Facebook Google+ Twitter

Struktura - produkt finansowy na miarę XXI wieku?

Giełda światowa przeżywa trudne czasy. Wiele osób, które do tej pory zaufały dobrej koniunkturze, spotkało rozczarowanie. Nawet fundusze inwestycyjne o mniej agresywnym profilu inwestowania, dotknęły spadki. W co obecnie należy inwestować?

Mechanizm produktu strukturyzowanego z ochroną kapitału / Fot. Karolina CzernuszynZgodnie z przewidywaniami analityków, przebojem najbliższych lat będą produkty strukturyzowane (tzw. struktury). Produkty te, będące surogatem akcji, obligacji, lokat i funduszy inwestycyjnych od dawna są znane w krajach Europy Zachodniej, ale na rynku polskim zagościły stosunkowo niedawno. Struktury klasyfikowane są jako produkty stanowiące alternatywę dla inwestycji w akcje, obligacje, lokaty i fundusze. Dzięki niekonwencjonalnej konstrukcji pozwalają osiągać zysk wyższy niż na lokatach bankowych i rachunkach oszczędnościowych lub obligacjach, a jednocześnie mogą zapewniać ochronę kapitału.

Hybryda

Produkty strukturyzowane nie doczekały się jeszcze oficjalnej definicji na gruncie polskiego ustawodawstwa. Ani ustawa o obrocie instrumentami finansowymi ani ustawa o działalności ubezpieczeniowej nie określają, czym jest produkt strukturyzowany. Według definicji ogólnie akceptowanej przez rynek finansowy produkty strukturyzowane to instrumenty złożone z co najmniej dwóch aktywów. Struktura jest więc produktem hybrydowym złożonym z instrumentu przynoszącego stały dochód (np. obligacji, lokaty) oraz najczęściej jednego lub kilku instrumentów pochodnych (np. opcji, kontraktu terminowego), które dzięki wykorzystaniu mechanizmu dźwigni finansowej, odpowiadają za osiąganie zysków.

Ochrona kapitału - co to oznacza?

Większość produktów strukturyzowanych na polskim rynku zapewnia 100 proc. ochronę zainwestowanego kapitału. Tak więc nawet jeśli w okresie umowy produkt nie osiągnie zysków, to i tak na koniec okresu trwania umowy, klient otrzyma 100 proc. równowartości zainwestowanych środków. Najgorszy scenariusz inwestycyjny może być taki, że inwestor nie osiągnie zysku. W przypadku produktów z ochroną kapitału większa część środków inwestora przeznaczana jest na zakup instrumentu bezpiecznego np. zakup obligacji zerokuponowej lub deponowana jest na lokacie, zaś druga część inwestowana jest w instrument bazowy (np. indeks giełdowy, wskaźniki rynkowe, koszyk akcji, surowce, waluty). Część środków, która inwestowana jest w bezpieczny instrument, jest gwarantem ochrony kapitału, zaś część inwestowana w instrument bazowy ma na celu wygenerowanie zysku. Produkt strukturyzowany ze 100 proc. ochroną kapitału wydaje się więc być doskonały na dzisiejsze czasy niepewności na rynku, gdyż może przynieść zyski rzędu około 20-30 proc. rocznie, a jednocześnie zabezpieczyć przed utratą środków.

Na rynku występują również produkty strukturyzowane z częściowo chronionym kapitałem lub bez ochrony (np. certyfikaty indeksowe notowane na GPW odzwierciedlające indeks w proporcji 1:1, certyfikaty dyskontowe, certyfikaty bonusowe), które z zasady mogą zapewnić wyższy zwrot z zainwestowanego kapitału niż produkty z ochroną, ale klient ryzykuje utratę swych środków. Tego typu produkty dedykowane są więc bardziej odważnym graczom.

Korzyści jakie zapewnia produkt strukturyzowany

Dzięki produktom strukturyzowanym inwestor ma możliwość inwestycji na wielu rynkach, w wielu branżach i tym samym dywersyfikować ryzyko. Ponadto dzięki możliwości uniezależnienia struktur od giełdy, produkty te mogą przynosić zyski również w czasach dekoniunktury na rynkach finansowych, gdyż klient może wybrać struktury powiązane np. z surowcami, produktami agro czy nawet zmianami klimatycznymi.
Koszty nabycia produktu strukturyzowanego są zazwyczaj dużo niższe od kosztów obrotu akcjami czy np. nabycia funduszy inwestycyjnych. Najczęściej nie są one przejrzyste dla klienta, ponieważ wbudowane są w cenę zakupu struktury. Jeśli klient wybierze produkt strukturyzowany opakowany w ubezpieczenie, jak wspomniano wcześniej, uzyska dodatkową korzyść w postaci zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych.

Zakup produktu strukturyzowanego

Produkty strukturyzowane dedykowane są osobom, które skłonne są zamrozić kapitał na średni i długi horyzont czasowy (powyżej 12 miesięcy). Z reguły minimalna kwota, jaką klient może zainwestować wynosi ok. 5-20 tys. zł.

Zakupu struktur można dokonać w biurach maklerskich, bankach, u doradców finansowych (Expander, Open Finance, Xelion, Goldenegg) lub w firmach specjalizujących się w tworzeniu i sprzedaży struktur (Wealth Solutions , New World Alternative Investments). Nabywa się je w okresie tzw. subskrypcji a więc zwykle w okresie 3-5 tygodni. Po tym czasie, o ile dany produkt notowany jest na Giełdzie Papierów Wartościowych, można go nabyć na rynku wtórnym.

Produkty strukturyzowane notowane są na GPW i sprzedawane w biurach maklerskich od 2006 r. Emitentami struktur na GPW są obecnie Deutsche Bank AG, Erste Bank z Wiednia, Raiffeisen Centrobank AG, UniCredit, Barclays Capital. Cena emisyjna jednego produktu strukturyzowanego wynosi zazwyczaj 100 zł, ale często emitent określa minimalną kwotę inwestycji np. 5 tys. zł.

Produkty oferowane u dystrybutorów (np. banki, doradcy finansowi) posiadają tę przewagę nad produktami notowanymi na GPW, że mają najczęściej formę ubezpieczenia na życie i dożycie, dzięki czemu zysk nie podlega opodatkowaniu od zysków kapitałowych. Opakowanie w ubezpieczenie sprawia, że produkt zapewnia również korzyści wynikające z prawa spadkowego. W razie śmierci ubezpieczonego środki otrzymuje wskazany przez niego uposażony, a świadczenie nie wchodzi w skład masy spadkowej, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków.

Ważne dla klienta informacje

Przed dokonaniem wyboru odpowiedniego produktu, klient powinien uzyskać informacje na temat instrumentu bazowego tworzącego daną strukturę, a więc dowiedzieć się, w co zostaną zainwestowane jego pieniądze.
Często emitenci struktur określają tzw. wskaźnik partycypacji (uczestnictwa) dla danego produktu. Najczęściej kształtuje się on na poziomie 70- 130 proc. Wskaźnik ten określa procentowy udział inwestora w zmianach danego instrumentu bazowego (zyskach lub stratach). Jeśli klient nabywa produkt z ochroną kapitału, wskaźnik partycypacji odnosi się wyłącznie do udziału w zyskach. Trzeba pamiętać, że wskaźnik partycypacji nie odzwierciedla bezpośrednio wysokości zysków. Określa on jedynie udział klienta w zyskach. Jeśli wskaźnik partycypacji wynosi przykładowo 70% oznacza to, że zysk inwestora będzie o 30 proc. niższy od zysku wypracowanego z danego instrumentu bazowego tworzącego strukturę. Jeśli wskaźnik partycypacji wyniesie 110 proc. oznacza to, że inwestor otrzyma równowartość wypracowanego przez instrument bazowy zysku powiększonego o 10 proc. Jeśli więc przy wskaźniku partycypacji 110 proc zysk z instrumentu bazowego wyniesie np. 50 zł, to inwestor otrzyma 55 zł zysku (gdyż 50 zł x 110 proc. = 55 zł). Jeśli natomiast wskaźnik partycypacji wynosi 70 proc, a zyski wypracowane z instrumentu bazowego wyniosą np. 50 zł, wówczas inwestor otrzyma 35 zł zysku (gdyż 50 zł x 70 proc. = 35 zł).

Dlatego też inwestor, który dąży do ograniczenia ryzyka, powinien wybierać te produkty, które oferują wysoki wskaźnik partycypacji, a jednocześnie zapewniają ochronę środków. Zdarza się, że wskaźnik uczestnictwa w zyskach nie jest dokładnie znany w dniu zawierania umowy. Należałoby wówczas sprawdzić, jaki wskaźnik partycypacji jest z reguły przyjmowany przez danego emitenta.

Dla inwestora ważny jest również wzór matematyczny, według którego wyliczona jest kwota wypłaty. Im jest on bardziej skomplikowany, tym należałoby zachować większą ostrożność przy wyborze konkretnej struktury.

Wcześniejsza rezygnacja z inwestycji

Przy wcześniejszym wycofaniu się z inwestycji klient ponosi opłaty likwidacyjne (w przypadku produktów nie notowanych na GPW) i wówczas ochrona kapitału nie obowiązuje. W przypadku produktów strukturyzowanych, które są notowane na GPW, jest możliwość wcześniejszego wycofania się z inwestycji poprzez sprzedaż instrumentu na rynku wtórnym lub sprzedaż emitentowi, ale wtedy również inwestor ponosi pewne koszty wcześniejszej rezygnacji. Zawsze przy rezygnacji inwestor musi zapłacić podatek od zysków kapitałowych (nawet, jeśli produkt miał formę ubezpieczenia).

Nie wszystko złoto co się świeci

Produkty strukturyzowane mają też wady. Struktury, które nie są notowane na GPW, zazwyczaj mają niską płynność. Większość struktur ma dość długi horyzont inwestycyjny, a jak wiadomo, często trudno jest przewidzieć czy zamrożony kapitał nie będzie potrzebny przed terminem zakończenia umowy. Klientów może zniechęcać także stosunkowo wysoka kwota jednorazowej wpłaty.

Wielu inwestorów zapomina, nabywca struktury ponosi również ryzyko kredytowe emitenta, tak więc w przypadku braku wypłacalności instytucji emitującej, klient traci środki. Dlatego też przy wyborze konkretnej oferty inwestor powinien uwzględnić wiarygodność emitenta. Należy brać pod uwagę fakt, iż rynek produktów strukturyzowanych jest dość młody, nie do końca uregulowany prawnie, toteż mogą zdarzyć się sytuacje, że klienci zostaną narażeni na nieuczciwe praktyki emitentów.

Większość produktów strukturyzowanych nie daje możliwości uzyskiwania dochodu bieżącego (tak więc klient nie może korzystać z wypracowanych zysków w trakcie trwania inwestycji). Dlatego inwestorzy, którzy oczekują regularnych wpływów z inwestycji nie powinni wybierać tego typu produktów.

Ponadto nawet decydując się na bezpieczny produkt, z ochroną kapitału, warto uświadomić sobie, że w przypadku nieosiągnięcia zysku na koniec trwania inwestycji zawsze ponosimy znany w mikroekonomii koszt alternatywny, a więc koszt utraconych możliwości. Środki można było bowiem zdeponować na lokacie bankowej lub rachunku oszczędnościowym osiągając zysk co najmniej 5 proc w skali roku. Biorąc pod uwagę, iż inflacja w latach 2008-2010 może wynieść w sumie 11,4 proc. (4,2 proc. w roku bieżącym, 3,7 proc. w 2009 r. i 3,5 proc. w 2010 – źródło „Raport o inflacji i jej projekcja” NBP, www.nbportal.pl), nieosiągnięcie zysków w ciągu 3 lat inwestycji w rzeczywistości spowoduje dość znaczącą utratę wartości kapitału.

Nie należy więc ulegać sile marketingowego przekazu, ale samodzielnie wyszukać informacje na temat prognoz danego wskaźnika bazowego wbudowanego w strukturę. Struktury są godnymi uwagi inwestora produktami, ale jak przy każdej inwestycji, ostrożność nie zaszkodzi.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.