Facebook Google+ Twitter

Wspólny Projekt Rezolucji z dnia 23.11.2010 w sprawie ACTA

  • Źródło: Gość dnia
  • Data dodania: 2012-02-08 13:09

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA). Tekst zastępuje projekty rezolucji: (B7‑0617/2010), (B7‑0619/2010), (B7‑0620/2010), (B7‑0621/2010).


Skala handlowa
25. zauważa, że definicja skali handlowej w ACTA (art. 2.14 ust.1) wykracza poza definicję przyjętą w dniu 25 kwietnia 2007 r. w głosowaniach PE nad zmienionym wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej – 2005/0127(COD);
26. bierze pod uwagę fakt, że prezydencja Rady negocjowała w imieniu państw członkowskich sekcję ACTA dotyczącą egzekwowania przepisów karnych; domaga się od Komisji i Rady przedstawienia Parlamentowi szczegółowej interpretacji „skali handlowej”, o której mowa w art. 2.14. ust.1 umowy; domaga się od Komisji i Rady potwierdzenia, że art. 2.14. ust. 1 nie będzie wymagał wprowadzenia żadnych zmian do dorobku prawnego UE, w szczególności w odniesieniu do głosowania Parlamentu Europejskiego nad zmienionym wnioskiem dotyczącym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków prawa karnego mających na celu zapewnienie egzekwowania praw własności intelektualnej – 2005/0127(COD); zwraca się do Rady i Komisji, aby przed parafowaniem umowy przedstawiły ocenę prawną tego, czy zawarta w ACTA definicja „skali handlowej” jest spójna z orzeczeniem WTO w sprawie Chin, czy jest w pełni zgodna z unijnymi zasadami proporcjonalności i pomocniczości oraz czy nie ograniczy stosowania przez państwa członkowskie wyjątków krajowych w odniesieniu do środków egzekwowania prawa karnego;
27. uważa, że strony nie powinny być zobowiązane do penalizacji nagrywania treści cyfrową kamerą wideo (ang. „camcording”) i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż strony ustaliły, za namowami UE, że penalizacja nagrywania treści cyfrową kamerą wideo powinna być jedynie fakultatywna (art. 2.14 ust. 3 i art. 2.15);

Egzekwowanie przepisów karnych i sankcje
28. wyraża zaniepokojenie, że ACTA umożliwia władzy sądowniczej wydanie nakazu (nakaz w art. 2.X) stronie lub osobie trzeciej; zauważa, że to uprawnienie do wydania nakazu sądowego jest sprzeczne z dyrektywą w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej, która umożliwia tylko wydanie nakazu sądowego „który ma zapobiec dalszym oczywistym naruszeniom”; ponadto osoby trzecie, zgodnie z tą dyrektywą, muszą być zaangażowane w spowodowanie naruszenia, jeśli mają potencjalnie podlegać nakazowi organu sądowego;
29. zwraca się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych o przedłożenie opinii na temat ostatniej wersji tekstu ACTA;

Prawa własności intelektualnej w epoce cyfrowej
30. ubolewa nad faktem, że odrzuca fakt, że w art. 2.18. ust. 3 zawarto wyraźne polecenie, by strony (w tekście „dążą”) dążyły do współpracy z przedsiębiorstwami w celu skutecznego zaradzenia naruszeniom; przypomina Komisji, że w porozumieniu międzyinstytucjonalnym z 2003 r. zobowiązała się do zagwarantowania, że wszelkie przypadki zastosowania współregulacji lub samoregulacji będą zawsze spójne z prawem wspólnotowym oraz że procedury te nie będą stosowane, gdy w grę wchodzą prawa podstawowe; zwraca się do Komisji o ocenę, czy ACTA może ogólnie zmienić obecną równowagę w prawie UE między zobowiązaniami prawnymi dostawców usług internetowych do ochrony danych osobowych użytkowników końcowych oraz do ujawnienia takich danych posiadaczom praw własności intelektualnej lub organom administracyjnym i sądowym;
31. wzywa Komisję do dopilnowania, aby zakres umowy był ograniczony do obowiązującego europejskiego systemu egzekwowania praw własności intelektualnej w odniesieniu do kwestii podrabiania; słowo „unjustifiably” („bezpodstawnie”) powinno zostać zatem usunięte z art. 2.X;
32. wyraża obawę, że bardzo pojemna definicja działalności na „skalę handlową” (art. 2.14 ust. 1) w powiązaniu z obowiązkiem udoskonalenia sankcji karnych w przypadku naruszenia praw własności intelektualnej w środowisku cyfrowym (art. 2.18 ust. 1), w tym za „pomocnictwo” (art. 2.14 ust. 4), może skłonić strony porozumienia do przyjmowania prawodawstwa, które w praktyce doprowadzi do penalizacji prywatnych użytkowników i pośredników;

Komitet ACTA
33. wyraża opinię, że Komitet ACTA powinien działać w sposób otwarty, niewykluczający żadnej zainteresowanej strony i przejrzysty; zwraca się do Komisji, by przedstawiła zalecenia w sprawie zarządzania w komitecie ACTA, zwłaszcza w odniesieniu do udziału Parlamentu Europejskiego i procesu nanoszenia zmian w porozumieniu, z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu wydania przez Parlament opinii w procedurze zgody;
34. podkreśla, że wszelkie zmiany w porozumieniu muszą podlegać kontroli publicznej ze strony wszystkich zainteresowanych stron i uzyskać aprobatę na szczeblu parlamentarnym; zwraca się do Komisji, by zasięgnęła opinii Rady i Parlamentu Europejskiego, zanim zaakceptuje obecny tekst lub zaproponuje w komitecie ACTA jakiekolwiek zmiany do niego, w procedurze zapewniającej przejrzystość, kontrolę parlamentarną i udział społeczeństwa;

Warunki wyrażenia zgody przez PE
35. przypomina, że by móc wejść w życie, ACTA wymaga zgody Parlamentu i najprawdopodobniej ratyfikacji przez państwa członkowskie; wzywa Komisję i Radę, by nie proponowały żadnego tymczasowego stosowania porozumienia, zanim Parlament wyrazi na nie zgodę; przypomina Komisji i Radzie, że Parlament zastrzega sobie prawo do niewydania zgody na umowę ACTA; uzależnia ewentualną zgodę na umowę ACTA od pełnej współpracy w realizacji niniejszej rezolucji;
36. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw uczestniczących w negocjacjach ACTA.

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.