Facebook Google+ Twitter

Zabezpieczanie prawa do równego traktowania

Fundacja Grejpfrut uzyskała informacje na temat skali zjawiska dyskryminacji na Dolnym Śląsku.

 / Fot. UMWD  / Fot. FG
Fundacja Grejpfrut uzyskała informacje na temat skali zjawiska dyskryminacji na Dolnym Śląsku. Otrzymane dane zostały zamieszczone w raporcie podsumowującym projekt: Zwiększenie świadomości instytucji publicznych i organizacji pozarządowych na temat skali zjawiska dyskryminacji oraz możliwości przeciwdziałania jej przejawom na Dolnym Śląsku. W badaniu wzięły udział m.in. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komendy Powiatowe Policji z Dolnego Śląska, Prokuratura Okręgowa, Prokuratury Rejonowe i Prokuratura Apelacyjna.
Z uzyskanych informacji wynika, że Komendy Powiatowe Policji rejestrują liczbę prowadzonych postępować dotyczących spraw nierównego traktowania. Dane te przesyłają do Komendy Wojewódzkiej Policji, dzięki czemu powstaje baza zarejestrowanych przypadków dyskryminacji na Dolnym Śląsku. W pełnej wersji raportu zamieszczone zostały szczegółowe wykazy liczbowe dotyczące wszystkich prowadzonych postępowań z art. 119, 256, 257 Kodeksu karnego; odpowiednio w 2010 roku – 21 postępowań, w 2011 roku – 14, 2012 roku – 15, a w 2013 roku – 39.
Komenda Wojewódzka Policji współdziałała m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Komendą Główną Policji, Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania, Pełnomocnikiem Wojewody Dolnośląskiego ds. Równego Traktowania i Pełnomocnikiem ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jednak jak zaznaczono w raporcie, nie wyszczególniono zakresu i przedmiotu kooperacji. Ponadto funkcjonariusze współpracują również z organizacjami trzeciego sektora oraz systematycznie biorą udział w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i zwalczania przestępczości z nienawiści. Można zatem stwierdzić, iż na bieżąco uzupełniają swoją wiedzę teoretyczną oraz umiejętności. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz organami państwowymi odpowiedzialnymi za przestrzeganie zasady równego traktowania i niedyskryminowania pozwala spojrzeć na ten problem z różnych perspektyw, tym samym daje możliwość zastosowania różnych narzędzi przeciwdziałania przejawom dyskryminacji.
Kolejną instytucją zabezpieczającą prawo do równego traktowania jest Prokuratura. Do ustawowych zadań Prokuratury należy strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw. Zadania te wykonują Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy. Oprócz prowadzenia postępowań zadaniem Prokuratury jest również współdziałania z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi. W związku z tym zapytano poszczególne jednostki Prokuratury, czy w badanym okresie (2010-2013) współpracowały z instytucjami i organizacjami społecznymi. Na podstawie przesłanych odpowiedzi można zauważyć, iż Prokuratury Apelacyjne we Wrocławiu w badanym okresie nie prowadziły żadnej sprawy z zakresu objętego wnioskiem. Nie współpracowały również z żadnymi instytucjami. Ponadto od roku 2006 wszystkie Prokuratury Apelacyjne objęte są obowiązkiem monitorowania i cyklicznego (dwa razy w roku) raportowania do Prokuratury Generalnej na temat przestępstw z nienawiści i innych przejawów dyskryminacji i nierównego traktowania. Takie procedury mogą zatem wskazywać na ważkość spraw związanych z dyskryminacją. Z przesłanych informacji wynika również, iż od 2010 roku wzrosła liczba zawiadomień do Prokuratur Apelacyjnych o możliwości popełnienia przestępstwa z zakresu nierównego traktowania/dyskryminacji. W tabeli nr 1 wskazano odpowiednio lata oraz właściwe podstawy prawne, na które powołano się przy złożeniu zawiadomienia.


Przechodząc do danych zawartych w tabelach nr 2 i 3, należy zwrócić uwagę na liczbę prawomocnie skazanych oraz pokrzywdzonych w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści. Podczas analizy przedstawionych danych nasuwa się wniosek, że osób pokrzywdzonych z tego tytułu jest znacznie więcej niż osób prawomocnie skazanych.Z kolei, analizując dane przekazane przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze – tabela nr 4 – należy odnotować niską liczbę zarejestrowanych postępowań (waha się od 2 w 2012 roku do 4 w 2012 roku) i osób ukaranych za dopuszczenie się dyskryminacji (2 osoby w 2010 i 2011 roku, 3 osoby w 2012 roku, 0 osób w 2013 roku). Poniższa tabela ukazuje w sposób szczegółowy skalę zjawiska.Najwięcej zarejestrowanych postępowań oraz najwięcej pokrzywdzonych osób było w 2012 roku, natomiast rok 2013 był rokiem, w którym zarejestrowano najmniej postępowań w sprawach przestępstw z nienawiści. W roku tym także nie odnotowano osób ukaranych w postępowaniach.
Z danych przekazanych przez Prokuraturę Okręgową w Świdnicy wynika, że liczba zarejestrowanych postępowań waha się od 2 (2010, 2012 rok) do 6 (2013 rok), z kolei liczba osób pokrzywdzonych jest zróżnicowana, mieści się jednak w przedziale 2 osoby w 2010 roku i 9 osób w 2013 roku. W roku 2013 zarejestrowano i wszczęto najwięcej postępowań w porównaniu do ubiegłych lat, w tymże roku było również najwięcej osób pokrzywdzonych (patrz tabela 5). Należy zwrócić uwagę na niską liczbę osób ukaranych w wyniku prowadzonych postępowań – 1 osoba w 2012 roku oraz 1 osoba w 2013 roku.Z informacji przesłanych przez Prokuraturę Apelacyjną we Wrocławiu oraz Prokuratury Okręgowe w Jeleniej Górze i Świdnicy wynika również, że żadna z wymienionych instytucji do tej pory nie współpracowała z organizacjami pozarządowymi ani innymi instytucjami. Współpraca taka jest zalecana, ponieważ może wzmocnić, w formie międzyinstytucjonalnej, wymianę dobrych praktyk, sposobów przeciwdziałania i rozwiązywania spraw związanych z dyskryminacją. Powyższa uwaga dotyczy również Prokuratur Rejonowych, które także nie współpracowały z organizacjami pozarządowymi czy innymi podmiotami, jednak zaznaczono w odpowiedzi na przesłane wnioski o informację publiczną, że nie zostały do takiej współpracy zaproszone. Z kolei Prokuratura Rejonowa Wrocław Krzyki – Wschód, Prokuratura w Środzie Śląskiej i Miliczu odpowiedziały, że w badanym okresie nie prowadziły żadnego tego typu postępowania. Natomiast pozostałe Prokuratury Rejonowe zanotowały zgłoszenia oraz wszczęcie postępowań, w wielu przypadkach postępowania kończyły się wyrokiem skazującym (sprawy sądowe dotyczyły w głównej mierze dyskryminacji i przestępstw na tle rasowym, narodowościowym), np. w Strzelinie, gdzie z art. 257 Kodeksu karnego skazano dwie osoby, Psim Polu – 3 osoby skazane, we Wrocławiu Stare Miasto – skazanych było 12 osób. Wyroki skazujące są wyraźnym sygnałem na to, iż nie ma miejsca na tolerowanie dyskryminacji i przestępstw z nienawiści. Ponadto rosnąca świadomość członków społeczeństwa na temat przysługujących im praw do równego traktowania pozwala na podjęcie odpowiednich działań w obronie swojego dobrego imienia, a także zdrowia i życia. W kolejnym artykule przybliżymy Państwu działania antydyskryminacyjne podejmowane przez Państwową Inspekcję Pracy. / Fot. FG / Fot. FG / Fot. FGZadanie dofinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Wybrane dla Ciebie:
Komentarze (0):

Dziękujemy za Twoją aktywność w serwisie wiadomosci24. Do zobaczenia niebawem w innym miejscu.

Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.