Facebook Google+ Twitter

W Sejmie trwa debata ws. emerytur. Związkowcy protestują pod gmachem

W Sejmie trwa debata, dotycząca emerytur. Pod gmachem zgromadzili się związkowcy Solidarności. Na mównicy sejmowej Jarosław Kaczyński polemizował z Dariuszem Rosatim w sprawie racjonalności wniosku o referendum.

 / Fot. PAP/Grzegorz JakubowskiKilkadziesiąt tysięcy związkowców protestuje pod Sejmem. Od godziny 9 na ustawionym telebimie protestujący mogą oglądać debatę oraz przebieg głosowania, dotyczącego wniosku o referendum w sprawie skrócenia wieku emerytalnego. "Solidarność" chce, aby Polacy odpowiedzieli na pytanie, czy są za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Szef Solidarności, Piotr Duda, twierdzi, że złożył do Sejmu wniosek z 1,4 milionem podpisów, dotyczących referendum ws. wydłużenia czasu pracy do 67. roku życia. Zaznaczył także: "Polacy poparli pomysł referendum, bo doskonale wiedzą, że proponowane przez rząd rozwiązanie doprowadzi do nieodwracalnych zmian w ich życiu i życiu następnych pokoleń".

Głosowanie w sprawie wniosku o referendum odbędzie się po południu. Poparcie zapowiedziały takie ugrupowania jak PiS, Solidarna Polska oraz SLD. Opozycyjny klub Ruch Palikota prawdopodobnie wstrzyma sie od głosu. Przeciwko wnioskowi "Solidarności" są partie rządzące PO oraz PSL. W klubie Donalda Tuska zapowiedziano dyscyplinę obecności oraz głosowanie przeciwko referendum.

Znajdź nas na Google+

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (6):

Sortuj komentarze:

Henryk Lewandowski
  • Henryk Lewandowski
  • 12.04.2012 10:14

Nie sposób odnieść się do wszystkich wątków poruszanych w debacie sejmowej nad wnioskiem SOLIDARNOŚCI o referendum emerytalne. Zwrócę uwagę tylko na kilka spraw.
Przede wszystkim Przewodniczący Związku, a następnie nieśmiało kilku innych mówców, wspomniało wreszcie o oczywistej zależności pomiędzy poziomem wynagrodzeń za pracę, a ilością środków, z których wypłaca się emerytury. Nie dostrzeżono jednak szansy zapobieżenia problemom systemu emerytalnego przez doprowadzenie w najbliższej przyszłości poziomu wynagrodzeń w Polsce do wartości obowiązujących w krajach Starej Unii – co istotnie zwiększyłoby wpływy nie tylko do ZUS, ale i do skarbu państwa (podobnie zresztą, jak niezbędna likwidacja ulg i zwolnień).
Inicjatorzy reformy prezentowali ewentualne fatalne skutki demograficznych prognoz operując aktualnym poziomem płac, co z punktu widzenia poprawności metodologicznej jest niedopuszczalną manipulacją, a z punktu widzenia politycznej poprawności – jest poważnym błędem, bo wyznacza cel demobilizujący...
Minister finansów pozwolił sobie na powtórzenie popularnego (ale fałszywego) argumentu, iż podniesienie płacy minimalnej spowoduje zwiększenie bezrobocia. Łatwo widać, że istnieje zależność całkowicie odwrotna: zbyt niski poziom płac (tj. taki, który nie wystarcza na pokrycie kosztów utrzymania rodziny) powoduje zwiększenie bezrobocia, ponieważ co najmniej dwie osoby muszą pracować na utrzymanie jednej rodziny.
Obowiązująca w UE zasada, że płaca minimalna powinna wystarczyć na pokrycie kosztów utrzymania czteroosobowej rodziny nadal jest u nas ignorowana, a Rząd (zamiast majstrowania przy emeryturach) miał dobrą okazję sprawić, aby stała się celem polityki społecznej na najbliższe lata, mobilizując społeczeństwo do dłuższej pracy za godziwe wynagrodzenia. (Dobrze jest pamiętać, że fatalna ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (na podstawie której określa się najniższą płacę na poziomie nie wystarczającym na utrzymanie samego pracownika) była oceniana przez Rząd w 2006 roku i została utrzymana w mocy przez Sejm V kadencji).
Godne refleksji były także niektóre argumenty Premiera np. twierdził, że Rząd nie jest ekipą notorycznych reformatorów, tylko zespołem, który ocenia sytuację zdroworozsądkowo i forsuje jedynie zmiany konieczne... W tym kontekście pojawiają się zasadnicze pytania:
- Skoro nie zawsze wiadomo, czyj rozsądek jest zdrowy, to czy nie lepiej podejmować działania, których konieczność potwierdzają fakty i naukowo określone normy?
- Czy nie należy pilnie zająć się reformą płac, których fatalny poziom łatwo ocenić właśnie na podstawie faktów (cen i norm) zamiast zaprzątać uwagę Sejmu i społeczeństwa forsowaniem zmiany, której skuteczność jest co najmniej wątpliwa?

Komentarz został ukrytyrozwiń
Grant
  • Grant
  • 01.04.2012 15:54

POPULIZM DOKTRYNA POLITYCZNA CZY SLOGAN CD
Narodowy populizm pojawia się wówczas gdy żądania dotyczą nie tylko kwestii politycznych, ale także społecznych i ekonomicznych. Populizm to doktryna polityczna a do najważniejszych jej składników konstytuujących ją jako doktrynę polityczną należą: modernizacja, wieloklasowość, ekspansywność, charyzmatyczne przywództwo. Większość nowoczesnych przykładów populizmu potwierdza jego miejski charakter. Istnieje ścisły związek między postępującym procesem rozwoju cywilizacyjnego a wzrostem znaczenia populizmu jako doktryny politycznej nie jest ona jednak skierowana przeciwko samemu procesowi rozwoju technologicznego ,jest raczej sprzeciwem wobec formy rządów, stosunków społecznych, ekonomicznych czy kultury, rodzących się pod wpływem tych procesów. Kolejnym elementem doktryny populizmu jest jej wieloklasowość. Populizm jest zwykle utożsamiany z ruchem mas, obejmuje najczęściej robotników miejskich, drobną burżuazję, migrantów wiejskich, ale także inteligencję, studentów czy żołnierzy. W doktrynie populistycznej największe i najbardziej uprzywilejowane pozostają dwie klasy: średnia i robotnicza. Ta pierwsza uzyskuje dostęp do władzy, stając się siłą podejmującą decyzje polityczne. Klasa robotnicza natomiast uzyskuje prawo do tworzenia ruchu związkowego, zasiłki i opiekę społeczną oraz uprzywilejowane miejsce w społeczeństwie. Drugi aspekt wieloklasowości w doktrynie populistycznej wiąże się z odrzuceniem hegemoni jednej klasy społecznej na rzecz społecznej integracji i politycznej aktywności mas. Ekspansywność populizmu oznacza tworzenie nowych możliwości politycznych dla wielu grup, stymulowania nowych działań i doprowadzania nowych wyborców do urn. Aby utrzymać władzę partie czy ugrupowania populistyczne potrzebują dynamizmu, z tego względu starają się obejmować wpływami nowe grupy, często głosząc tezy nie możliwe do zrealizowania. Równie istotnym elementem w doktrynie populizmu jest charyzmatyczna władza, najważniejsza w fazie narodzin ruchu potrzebna głownie do jego dynamizowania i zdobywania nowych odbiorców. Ugrupowania populistyczne starają się zachować apolityczny charakter, traktując sferę polityki jako obcą, niezrozumiałą dla mas. Głoszą ideał braterstwa jednak często cechują się nietolerancją, podejrzliwością i ksenofobią. Idealizując lud w mniejszym lub większym stopniu populizm występuje przeciwko elitom, aby być atrakcyjny musi być elektryczny ideologicznie. Dostarczając wizji świata możliwej do przyjęcia przez różne grupy społeczne populizm podkreśla idee nacjonalistyczne oraz wartości prezentowane przez zwykłych ludzi jako podstawę narodowej tożsamości, odrzuca jako antynarodowe elity kulturowe i ekonomiczne. Stara się także niwelować przepaść pomiędzy bogatą i biedną częścią społeczeństwa i w tym sensie jest atrakcyjny i nośny społecznie.

Komentarz został ukrytyrozwiń
Grant
  • Grant
  • 01.04.2012 15:47

=POPULIZM DOKTRYNA POLITYCZNA CZY SLOGAN=
Przewija się ostatnio przez media w wystąpieniach wielu mówców mało zrozumiałe dla zwykłych obywateli słowo POPULIZM, traktowane najczęściej pejoratywnie jako cos złego , coś co przynosi ujmę mówiącemu. Tymczasem tak nie jest a ujmę najczęściej przynosi tym , którzy używając tego słowa najczęściej go nie rozumieją . Aby wypełnić tą ideologiczną lukę spieszę z garstką informacji na ten temat jako lekturę w czasie masaży kręgosłupów na sejmowych fotelach. Poniższe informacje są zbiorem różnych luźno rozproszonych na ten temat informacji w internecie i nie pretenduję do ich autorstwa a autorów przepraszam za posłużenie się ich wiedzą. Pojęcie populizmu (łac. populus, lud) to poglądy, które są aktualnie najbardziej popularne w danej grupie społecznej, Termin ten stosowany jest także do opisu rozwiązań demokracji bezpośredniej, takich jak referendum czy inicjatywy społeczne oraz pewnych rodzajów dyktatur np. dyktatura proletariatu. Termin populizm stosowany jest do określenia reformatorskiego nurtu polityki, wykorzystuje retorykę i symbole do inspirowania ludu przeciw grupom określanym jako jego ciemiężyciele. Dużą rolę odgrywa tutaj postać charyzmatycznego, przywódcy, którego apele znajdują oddźwięk w masach. Populizm odnosi się do ponadklasowych koalicji społecznych, dąży do narodowej integracji, przywódcy kierują swoje postulaty przede wszystkim do klasy robotniczej, ale również do tej część społeczeństwa, która wywodzi się z warstw wyższych i średnich. Populizm klasyczny związany z protestem ze strony warstw niższych, szczególnie chłopskich, ma wiejski charakter, gloryfikuje wiejski sposób życia oraz dąży do jego zachowania, reprezentowany głównie przez wiejski populizm w Stanach Zjednoczonych i socjalistyczny populizm w Rosji. Drugim typem jest populizm współczesny, związany przede wszystkim z ruchami i tendencjami występującymi w krajach postkolonialnych, zwłaszcza w Ameryce Łacińskiej. Według S. di Tella, typologia ugrupowań populistycznych dzieli je na cztery grupy wyróżniane według: zasięgu wpływów, stopnia reprezentacji i składu osobowego przywódców oraz ze względu na stopień poparcia ruchu przez przedstawicieli własnej klasy społecznej. Pierwszą i najmniej rewolucyjną odmianę stanowi wieloklasowa integrująca partia, której przywódca wywodzi się z wyższych warstw społecznych. Ugrupowania tego typu charakteryzuje silna organizacja i poparcie związków zawodowych. Posiadając szeroką bazę wyborczą, obejmującą warstwy średnie, są umiarkowane w głoszeniu radykalnych poglądów. Unikając demagogii i sprecyzowanej ideologii, ugrupowania tego typu są zdolne do przekształcenia się w stabilną siłę polityczną. Przykładem może być meksykańska Partia Instytucjonalno-Rewolucyjna oraz Indyjska Partia Kongresowa. Drugą odmianę stanowią ugrupowania szukające oparcia w klasie robotniczej i w niższych warstwach klasy średniej. Wykazują umiarkowany radykalizm, z obawy przed utratą poparcia warstw średnich. Przykładem ugrupowań tego typu jest peruwiański Amerykański Rewolucyjny Sojusz Ludowy. Trzecią odmianą są ugrupowania reformistyczne, których przywódcy wywodząc się z warstw wyższych zwrócili się przeciwko własnej klasie. Ugrupowania tego typu mobilizują masy wokół charyzmatycznego przywódcy, głoszącego hasła politycznego autorytaryzmu i społeczno-politycznej modernizacji. Czwarty typ stanowią partie rewolucyjne bazujące na klasie robotniczej i poparciu chłopów, których przywódcy –wywodząc się z klasy średniej wyalienowali się z niej stając się elitą rewolucjonistów, przykładem tego typu ugrupowania jest partia Fidela Castro. Populizm można dzielić także na liberalny i narodowy, charakterystyczny dla Ameryki Łacińskiej. Liberalny populizm rozwija się wówczas gdy klasy średnie domagają się wywierania większego wpływu na życie polityczne, dużo mniejszą role odgrywają tu klasy niższe, które są słabsze zarówno pod względem liczebności, jak i stopnia mobilizacji. Narodowy populizm pojawia się wówcza

Komentarz został ukrytyrozwiń
Grant
  • Grant
  • 01.04.2012 15:44

POPULIZM DOKTRYNA POLITYCZNA CZY SLOGAN cd
Drugą odmianę stanowią ugrupowania szukające oparcia w klasie robotniczej i w niższych warstwach klasy średniej. Wykazują umiarkowany radykalizm, z obawy przed utratą poparcia warstw średnich. Przykładem ugrupowań tego typu jest peruwiański Amerykański Rewolucyjny Sojusz Ludowy. Trzecią odmianą są ugrupowania reformistyczne, których przywódcy wywodząc się z warstw wyższych zwrócili się przeciwko własnej klasie. Ugrupowania tego typu mobilizują masy wokół charyzmatycznego przywódcy, głoszącego hasła politycznego autorytaryzmu i społeczno-politycznej modernizacji. Czwarty typ stanowią partie rewolucyjne bazujące na klasie robotniczej i poparciu chłopów, których przywódcy –wywodząc się z klasy średniej wyalienowali się z niej stając się elitą rewolucjonistów, przykładem tego typu ugrupowania jest partia Fidela Castro. Populizm można dzielić także na liberalny i narodowy, charakterystyczny dla Ameryki Łacińskiej. Liberalny populizm rozwija się wówczas gdy klasy średnie domagają się wywierania większego wpływu na życie polityczne, dużo mniejszą role odgrywają tu klasy niższe, które są słabsze zarówno pod względem liczebności, jak i stopnia mobilizacji. Narodowy populizm pojawia się wówczas gdy

Komentarz został ukrytyrozwiń
puchacz
  • puchacz
  • 31.03.2012 20:31

zamiast wziąść się za porzadek... za przywileje branzowe.. za mundurówke .. za KRUS .. za renty..za przerost administracji i dziesiątki innych marnotrawionych miliardów to PO wyciąga kase lekką reką od polaków.. tym razem tusk przegiął .. ciekawe jak bedzię sie usmiechał po najblizszych wyborach!!!

Komentarz został ukrytyrozwiń

Coz mozna powiedziec? Smutni panowie z wiejskiej przeforsuja ustawe, przez ktora bedziemy pracowac do smierci. Juz dzisiaj srednia dlugosc zycia mezczyzny w naszym kraju to 72 lata.

ZUS jest bankrutem i jest wielce prawopodobne, ze wielu z nas nie zobaczy nigdy swoich emerytur. ZUS to instytucja rozpasiona i kompletnie niepotrzebna. ZUS - TO UKRYWANIE BEZROBOCIA! Wysokie skladki oznaczaja wysokie koszta pracy, a co za tym idzie niszczenie malych i srednich firm. I dlatego Polacy od lat wyjezdzaja za godnym zyciem do innych krajow, gdzie nie sa az tak okradani podatkami i innymi haraczami wymyslonymi przez lesnych dziadkow. Kto ma niby pracowac na te emerytury za 20-30 lat, skoro bardzo wielu mlodych zaklada rodziny na wyspach i ani mysli o powrocie? Oni beda pracowac na emerytury, ale brytyjskie, francuskie...

Niestety to co sie dzieje jest rowniez wina spoleczenstwa, ktore wybralo na rzadzacych nauczycieli, lekarzy i innych ludzi, ktorzy w zyciu nie pracowali w prywatnym sektorze i maja zerowe pojecie o zarzadzaniu pieniedzmi. Jaki sobie los wybralismy taki mamy. Moze za kilka dekad spoleczenstwo bedzie na tyle swiadome politycznie, aby nie wybierac nsizczacych kraj haraczami socjalistow. Moze....

Komentarz został ukrytyrozwiń

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2017 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.