem na miejscu Boga, który sam jeden jest sędzią świata i panem historii.

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.