Facebook Google+ Twitter

Pozycja materiału w rankingach:

5105 miejsce

Z historii nauczania prawa w Opolu

Instytut Prawa i Administracji oraz Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji UO w latach 1996-2006

 / Fot. nieznany
Z historii nauczania prawa w Opolu.
Instytut Prawa i Administracji oraz Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji UO w latach 1996-2006

I. Instytut Prawa i Administracji 1996-2001
W toku wieloletnich prac przygotowawczych zmierzających do utworzenia Uniwersytetu Opolskiego, a także już wcześniej, idea uruchomienia pełnowymiarowego studium prawa i administracji w Opolu była żywa w lokalnym środowisku naukowym i przewijała się na wszystkich etapach prac przygotowawczych i we wszystkich koncepcjach profilu naukowo - dydaktycznego przyszłej wszechnicy.
Jak pisze S. L. Stadniczeńko: „Opole od początku rozwoju Wydziału Prawa we Wrocławiu pozostawało w polu zainteresowania pracowników naukowych tego Wydziału w celu utworzenia zamiejscowej jednostki organizacyjnej. Z uzyskanych informacji wynika, że w roku 1955 uruchomiono Punkt Konsultacyjny Studium Zaocznego Prawa w Opolu, a w roku 1959 – Punkt Konsultacyjny Zaocznego Studium Administracyjnego. Były to początki studium zaocznego tegoż Wydziału. Do lat 80. [XX w.] zajęcia ze studentami prawa i administracji w Opolu prowadzone były przez wybitnych specjalistów […] m. in.: prof. Stanisława Huberta, prof. Adama Chełmońskiego, prof. Jana Kolasę, prof. Kazimierza Działochę, prof. Jana Bocia, prof. Jana Jendrośkę, prof. Karola Jońcę, prof. Jana Jończyka, prof. Kazimierza Orzechowskiego, prof. Zygfryda Siwka, prof. Józefa Frąckowiaka, prof. Janusza Trzcińskiego, prof. Waleriana Sanetę, prof. Stanisława Kazimierczyka, dr. Iwonę Dyrdę, dra Jacka Śladkowskiego” .

Idea prowadzenia formalnie niezależnych od ościennych ośrodków akademickich studiów prawno – administracyjnych po raz pierwszy została sformułowana expressis verbis na początku lat 70 XX w. W programie rozwoju Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu opracowanym przez ówczesnego jej rektora, prof. dra hab. Jana Seredykę. W latach późniejszych pomysł wprowadzenia studiów prawniczych w Opolu zdecydowanie poparł kolejny rektor WSP, prof. dr hab. Stanisław Kochman. Uruchomienie kierunku „prawo i administracja” znalazło się także w programie działalności powołanego w marcu 1988 r. społecznego Komitetu ds. Powołania Uniwersytetu w Opolu oraz w różnych dokumentach przez ten Komitet opracowanych.
Problem stał się szczególnie aktualny w 1993 r., kiedy redagowano i uzgadniano projekt sejmowej ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Opolskiego, a także już po jej uchwaleniu, co miało miejsce 10 marca 1994 r.
W strukturach nowopowstałej
uczelni nie znalazło się jednak miejsce dla jednostki naukowo - dydaktycznej o profilu prawno - administracyjnym. W ramach Wydziału Ekonomicznego utworzony został jedynie Zakład Prawa i Administracji (pod kierownictwem prof. UO dr hab. Stanisława Malarskiego - pracował w nim także jeden adiunkt i jeden asystent) dla obsługi dydaktycznej pozostałych wydziałów i kierunków funkcjonujących w ramach Uniwersytetu, w zakresie przedmiotów prawniczych (prawo gospodarcze, cywilne, prawoznawstwo, elementy prawa, prawo administracyjne, ekologiczne i in.).
W dyskusjach na temat miejsca nauk prawno - administracyjnych w strukturach Uniwersytetu Opolskiego można było podówczas wyróżnić dwa podstawowe nurty:
1. Podjęcia prac nad utworzeniem pełnego wydziału prawa i administracji o programie naukowo - dydaktycznym nawiązującym do rozwiązań istniejących we wszystkich polskich uniwersytetach;
2. Przyjęcia programu pragmatycznego, którego celem byłoby uruchomienie studiów z zakresu prawa gospodarczego lub administracyjnego w ramach Instytutu Prawa i Administracji, działającego w strukturze Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Po rozlicznych konsultacjach i rozmowach prowadzonych zarówno na szczeblu władz rektorskich jak i Senatu uczelni, a także w ramach kontaktów z wieloma polskimi uniwersytetami oraz różnymi organami administracyjnymi i państwowymi, zadecydowano o podjęciu przygotowań do uruchomienia studiów z zakresu prawa administracyjnego w ramach mającego powstać Instytutu Prawa i Administracji.
Decyzją wstępną z kwietnia 1995 r., potwierdzoną w piśmie z 16 czerwca tegoż roku, prof. dr hab. J. Pośpiech, pierwszy rektor Uniwersytetu Opolskiego, powołał pełnomocnika ds. utworzenia kierunku studiów „administracja” w osobie prof. UO dra hab. Stanisława Malarskiego , z zaleceniem ukończenia prac studyjnych oraz opracowania i przedstawienia koncepcji organizacyjno - dydaktycznej uruchomienia nowego kierunku.
Opracowana przez profesora S. Malarskiego wstępna koncepcja przedłożona władzom rektorskim w maju 1995 r. opierała się na kilku podstawowych założeniach:
1. Zaspokojenie potrzeb kadrowych organów wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej w województwie opolskim jest w zasadzie zadowalające, a coroczny dopływ absolwentów studiów prawniczych z uniwersytetów we Wrocławiu i Katowicach zaspokajać będzie potrzeby regionu do 2000 r.;
2. Istnieje realna potrzeba uruchomienia studiów z zakresu administracji dla zasilenia w kwalifikowane kadry różnych organów, instytucji i podmiotów gospodarczych zatrudniających na stanowiskach administracyjnych ok. 12 000 pracowników, a wymagających corocznie dopływu 200 - 300 wykwalifikowanych urzędników;
3. Stan kadr naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego przy pewnych wzmocnieniach ze strony naukowych ośrodków Katowic i Wrocławia stwarza realne możliwości uruchomienia nowego kierunku studiów od 1 października 1996 r.;
4. Przy uruchomieniu kierunku „administracja”, należy w pierwszym etapie zorganizować 3-letnie studia zawodowe kończące się licencjatem, potem zaś 2-letnie studia magisterskie uzupełniające;
5. Wiele względów przemawia za równoczesnym uruchomieniem zarówno studiów stacjonarnych jak i zaocznych.
Szczegółowa koncepcja powołania nowego kierunku wraz z projektem zapewnienia właściwej obsady naukowo - dydaktycznej i z programem studiów, została przedstawiona Ministerstwu Edukacji Narodowej w wystąpieniu rektora UO prof. dra hab. F. Marka w dniu 25 października 1995 r.

Decyzją prof. dra hab. K. Przybysza, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (MEN), wniosek rektora Uniwersytetu Opolskiego został zaakceptowany. W piśmie sygnowanym dnia 24 listopada 1995 r. dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego MEN, dr J. Lepiech powiadomił rektora UO o decyzji resortu zatwierdzającej uruchomienie w Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego 3-letnich studiów zawodowych na kierunku „administracja”.

Prace w tym kierunku zostały zapoczątkowane – jak wyżej wspomniano - poprzez utworzenie w ramach Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego Zakładu Prawa i Administracji, a następnie - po istotnym wzmocnieniu kadrowym - rektor Uniwersytetu Opolskiego zarządzeniem nr 5 z dnia 30 stycznia 1996 r. utworzył Instytut Prawa i Administracji, który rozpoczął działalność 1 lutego 1996 r. Zgodnie z decyzją MEN uruchomiono w nim trzyletnie studia zawodowe na kierunku administracja . Na czele Instytutu stanął prof. UO dr hab. Stanisław Malarski, jego zastępcą zaś został dr Stanisław L. Stadniczeńko . Przyjęto koncepcję uruchomienia studiów w sposób narastający, przez uruchomienie kolejnych roczników. W okresie trzeciego roku nauki, przy promocji pierwszej grupy licencjatów, zamierzano stworzyć absolwentom możliwość kontynuowania studiów magisterskich II stopnia w cyklu 3- 4 semestrów.
Obsadę kadrową nowego kierunku studiów stanowili specjaliści miejscowi (dr hab. S. Grycner, prof. dr hab. W. Kaczorowski, prof. dr hab. S. Sokołowska, dr hab. K. Hanusik, doc. dr Z. Kołaczkowski, dr A. Tybur, dr A. Bromer, mgr F. Lewandowski, mgr J. Janik) oraz wysokokwalifikowana kadra pracowników naukowo – dydaktycznych głównie z Uniwersytetów Wrocławskiego i Śląskiego, którą stanowili m. in.: prof. dr hab. Jan Boć, prof. dr hab. S. Kazimierczyk, dr hab. K. Nowacki, prof. dr hab. Z. Czeszejko – Sochacki, dr B. Ćwiertniak. W roku 1988 zespół ten uzupełnili: prof. dr hab. J. Barcz, dr hab. S. Hoc, mgr A. Mudrecki, mgr J. Gałkiewicz .
Utworzenie kierunku „administracja” miało w niedalekiej przyszłości doprowadzić do uruchomienia studiów w zakresie prawa i administracji, których dotąd w opolskim ośrodku akademickim nie było. Celem podjęcia działalności naukowo - dydaktycznej w tej niezwykle ważnej dziedzinie było kształcenie dla potrzeb Śląska Opolskiego i całego kraju wysoko wykwalifikowanych kadr przygotowanych do pracy w wymiarze sprawiedliwości oraz w szeroko pojmowanej administracji rządowej i samorządowej. Program nauki zakładał przygotowanie absolwentów do podejmowania samodzielnych, racjonalnych i merytorycznie słusznych decyzji w działalności na rzecz środowisk lokalnych, regionalnych a także do współpracy z instytucjami centralnymi. Program ten na kierunku „administracja” realizowano w ramach czterech specjalizacji, głównie w ramach prawa polskiego:
1. administracja rządowa,
2. administracja samorządowa,
3. administracja finansów i bankowości,
4. administracja gospodarcza.
Obsadę naukową Instytutu stanowili wykładowcy z Opola, Wrocławia i Katowic oraz prawnicy- praktycy. Z uwagi na funkcjonowanie silnych wydziałów prawa i administracji w ościennych ośrodkach akademickich (Katowice, Wrocław) oraz stosownie do potrzeb regionu opolskiego, założono nabór na studia dzienne około 80, zaś na zaoczne - około 120 studentów. Ostatecznie naukę na nowym kierunku rozpoczęło 65 osób na studiach dziennych oraz ponad 100 na zaocznych, przy czym o jedno miejsce ubiegało się dziesięciu kandydatów .
W ramach nowoutworzonego Instytutu Prawa i Administracji powołane zostały następujące jednostki:
- Zakład Administracji Publicznej pod kierownictwem prof. dra hab. J. Bocia ,
- Zakład Porównawczego Prawa Administracyjnego i Prawa Ochrony Środowiska pod kierownictwem prof. dra hab. K. Nowackiego ,
- Zakład Prawa Gospodarczego pod kierownictwem prof. UO dra hab. S. Malarskiego,
- Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych pod kierownictwem dra B. M. Ćwiertniaka ,
- Zakład Problemów Prawnych Rodziny i Praw Człowieka pod kierownictwem dra S. L. Stadniczeńki,
- Zakład Prawoznawstwa i Prawa Cywilnego po kierownictwem prof. UO dra hab. S. Grycnera.
W wyniku działań podjętych przez władze rektorskie w 1996 r., pozyskano do współpracy uznanych pracowników naukowo- dydaktycznych z Wrocławia (prof. dr hab. J. Boć, prof. dr hab. K. Nowacki) i z Katowic (dr B. M. Ćwiertniak). Do realizacji programu studiów włączono ponadto wielu pracowników naukowo - dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego - prawników, historyków, politologów, ekonomistów. Wymienić tu należy prof. zw. dra hab. W. Kaczorowskiego , prof. zw. dr hab. S. Sokołowską, prof. zw. dr hab. J. Słodczyka, prof. zw. dr hab. K. Hanusik czy doc. dra hab. Z. Kołaczkowskiego. Ponadto zajęcia ze studentami podjęli wybitni praktycy wymiaru sprawiedliwości, tacy jak dr A. Tybur- zastępca prokuratora okręgowego w Opolu, czy dr A. Bromer - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
W drugim kwartale 1996 r. prof. dr hab. S. Malarski opracował szczegółowy program dydaktyczny dla studiów stacjonarnych i zaocznych kierunku „administracja”. Program ten uzyskał akceptację Rady Wydziału Ekonomicznego, rektora i Senatu uczelni.

Po przejęciu przez Uniwersytet Opolski zdewastowanego budynku koszarowego przy ul. Plebiscytowej 5, w ciągu 6 miesięcy (marzec- wrzesień 1996 r.) przeprowadzono remont i prace adaptacyjne. Po wyposażeniu w podstawowe urządzenia możliwe było rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w nowych pomieszczeniach. 1 października 1996 r. Instytut Prawa i Administracji rozpoczął działalność, zaś uroczysta inauguracja studiów na kierunku „administracja” odbyła się 12 października tegoż roku .
Już na początku działalności Instytutu wyłoniły się problemy związane z ilością studentów. Władze rektorskie wyznaczyły limit przyjęć na poziomie 40 osób na studiach stacjonarnych i 60 na studiach zaocznych. Tymczasem na studia dzienne zgłosiło się ponad 400 kandydatów, zaś na zaoczne ok. 200. W wyniku interwencji dyrektora IPiA oraz dziekana Wydziału Ekonomicznego- nowy, urzędujący od 1 września 1997 r. rektor- prof. zw. dr hab. Stanisław Nicieja zezwolił - jak to już wyżej podano - na przyjęcie 65 kandydatów na studia dzienne i ok. 110 na zaoczne. Sukcesywnie zwiększała się liczba studentów Instytutu. W styczniu 1998 r. na studiach stacjonarnych studiowało 144 studentów (I rok- 80, II rok- 64), zaś na zaocznych 206 (I rok- 124, II rok- 82). W trzecim roku istnienia Instytutu (luty 1999 r.) nauki administracyjne studiowało łącznie 531 studentów (studia dzienne- 222 osoby, studia zaoczne - 309 osób).
W październiku 1998 r. do grona pracowników IPiA dołączył prof. zw. dr hab. Jan Barcz , były ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu. W związku z tym koniecznym stało się utworzenie Katedry Prawa Międzynarodowego oraz zatrudnienie asystenta. Utworzona została także Katedra Teorii i Filozofii Prawa, kierownictwa której podjął się prof. zw. dr hab. S. Kaźmierczyk - naukowiec o znaczącym dorobku publikacyjnym i wielkim autorytecie w swojej dziedzinie. Ponadto w Instytucie Prawa i Administracji zwiększono w sposób znaczący zakres wykładanego prawa karnego i wprowadzono seminaria dyplomowe z tej problematyki. Powstała więc potrzeba utworzenia Zakładu Prawa Karnego. Jego kierownikiem został prof. UO dr hab. Stanisław Hoc . Zakład Administracji Publicznej ze względu na jego wiodącą funkcję w Instytucie Prawa i Administracji a także z uwagi na pozycję w polskiej nauce administracji jego kierownika, prof. zw. dra hab. Jana Bocia, został przekształcony w Katedrę.

W kolejnych latach działalności Instytutu Prawa i Administracji jego struktura została rozbudowana stosownie do potrzeb programowych trzyletnich studiów administracyjnych, zaś od początku 1999 r. uległa dalszemu rozszerzeniu w związku z planowanym uruchomieniem w roku akademickim 1999/2000 programu studiów magisterskich II stopnia.
Oprócz 3 katedr i 6 zakładów utworzonych według kryteriów ogólnie przyjętych w uniwersyteckich wydziałach prawa i administracji, w strukturze Instytutu utworzona została pracownia informatyki prawnej, która przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz nowoczesnych technik internetowych zapewniła kadrze naukowo - dydaktycznej i studentom Instytutu sprawne docieranie do materiałów normatywnych, orzecznictwa sądowego i literatury prawniczej.
W roku 1999 struktura Instytutu Prawa i Administracji obejmowała:
3 katedry:
1. Administracji Publicznej- kierownik prof. zw. dr hab. Jan Boć,
2. Teorii i Filozofii Prawa- kierownik prof. zw. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk,
3. Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego- kierownik prof. zw. dr hab. Jan Barcz, oraz
6 zakładów:
1. Administracyjnego Prawa Porównawczego i Prawa Ochrony Środowiska- kierownik prof. dr hab. Konrad Nowacki,
2. Prawa Gospodarczego i Handlowego - kierownik prof. UO dr hab. Stanisław Malarski,
3. Prawoznawstwa i Prawa Cywilnego - prof. UO dr hab. Stanisław Grycner ,
4. Prawa Karnego - prof. UO dr hab. Stanisław Hoc,
5. Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - kierownik dr Bolesław M. Ćwiertniak,
6. Prawa Rodzinnego i Praw Człowieka - kierownik dr Stanisław L. Stadniczeńko.
7. Pracownia informatyki prawnej /w stadium organizacji/- mgr inż. Marta Rostropowicz - Miśko.
Dyrektorem Instytutu Prawa i Administracji był prof. UO dr hab. Stanisław Malarski, zastępował go dr Stanisław L. Stadniczeńko.
Ponadto od 1 października 1999 r., w związku z planowanym rozpoczęciem studiów magisterskich, przewidywano otwarcie dalszych dwóch jednostek organizacyjnych:
1. Pracowni Dokumentacji Europejskiej /prawa Unii Europejskiej/. Pracownia ta, pod kierownictwem naukowym prof. zw. dra hab. Jana Barcza miała skupiać problematykę prawa europejskiego, porównawczego prawa administracyjnego i samorządowego, europejskiego prawa gospodarczego, europejskich standardów praw człowieka i prawa ekologicznego.
2. Biblioteki i Czytelni Instytutu Prawa i Administracji. Przygotowania do jej utworzenia rozpoczęto w roku 1996 poprzez zakupy książek, czasopism, zbiorów przepisów prawnych. Zgodnie z uchwałą Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 lutego 1999 r.- od początku roku akademickiego 1999/2000, w powiązaniu z uruchomieniem w IPiA administracyjnych studiów magisterskich biblioteka i czytelnia wydziałowa winna rozpocząć działalność.
Wraz z rozwojem Instytutu Prawa i Administracji tworzony był sukcesywnie zespół pracowników naukowo - dydaktycznych niezbędny do realizacji ambitnych zadań programowych. W dniu 15 lutego 1999 r. w Instytucie pracowało 41 osób, w tym:
- 15 profesorów,
- 9 doktorów,
- 8 wykładowców,
- 7 asystentów,
- 1 pracownik naukowo- techniczny,
- 1 pracownik administracyjny.
Podstawową kadrę tworzyło ośmiu samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu:
1. prof. zw. dr hab. Jan Barcz,
2. prof. zw. dr hab. Jan Boć,
3. prof. zw. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk,
4. prof. UO dr hab. Stanisław Grycner,
5. prof. UO dr hab. Stanisław Hoc,
6. prof. UO dr hab. Stanisław Malarski,
7. prof. UO dr hab. Konrad Nowacki,
8. dr hab. Ewa Nowacka.
Ponieważ studia administracyjne prowadzone były przez Instytut Prawa i Administracji w ramach struktury administracyjnej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego - programy „administracja rządowa” i „administracja samorządowa” obejmował dziedziny administracji związane z gospodarką rynkową i działalnością biznesową: administracją finansów i bankowości oraz administracją gospodarczą.
W realizacji programu dydaktycznego Instytutu uczestniczyli w związku z tym pracownicy naukowo - dydaktyczni Wydziału Ekonomicznego: prof. UO dr hab. E. Antoniszyn, prof. UO dr hab. S. Dolata, prof. UO dr hab. K. Hanusik, prof. UO dr hab. J. Słodczyk, prof. UO dr hab. S. Sokołowska i doc. dr hab. Z. Kołaczkowski. W zespole tym pracował również prof. dr hab. Włodzimierz Kaczorowski, wybitny historyk i prawnik zatrudniony w Instytucie Historii UO, który w Instytucie Prawa i Administracji realizował wykłady z historii państwa i prawa polskiego, historii polskiego parlamentaryzmu i historii administracji.
Zajęcia ze studentami kierunku „administracja” prowadziło 9 doktorów, z których grupę podstawową tworzyło 5 specjalistów nauk prawnych (S.L. Stadniczeńko, B. M. Ćwiertniak, E. Ferenc- Szydełko, A. Bromer i A. Tybur). Pozostali doktorzy prowadzili zajęcia z innych przedmiotów przewidzianych programem studiów:
Dr B. Jakubowska- problematyka polityczno- ustrojowa,
Dr A. Bisaga- informatyka,
Dr H. Stanisławiszyn- prawo bankowe,
Dr H. Wnuk- statystyka.
Wspomagało ich 2 wykładowców na pełnym etacie, 1 na pół etatu oraz 5 realizujących godziny zlecone.

Oprócz podstawowej kadry naukowo- dydaktycznej w procesie kształcenia studentów administracji brała udział liczna grupa praktyków, a mianowicie:
Mgr R. Janik - prezes Sądu Okręgowego w Opolu, członek Krajowej Rady Sądownictwa,
Mgr R. Janowski - wiceprezes Sądu Okręgowego w Opolu,
Mgr F. Lewandowski - prokurator Prokuratury Okręgowej w Opolu,
Mgr J. Gałkiewicz - prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
Dr A. Tybur- zastępca prokuratora okręgowego w Opolu,
Dr A. Bromer - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach,
Mgr A. Mudrecki - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Katowicach.
Instytut Prawa i Administracji zajmował od momentu swego powstania pomieszczenia w dużym gmachu przy ulicy Plebiscytowej 5 w Opolu, przekazanym Uniwersytetowi Opolskiemu przez władze wojewódzkie z przeznaczeniem dla przyszłego wydziału prawa. Budynek, wybudowany w końcu XIX wieku, służył wcześniej Wojsku Polskiemu. Pomieszczenia, które zaadaptowano na sale wykładowe, sekretariat, czytelnię, salę komputerową i gabinety, usytuowane są przy szerokim korytarzu biegnącym wzdłuż osi budynku, są wysokie /ok. 3,5 metra/, jasne, o dużej powierzchni.
Do celów dydaktycznych wykorzystywano się 5 sal wykładowych na parterze budynku /mogło w nich przebywać jednocześnie 70-80 osób/, dużą salę wykładową na I piętrze /około 120 miejsc/ oraz salę seminaryjną na parterze /20-30 miejsc/.
Wymienione pomieszczenia w pełni zaspokajały ówczesne potrzeby dydaktyczne Instytutu i umożliwiały prowadzenie zajęć w godzinach 8-21 przez wszystkie dni tygodnia. W podziemiach budynku znajdował się dobrze wyposażony i sprawnie funkcjonujący bufet- kawiarnia z obszerną szatnią, palarnia, punkt usług kserograficznych. Ponadto na korytarzach zainstalowano automaty telefoniczne oraz urządzenia do sprzedaży kawy i innych napojów. Obszerne skrzydło boczne budynku to 9 dodatkowych pomieszczeń o łącznej pow. około 350 m2. W pomieszczeniach tych znalazły swoje siedziby poszczególne katedry i zakłady Instytutu Prawa i Administracji.
Sekretariat Instytutu posiadał pełne wyposażenie techniczne /ksero, fax,
internet/ - zaś do celów dydaktycznych wykorzystywana była nowoczesna aparatura audiowizualna. W razie naglących potrzeb istniała możliwość korzystania z sal wykładowych sąsiedniego Wydziału Teologicznego UO. Przed młodymi adeptami nauk administracyjnych otworem stanęła jedna z najnowocześniejszych w kraju bibliotek teologicznych, zawierająca w swym bogatym księgozbiorze wiele unikalnych pozycji, także z dziedziny nauk prawnych.
Na dziedzińcu siedziby Instytutu i wokół całego gmachu znajdowało się ok. 50 miejsc parkingowych dla samochodów pracowników i studentów.
Na szczególne omówienie zasługuje zaplecze biblioteczno - informatyczne Instytutu Prawa i Administracji. Począwszy od roku 1995 Uniwersytet Opolski dokonywał uprzedzających zakupów książek i czasopism o profilu konstytucyjno - ustrojowym, prawnym i administracyjnym, a także zbiorów aktów promulgacyjnych wraz z orzecznictwem sądów powszechnych i administracyjnych dla potrzeb studentów kierunków administracyjnych z uwzględnieniem perspektywy rychłego powstania pełnego wydziału prawa. W roku 1999 zbiory liczące około 5 tysięcy woluminów znajdowały się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego oraz w wydzielonej sekcji Biblioteki i Czytelni Wydziału Ekonomicznego.
„Powódź tysiąclecia” w lipcu 1997 r. zniszczyła dużą część zbiorów biblioteki uniwersyteckiej. W okresie powolnego ich odbudowywania następowała koncentracja pozycji z dziedziny prawa i administracji w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego - z pełną dostępnością zbiorów dla wszystkich zainteresowanych studentów.
Poszczególne katedry i zakłady IPiA posiadały ponadto podręczne zbiory literatury liczące od kilkudziesięciu do kilkuset woluminów niezbędnych do bieżącej pracy dydaktycznej. Dla potrzeb studiów licencjackich jak również z myślą o przyszłych adeptach prawa już od 1998 r. podejmowane były działania zmierzające do utworzenia Biblioteki i Czytelni Instytutu Prawa i Administracji. Ukoronowaniem tych starań była decyzja Senatu Uniwersytetu Opolskiego, który na posiedzeniu w dniu 25 lutego 1999 r. podjął uchwałę o uruchomieniu od 1 października tegoż roku instytutowej biblioteki i czytelni. W celu pozyskania dodatkowych środków na rozwój bazy bibliotecznej, Instytut Prawa i Administracji wystąpił z końcem 1998 r. do fundacji „Librarius” o dotację w wysokości ok. 350 000 zł na sfinansowanie prac remontowych oraz zakup dodatkowego wyposażenia technicznego /regały, komputery, kserokopiarki etc./
W tym samym roku władze Instytutu zawarły umowę z wydawnictwem „LEX” na ciągły abonament programów komputerowych obejmujących akty normatywne, orzecznictwo sądowe i bibliografię prawniczą. W roku 1999 uzyskano nowy program prawa europejskiego, dzięki któremu zarówno pracownicy Instytutu, jak i studenci uzyskali do cennych źródeł prawa unijnego. Także w 1999 r. zawarto umowę na podłączenie Instytutu Prawa i Administracji do sieci internetowej. W celu zapewnienia kompetentnej obsługi systemów informatycznych utworzona została w początkach 1999 r. pracownia informacji prawnej, prowadzoną przez mgr inż. Martę Rostropowicz - Miśko.

W budowie zaplecza bibliotecznego i czytelni Instytut korzystał z patronatu i konsultacji wzorcowej Biblioteki Wydziałowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierownictwem mgr A. Suchoń.
Stosownie do uzgodnień poczynionych w 1998 r. pomiędzy Wojewodą Opolskim i Rektorem Uniwersytetu Opolskiego, przy Instytucie Prawa i Administracji przystąpiono do wstępnych prac związanych z organizacją Regionalnego Centrum Dokumentacji Europejskiej dla potrzeb Uniwersytetu, Politechniki Opolskiej, Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji oraz opolskich podmiotów gospodarczych, organów administracji państwowej i samorządowej.
Ponieważ od miesiąca czerwca do września 1999 r. studia licencjackie w Instytucie Prawa i Administracji ukończyło około 130 studentów, z których ponad 90 % zamierzało kontynuować naukę na poziomie magisterskim, zachodziła pilna potrzeba jak najszybszego uruchomienia w Opolu studiów administracyjnych II stopnia.
Na konferencji dziekanów wydziałów prawa polskich uniwersytetów, która odbyła się w dniach 19-20 lutego 1999 r. w Katowicach ustalono, iż dla kierunku „administracja” powinien być przyjęty system studiów dwustopniowych: trzyletniego licencjatu i dwuletnich studiów uzupełniających magisterskich w oparciu o własne programy uczelniane / z uwagi na brak minimum programowego/. Poszczególne uczelnie winny zapewnić przyjęcie na studia magisterskie swoich absolwentów- licencjatów po ukończonych studiach I stopnia.
W odróżnieniu od studiów licencjackich, realizowanych w oparciu o polskie prawo wewnętrzne, program studiów magisterskich miał być ukierunkowany hasłem „administracja publiczna w systemie prawa europejskiego” i kształcić kadry na potrzeby samorządów terytorialnych, administracji rządowej, służby zdrowia, współpracy z instytucjami i organami Unii Europejskiej.

W dniu 19 listopada 1998 r. Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego jednogłośnie zaakceptowała wniosek dyrektora Instytutu Prawa i Administracji, prof. UO dra hab. Stanisława Malarskiego o uruchomienie na kierunku „administracja” trzysemestralnych uzupełniających studiów magisterskich zarówno dziennych jak i zaocznych w roku akademickim 1999/2000. Rada Wydziału postanowiła także wystąpić do Senatu UO z prośbą o rozpatrzenie sprawy i podjęcie stosownej uchwały.
Tydzień później, 26 listopada 1998 r. Senat Uniwersytetu Opolskiego w głosowaniu jawnym /przy 2 głosach wstrzymujących się/ opowiedział się za upoważnieniem rektora do wystąpienia do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o uzupełnienie uchwały Senatu w sprawie zasad naboru na studia w roku akademickim 1999/2000, przy jednoczesnym opracowaniu przez Instytut Prawa i Administracji wniosku zgodnego z wymaganiami stawianymi przez Ministerstwo.
8 lutego 1999 r. rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja, zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z prośbą o wyrażenie zgody na uruchomienie w roku akademickim 1999/2000 na kierunku „administracja” uzupełniających studiów magisterskich II stopnia w systemie studiów stacjonarnych i zaocznych. Pełne poparcie dla tego wniosku wyrazili ówczesny marszałek województwa opolskiego, dr Stanisław Jałowiecki i wojewoda opolski Adam Pęzioł.
W dniu 22 marca 1999 r. wysłano do ministra edukacji narodowej, Mirosława Handke oficjalny wniosek w powyższej sprawie. Opinię prawną załączoną do wniosku sporządzili profesorowie Jan Boć, Stanisław Kaźmierczyk i Konrad Nowacki.
Z materiałami nadesłanymi przez władze Uniwersytetu Opolskiego zapoznał się prof. dr hab. Marek Wierzbowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiedział się za przyznaniem uczelni prawa do uruchomienia administracyjnych studiów magisterskich, sugerując rozważenie możliwości uzupełnienia zaproponowanego programu przedmiotami z zakresu prawa finansowego. Na mocy decyzji MEN z 31 maja 1999 r. (nr DNS 1- 0143/IO/HC/99) uzyskano zgodę na uruchomienie w UO magisterskich studiów administracyjnych, począwszy od roku akademickiego 2000/2001.W dniu 4 czerwca 1999 r. na ręce rektora Uniwersytetu Opolskiego wpłynęło oficjalne pismo sygnowane przez Tadeusza Popłonkowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zawiadamiające o pozytywnej decyzji MEN.
W ciągu następnych miesięcy Instytut okrzepł i wzmocnił się kadrowo.
Na początku roku akademickiego 2000/2001 jego struktura przedstawiała się następująco:
Dyrektor Instytutu: prof. UO dr hab. Stanisław Malarski.
Wicedyrektor: dr Stanisław Stadniczeńko

Katedra Administracji Publicznej
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Boć
Adiunkt: dr Czesław Martysz – ½ etatu
Asystenci: mgr Jakub Berezowski, mgr Sebastian Judycki – godz. zlecone
Wykładowcy: mgr Artur Mudrecki – ½ etatu, mgr Janusz Gałkiewicz – godz. zlecone

Katedra Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego
Kierownik: prof. zw. dr hab. Jan Barcz
Asystenci: mgr Anastazja Gajda, mgr Maja Antoniszyn, mgr Jerzy Krasnodębski


Katedra Teorii i Filozofii Prawa
Kierownik: prof. zw. dr hab. Stanisław Kaźmierczyk
Adiunkci: dr Barbara Bidzińska – Jakubowska – ½ etatu, dr Hanna Duszko – Jakimko
Asystent: mgr Łukasz Róg
Wykładowca: mgr Joachim Janik – godz. zlecone

Zakład Administracyjnego Prawa Porównawczego i Prawa Ochrony Środowiska
Kierownik: prof. zw. dr hab. Konrad Nowacki
Adiunkt: dr Jan Jerzmański
Asystent: mgr Marta Woźniak

Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
Kierownik: prof. UO dr hab. Stanisław Malarski
Adiunkci: dr Ewa Ferenc – Szydełko, dr Andrzej Torbus
Asystent: mgr Przemysław Malinowski
Wykładowca: mgr Wiesław Hernes – ½ etatu

Zakład Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Kierownik: dr Bolesław M. Ćwiertniak
Asystent: mgr Jolanta Kapuścik
St. Wykładowca: mgr Bronisława Nabzdyk – Kaczmarek – ½ etatu
Wykładowca: mgr Ryszard Janowski


Zakład Prawa Rodzinnego i Praw Człowieka
Kierownik: dr S.L. Stadniczeńko
Asystent: mgr Magdalena Gołowkin


Zakład Prawoznawstwa i Prawa Cywilnego
Kierownik: prof. UO dr hab. Stanisław Grycner
Asystent: mgr Wiesława Grycner

Zakład Prawa Karnego
Kierownik: prof. UO dr hab. Stanisław Hoc
Asystent: mgr Monika Tomaszewska
Wykładowca: mgr Franciszek Lewandowski – godz. zlecone

Pracownia Informatyki Prawniczej:
mgr inż. Marta Rostropowicz – Miśko

Sekretariat Instytutu Prawa i Administracji:
Ewa Kosiorek


II. Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji 2001-2006

Konieczność realizowania nowych ambitnych zadań dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych legła u podstaw powołania przez Senat UO uchwałą 13/1999-2002 z dnia 28 czerwca 2001 r. samodzielnego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji (MIPiA), podporządkowanego prorektorowi ds. nauki i współpracy z zagranicą w zakresie należącym do działania prorektora . W skład struktury MIPiA z dniem 1 września 2001 r. weszły następujące jednostki:
1. Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego;
2. Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego;
3. Katedra Teorii i Filozofii Prawa;
4. Katedra Historii Państwa i Prawa Polskiego;
5. Katedra Porównawczego Prawa Administracyjnego i Ochrony Środowiska;
6. Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego;
7. Zakład Prawa Cywilnego;
8. Zakład Prawa Karnego Materialnego;
9. Zakład Prawa Pracy;
10. Zakład Praw Człowieka;
11. Zakład Polityki Społecznej i Prawa Socjalnego .
Struktury MIPiA budowano już w tym czasie z myślą o sprostaniu wymaganiom stawianym wydziałom prawa i administracji.
1 października 2001r. rozpoczęła swoją działalność biblioteka Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Jej zadaniem jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, europejskiego, międzynarodowego publicznego i prywatnego, karnego, cywilnego, gospodarczego i handlowego, rodzinnego i opiekuńczego, autorskiego i własności intelektualnej, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rolnego, wyznaniowego, kanonicznego oraz dyscyplin pokrewnych.
Biblioteka udostępniała zbiory poprzez wypożyczalnię oraz w sposób prezencyjny na miejscu w czytelni. Zbiory biblioteczne obejmowały ok. 11 300 woluminów oraz 244 tytuły czasopism specjalistycznych krajowych i zagranicznych. Wśród tych ostatnich wymienić można: American Journal of International Law, Antitrust Reports, Archiv des Volkerrechts, Common Market Law Reports, Europarecht, European Law Review, International and Comparative Law Quaterly, Internationale Politik, Revue Generale de Droit International Public, Yearbook of European Law, Zeitschrift fuer Auslandisches Offentliches Recht und Volkerrecht. Bibliotek posiada w swych zbiorach wszystkie publikacje pracowników naukowych MIPiA oraz czasopismo naukowe wydawane przez Instytut- Opolskie Studia Administracyjno- Prawne. Biblioteka oferowała również czasopisma w wersji elektronicznej oraz prawnicze bazy danych, m.in. Polska Bibliografia Prawnicza, Lex Omega, Legalis.
Dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Opolu w 2001 r. utworzono Centrum Dokumentacji Europejskiej mające za zadanie zapewnić studentom, pracownikom naukowym, administracji publicznej dostępu do wszelkich wydawnictw Unii Europejskiej. Centrum dysponowało 6 stanowiskami komputerowymi, zapewniającymi możliwość wglądu do dokumentacji europejskiej za pośrednictwem bazy prawnej Wspólnot Europejskich – CELEX, dzienników urzędowych Unii, oraz angielskojęzycznych informatorów, przewodników i publikacji z dziedziny prawa, ekonomii, edukacji, statystyki, polityki społecznej, regionalnej i ochrony środowiska.
25 kwietnia 2002 r. w auli ks. Jana Dobrego w budynku głównym Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dwustu sześćdziesięciu magistrom, którzy ukończyli studia w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji. Uczelnię żegnali ubrani w czarne togi i birety, otoczeni rodzinami i przyjaciółmi. Najlepszym gratulował rektor - elekt UO prof. dr hab. Józef Musielok.
Dyrekcja Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji sukcesywnie podejmowała w tym okresie działania mające na celu przybliżyć perspektywę przekształcenia MIPiA w pełnoprawny wydział prawa i administracji. Milowym krokiem w tym kierunku było spełnienie warunków do utworzenia drugiego kierunku studiów- prawa. Na wniosek Rady Naukowej MIPiA Senat Uniwersytetu Opolskiego powołał zespół niezależnych ekspertów, których zadaniem było dokonanie wszechstronnej oceny potencjału kadrowego i lokalowego Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji. Ekspertami owymi byli:
 Dr hab. Andrzej Korybski, prof. UMCS, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej;
 Ks. prof. dr hab. Antoni Kość, dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego;
 Dr hab. Zbigniew Witkowski, prof. UMK, dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Profesor Korybski swoją recenzję rozpoczął słowami: „Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, obejmujących wniosek o utworzenie kierunku prawo na Uniwersytecie Opolskim wraz z niemal czterdziestostronicowym uzasadnieniem, plan badań naukowych, jakie będą realizowane na kierunku prawo, a także informacje dotyczące środowiska akademickiego zaangażowanego w tworzenie kierunku prawo oraz infrastruktury przewidzianej do realizacji przedsięwzięcia- stwierdzam zasadność wniosku oraz gotowość Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego do utworzenia i realizacji kierunku prawo”.
Ksiądz profesor Antoni Kość w zakończeniu swej opinii napisał: „[…] z całą pewnością stwierdzam, że Uniwersytet Opolski spełnia wszelkie warunki do utworzenia kierunku prawa, a w konsekwencji Wydziału Prawa i Administracji. Dlatego też wnoszę o podjęcie dalszych etapów postępowania zmierzających do osiągnięcia tego celu, który wynika z oczekiwań środowiska naukowego i społeczności Opolszczyzny”.
Profesor Zbigniew Witkowski swoją opinię zakończył konkluzją: „[…] stwierdzam, że wniosek MIPiA UO o powołanie magisterskich studiów prawniczych jest uzasadniony formalnie i merytorycznie. W moim głębokim przekonaniu, które wysuwam po uważnej analizie załączonej dokumentacji […] kształtujące się i konsolidujące od ośmiu lat akademickie, prawnicze środowisko opolskie daje pewność, że studia te będą prowadzone w zgodzie z obowiązującym prawem i dobrymi standardami uniwersyteckimi” .

Senat Uniwersytetu Opolskiego wziął pod uwagę powyższe opinie eksperckie i uchwałą nr 12/2002-2005, podjętą na posiedzeniu w dniu 30 października 2003 r. w głosowaniu jawnym jednomyślnie zadecydował o powołaniu od roku akademickiego 2004/2005 magisterskiego kierunku „prawo” w Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji.
Dnia 9 października 2004 r. w sali Wydziału Teologicznego UO odbyła się uroczysta inauguracja pierwszego roku prawa na Uniwersytecie Opolskim.
Rozpoczęcie wykładów na nowym, prestiżowym kierunku, wymagało od władz MIPiA ustanowienia minimów kadrowych dla kierunku „praw” i „administracja”.
Tzw. minimum kadrowe dla kierunku „prawo” w roku 2004/2005 kształtowało się w sposób następujący:
I. Samodzielni pracownicy:
- Prof. dr hab. W. Kaczorowski
- prof. dr hab. Borys Lepieszko
- prof. UO dr hab. E. Bieńkowska
- prof. UO dr hab. M. Grochalski
- prof. UO dr hab. S. Hoc
- prof. UO dr hab. S. Grycner
- prof. UO dr hab. Z. Kwiatkowski
- prof. UO dr hab. J. Rotko
- prof. UO dr hab. S. L. Stadniczeńko

II. Adiunkci:
- dr J. Banach- Gutierrez
- dr L. Bednarski
- dr T. Cielecki
- dr H. Duszka- Jakimko
- dr A. Frankiewicz
- dr E. Kozerska
- dr P. Malinowski
- dr A. Góra- Błaszczykowska
- dr M. Marciniak

III. Asystenci:
- dr A. Gajda
- dr P. Stanisławiszyn
- mgr A. Drzewiecki
- mgr M. Gołowkin- Hudała
- mgr J. Kapuścik
- mgr D. Mucha
- mgr M. Pszczyński

IV. Wykładowcy:
- mgr w. Hernes
- mgr J. Janik
- mgr B. Nabzdyk- Kaczmarek.

Minimum kadrowe dla kierunku „administracja” w roku akad. 2004/2005 stanowili:
I. Pracownicy samodzielni:
- prof. zw. dr hab. J. Boć
- prof. zw. dr hab. M. Maciejewski
- prof. UO dr hab. A. Kozak
- prof. UO dr hab. K. Nowacki
- prof. UO dr hab. J. Supernat

II. Adiunkci:
- dr K. Antonów
- dr J. Jendrośka
- dr J. Jerzmański
- dr L. Klat- Wertelecka
- dr A. Mudrecki
- dr M. Woźniak
- dr A. Szymański

III. Asystenci:
- mgr J. Berezowski
- mgr M. Rostropowicz- Miśko
- mgr J. Ryszka
- mgr M. Tomaszewska
IV. Starszy wykładowca:
- dr B. Mikołajewicz
V. Wykładowcy:
- mgr S. Judycki
- mgr J. Gałkiewicz
- mgr W. Grycner
15 lipca 2003 r. władze miejskie przekazały w imieniu prezydenta Opola na ręce rektora UO, prof. zw. dra hab. J. Musieloka, secesyjny budynek po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 8, położony w Opolu przy ul. Wrocławskiej 4
w dzielnicy Zaodrze z przeznaczeniem na sale dydaktyczne dla Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji . Darowizna ta wydatnie poprawiła sytuację lokalową MIPiA i Instytutu Sztuki UO, który zajmował jedną z trzech kondygnacji budynku. Ostatecznie, decyzją prof. dr hab. A. Latały, prorektora UO budynek został w całości przekazany na potrzeby Instytutu Sztuki .

S. L. Stadniczeńko pisze: „Pracownicy naukowi MIPiA wzięli aktywny udział w 61 konferencjach naukowych międzynarodowych, w ponad 100 konferencjach o zasięgu krajowym oraz w 40 konferencjach lokalnych/regionalnych. Ponadto wskazać należy na wielopłaszczyznową współpracę nawiązaną i prowadzoną przez MIPiA z organami samorządowymi, administracją publiczną, organami wymiaru sprawiedliwości i ścigania, regionalnymi ośrodkami wspierania przedsiębiorczości i organizacjami pozarządowymi (w tym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Sądem Okręgowym, Sądem Rejonowym, Komendą Wojewódzką Policji, Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Regionalną Izbą Obrachunkową). Efektem tej współpracy jest. m. in. możliwość odbywania praktyk przez studentów Instytutu, organizowania szkoleń, seminariów czy konferencji oraz czynne uczestnictwo pracowników [MIPiA] w tych organach.
W związku z tym na podkreślenie zasługują:
- udział w gremiach Sejmu RP;
- dr hab. Stanisław Hoc, prof. UO – ekspert ds. służb specjalnych Komisji Sejmowej RP;
- dr Jerzy Jendrośka – ekspert – doradca w Ministerstwie Środowiska;
- członkostwo w Radzie Naukowej Rzecznika Praw Dziecka w Polsce – dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, prof. UO
- udział w zespołach eksperckich, doradczych i konsultacyjnych: dr hab. Jerzego Rotki, prof. UO, dra hab. Stanisława Hoca, prof. UO, dra hab. Stanisława Leszka Stadniczeńki, prof. UO, dra Jerzego Jerzmańskiego, dr Joanny Banach – Gutierrez, dra Artura Mudreckiego” .
W Międzywydziałowym Instytucie Prawa i Administracji UO dobrze rozwinięty był studencki ruch naukowy. Aktywnie działały następujące koła naukowe i organizacje studenckie:
- Koło Naukowe Prawa Karnego „Wokanda” – opiekun dr Dariusz Mucha;
- Koło Naukowe Prawa Europejskiego „EuroLex” – opiekun mgr Joanna Ryszka;
- Koło Naukowe Prawa Finansowego „Konwersja” – opiekun dr Piotr Stanisławiszyn;
- Studencka Poradnia Społeczno – Prawna „Bona Fides” przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci – opiekunowie mgr Magdalena Gołowkin i mgr Aleksandra Sołtysiak;
- Koło Naukowe Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego „Iustitia” – opiekun dr Kamil Antonów;
- Koło Naukowe Młodych Kryminologów i Kryminalistyków – opiekunowie dr Tadeusz Cielecki, dr Leszek Bednarski;
- Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa „ELSA” grupa Opole – opiekun mgr Andrzej Drzewiecki;
- Koło Naukowe „Inter Lex” (zrzeszające studentów zainteresowanych historią prawa, prawem kanonicznym, doktrynami polityczno – prawnymi i prawem rzymskim) – opiekunowie – dr Ewa Kozerska, ks. dr Piotr Sadowski, dr Andrzej Szymański;
- Koło Naukowe Prawa Cywilnego „Contractus” – opiekun mgr Monika Tomaszewska;
- Koło Naukowe Młodych Prawników – opiekunowie dr Przemysław Malinowski, mgr Miłosz Kościelniak – Marszał;
- Studenckie Forum Business Centre Club Opole – opiekun dr Piotr Stanisławiszyn;
-
Koło Naukowe Prawa Administracyjnego – opiekun mgr Mateusz Pszczyński .III. Przygotowania do przekształcenia MIPiA w Wydział Prawa i Administracji UO
Z uwagi na stan kadry naukowo dydaktycznej, warunki lokalowe oraz kwestie organizacyjne, dyrekcja MIPiA zadecydowała o zawieszeniu rekrutacji na uzupełniające studia magisterskie na kierunku „administracja” począwszy od roku akademickiego 2004/2005. W 2005 r. Instytut uzyskał pozytywną ocenę akredytacyjną dla kierunku studiów „administracja”- zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

W roku akademickim 2005/2006, w przeddzień powołania Wydziału Prawa i Administracji UO Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji był zorganizowany w następujący sposób:

Stopniowo struktura organizacyjna i baza lokalowa Instytutu stawała się niewystarczająca dla realizacji zwiększonych zadań naukowych i dydaktycznych na dwóch kierunkach kształcenia. W końcu roku akademickiego 2005/2006 struktura MIPiA składała się z 17 zakładów tematycznych realizujących ofertę dydaktyczną skierowaną do studentów prawa i administracji na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz do słuchaczy studiów podyplomowych. Baza lokalowa Instytutu wykorzystywana do celów dydaktycznych składała się z:
-ul. Wrocławska 4- 7 sal ćwiczeniowych oraz 3 pomieszczenia dla zakładów;
-ul. Plebiscytowa 5- 3 sale ćwiczeniowe, 1 sala wykładowa oraz 8 pomieszczeń dla zakładów.
Było oczywiste, że tak skromny stan posiadania był wysoce niewystarczający dla Instytutu, planującego rychłe przekształcenie się w Wydział Prawa i Administracji. Mając to na uwadze Senat Uniwersytetu Opolskiego w przyjętym dnia 20 kwietnia 2006 r. programie budowlanych zadań inwestycyjnych na lata 2006 - 2013 uwzględnił adaptację dla potrzeb przyszłego Wydziału połowy pomieszczeń w remontowanym Domu Studenckim „Mrowisko”. Obiekt ten miał docelowo zabezpieczyć Wydział Prawa i Administracji w sale ćwiczeniowe oraz seminaryjne, a także w pomieszczenia dla katedr. Sale wykładowe planowani umieścić w wyremontowanych i dostosowanych pomieszczeniach dawnego budynku głównego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48.
W końcu maja 2006 r. Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego spełnił wszelkie kryteria i wymogi określone w §9 Statutu UO , dotyczące utworzenia i funkcjonowania Wydziału Prawa i Administracji. Dzięki konsekwentnej i długofalowej polityce kadrowej dyrekcji Instytutu udało się spełnić m. in. trudny wymóg posiadania wystarczającej kadry naukowo- dydaktycznej do prowadzenia co najmniej jednego kierunku na poziomie magisterskim (prawo) .

W związku z powyższym 20 maja 2006 r. prof. UO dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko– dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji złożył na ręce rektora Uniwersytetu Opolskiego jako przewodniczącego Senatu Uniwersytetu Opolskiego wniosek o podjęcie stosownej uchwały i powołanie w miejsce Międzywydziałowego Instytutu Prawa i Administracji - Wydziału Prawa i Administracji „Collegium Iuridicum”.
Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
w uczelni publicznej spełniającej wymagania określone w art. 56 ust. 2 podstawowe jednostki organizacyjne (w tym wydziały) tworzył, przekształcał i likwidował Senat uczelni. Wniosek ów „był przedmiotem obrad i dyskusji kolegium rektorskiego, Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju UO” . Stwierdzono, że „Międzywydziałowy Instytut Prawa i Administracji, na bazie którego ma powstać Wydział Prawa i Administracji […] spełnia podstawowe warunki dla utworzenia wydziału. Kierownictwo MIPiA, zdając sobie sprawę z aktualnych trudności kadrowych i lokalowych, jest przekonane, że powołanie Wydziału Prawa i Administracji pozwoli na ustabilizowanie sytuacji i będzie sprzyjać zatrudnieniu w Opolu kolejnych prawników ze statusem samodzielnych pracowników naukowych” . Zwrócono jednak uwagę na „konieczność jak najszybszego wystąpienia wydziału o prawa doktoryzowania, co może być dość trudne z uwagi na szczupłość kadry naukowej oraz na bardzo rozbudowaną strukturę nowego wydziału” . W toku dyskusji ks. prof. dr hab. Helmut Sobeczko, wieloletni dziekan Wydziału Teologicznego UO wyraził pogląd, że „ważne i zasadne jest powołanie wydziału prawa i administracji, a w dalszej kolejności uczynienie wszystkiego, aby wydział wzmocnić, uzupełnić braki”. Ostatecznie Senat UO uchwałą nr 21/2008-2008 z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Uniwersytecie Opolskim, utworzył Wydział Prawa i Administracji. Uchwała ta weszła w życie z dniem 1 października 2006 r. W głosowaniu jawnym nad wnioskiem udział wzięło 36 senatorów obecnych na posiedzeniu (spośród ogólnej liczby 51). Został on przyjęty jednomyślnie .
Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.