Facebook Google+ Twitter

Rozporządzenie REACH

Głównym celem wprowadzenia przepisów rozporządzenia REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) było zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska.

Równie istotnym celem było wdrażanie alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje oraz swobodny obrót substancjami na rynku wewnętrznym.

Jako szef produkcji musisz mieć świadomość, że przepisy rozporządzenia REACH mają zastosowanie na każdym etapie - od produkcji, poprzez wprowadzenie do obrotu, dystrybucję aż do stosowania w postaci własnej lub jako składnik mieszaniny bądź w wyrobie. Co jeszcze jako producent powinieneś wiedzieć o przepisach REACH?

Czego dotyczy REACH?Rozporządzenie REACH ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z 30 grudnia 2006 r. (L 396, str. 1), a weszło w życie 1 czerwca 2007 r. Trzeba jednak zaznaczyć, że z tym dniem zaczęła obowiązywać tylko część rozporządzenia REACH.

Przepisy REACH zostały ujęte w akcie prawnym, który jest rozporządzeniem. W związku z tym nie musiały być implementowane na grunt prawa krajowego członków Unii Europejskiej, tylko weszły w życie zgodnie z terminami podanymi w rozporządzeniu REACH.

Aby zapewnić zgodność rozporządzenia REACH ze zharmonizowanymi kryteriami klasyfikacji i oznakowania oraz zasadami dotyczącymi kart charakterystyki, wprowadzono w nim wiele zmian, w tym rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 z 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) - Dz.Urz. UE L 133 z 31 maja 2010 r., str. 1., dalej: rozporządzenie nr 453/2010.

Obowiązki producentaRozporządzenie REACH nakłada na producenta lub wprowadzającego substancję chemiczną na rynek unijny (importera) obowiązek:
- zebrania informacji dotyczących właściwości,
- zastosowania i bezpiecznego stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych.

Trzeba zaznaczyć, że dotyczy to podmiotów wprowadzających substancje chemiczne w ilości przekraczającej 1 tonę rocznie.

TerminyZe względu na wielość i złożoność właściwości substancji chemicznych, w zależności od tonażu i zagrożeń spowodowanych przez substancje chemiczne rozporządzenie określa szczegółowy harmonogram terminów (w zależności od wielkości rocznego obrotu) rejestracji substancji wprowadzonych, ostatecznie kończących się 31 maja 2018 r.
Aby spełnić obowiązek zgromadzenia niezbędnych informacji, nałożono na producentów lub importerów obowiązek dokonania rejestracji substancji w postaci własnej, jako składnika preparatu lub w wyrobach produkowanych na terytorium Unii i importowanych.

Od daty pełnego wdrożenia rozporządzenia REACH, tj. 1 czerwca 2018 r., niezarejestrowane substancje wytwarzane lub importowane w ilościach przekraczających 1 tonę rocznie nie będą mogły zostać wprowadzone na unijny rynek bez dokonania pełnej rejestracji. A zatem brak rejestracji to brak obrotu towarem chemicznym.

Jakich substancji nie dotyczy rozporządzenie REACH

?

Nie wszystkie substancje chemiczne są objęte rozporządzeniem REACH. Wyłączeniu spod przepisów tego rozporządzania podlegają m.in. substancje wchodzące w skład:
- produktów leczniczych,
- żywności lub pasz,
- źródeł radioaktywnych.

Powyższe wyłączenia nie zmieniają podejścia do substancji aktywnych, które podlegają rejestracji, jeżeli stosowane są w innym celu niż w przedstawionych powyżej wyłączeniach.

Karta charakterystykiTo dostawca substancji lub mieszaniny przekazuje odbiorcy kartę charakterystyki sporządzoną zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH wraz z załączonymi scenariuszami narażenia. Zaznaczyć należy, że wspomnianym rozporządzeniem nr 453/2010 została zmieniona treść ww. załącznika II. Ma to na celu przystosowanie treści załącznika II do kryteriów klasyfikacji i innych odnośnych przepisów ustanowionych w rozporządzeniu CLP oraz zasad dotyczących kart charakterystyki zgodnie z GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów z ang.: The Globally Harmonized System od Classification and Labelling of Chemicals - GHS).

Dwie wersje karty charakterystykiWymieniona zmiana rozporządzenia REACH podaje wymagania dla dwóch wersji karty charakterystyki. O tym, którą wersję karty charakterystyki należy wypełnić (czy zgodną z załącznikiem I, czy załącznikiem II do rozporządzenia nr 453/2010), decyduje termin obowiązywania stosownego przepisu oraz czy masz do czynienia z substancją, czy też mieszaniną.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.