Facebook Google+ Twitter

Regulamin serwisu www.wiadomosci24.pl

wersja regulaminu: v313, z dnia:2015-03-10 08:37:59

REGULAMIN SERWISU WWW.WIADOMOŚCI24.PL 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.wiadomosci24.pl.
2. Operatorem serwisu jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408


3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
Operator - spółka Polska Press Sp. z o.o.; 

Serwis - usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.wiadomosci24.pl. składająca się m.in. z działów Komentarzy. Serwis ani żaden jego dział nie jest prasą i nie stanowi w szczególności dziennika ani czasopisma w rozumieniu przepisów ustawy Prawo prasowe; 

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych; 

Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał Rejestracji Pełnej lub Rejestracji Ograniczonej; 

Użytkownik Zarejestrowany ze Zdjęciem - Użytkownik Zarejestrowany, który dokonał Rejestracji Pełnej i nie usunął Wizerunku ze swojego profilu w Serwisie. 

Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Serwisie; 

Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie; 

Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna Użytkownika, zamieszczona przez Użytkownika w jego profilu w serwisie www.wiadomosci24.pl;
Regulamin - niniejszy regulamin;


Rejestracja - Rejestracja Ograniczona lub Rejestracja Pełna; 

Rejestracja Ograniczona - rejestracja w Serwisie z podaniem następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miasta zamieszkania i adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) 

Rejestracja Pełna - Rejestracja Ograniczona uzupełniona o Wizerunek


4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.
5. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub zamieszczanie wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
6. Operator lub osoba przez niego upoważniona będzie usuwał z Serwisu Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum internetowym dostępnym w Serwisie sprzeczne z prawem lub postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym naruszające prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami. Informacje o takich Materiałach, Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie należy zgłaszać Operatorowi za pomocą poczty elektronicznej, na adres redakcjaw24@wiadomosci24.pl lub przez mechanizm zgłaszania nadużycia znajdujący się pod każdym tekstem.


7. Operator nie dokonuje doboru treści do Serwisu, a co za tym idzie nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie.

8. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Zdanie poprzednie nie dotyczy konsumentów.

9. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu problemów technicznych uniemożliwiających, lub utrudniających korzystanie z Serwisu. Zdanie poprzednie nie dotyczy konsumentów.
10. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Operatora w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą powiadomienia Użytkownika o zmianach przez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu.
11. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Regulamin wynagradzania Użytkowników z tytułu udzielenia sublicencji.
12. Zawartość Serwisu tworzona jest przez Użytkowników, a aktualizacja Serwisu odbywa się na bieżąco w miarę dodawania treści przez Użytkowników i jest niezależna od działań Operatora.II. UŻYTKOWNICY
1. Rejestrując się w serwisie, Użytkownik w celu pełnego korzystania z jego funkcjonalności winien w stosownym formularzu podać swoje dane osobowe. Podane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez SR dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 2408 dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z serwisu zgodnie z regulaminem, do korzystania przez Operatora z udzielonej mu przez Użytkownika licencji niewyłącznej oraz w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polska Press Sp. z o.o., w tym organizacji takich działań. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych osobowych ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych osobowych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych osobowych, a także wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych lub żądać ich usunięcia, co jednak wiązać się będzie z koniecznością rozwiązania umowy świadczenia usług łączącej Użytkownika z Polska Press Sp. z o.o. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie (na adres: 02-772 Warszawa, ul. Domaniewska 45). Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do korzystania z Serwisu w pełni.

Właściciel danych osobowych akceptuje, że Administrator Danych Osobowych może z zachowaniem przepisów prawa powierzyć przetwarzanie danych osobowych właściciela zewnętrznemu usługodawcy, jeśli okaże się, że powierzenie takie jest konieczne w celu prawidłowego wykonania umowy z właścicielem danych osobowych i tylko w zakresie w jakim będzie to niezbędne do realizacji tej umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie dane osobowe są szyfrowane i nawet w przypadku przechwycenia transmisji nie pozwalają na swobodne ich odczytanie przez osoby nieupoważnione. Wszelkie pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail: abi@polskapresse.pl
2. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, w tym w Serwisie www.wiadomosci24.pl, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie - na zasadach analogicznych jak w przypadku licencji wskazanej w punkcie III.4-9.
3. Dokonując Rejestracji Pełnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.
5. Rejestrując się w serwisie Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane w formularzu rejestracyjnym adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informację handlową od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącą produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., szczególnie odnośnie serwisu Wiadomości24.pl, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. 

6. Osoba niepełnoletnia może dokonać Rejestracji tylko wtedy, jeśli po wypełnieniu formularza rejestracyjnego prześle na adres: www.wiadomosci24.pl 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 45 (budynek Saturn) zgodę przedstawicieli ustawowych na akceptację niniejszego Regulaminu. Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.
7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.
8. Jeden Użytkownik nie może posiadać w Serwisie więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z Serwisu.
9. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie, przyznania im nagród pieniężnych lub rzeczowych, uprawnień do usuwania Komentarzy lub wpisów na forum dostępnym w Serwisie.
10. Operator zastrzega sobie możliwość udzielenia zezwolenia niektórym Użytkownikom Zarejestrowanym na publikowanie Materiałów lub Wypowiedzi pod pseudonimem. Wniosek do Operatora w tej sprawie wraz z uzasadnieniem Użytkownik powinien skierować na adres redakcjaw24@wiadomosci24.pl podając wszystkie dane wymagane do Rejestracji Pełnej. W przypadku wyrażenia zgody na publikację pod pseudonimem Rejestracja stanie się skuteczna z chwilą wprowadzenia przez Operatora odpowiednich danych do Serwisu.
11. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. 

12. W razie jakichkolwiek sporów wynikających ze stosunków między Operatorem a Użytkownikiem sądom polskim przysługuje jurysdykcja krajowa wyłączna. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.III. MATERIAŁY I KOMENTARZE 

1. Użytkownik Zarejestrowany jest uprawniony do zamieszczania w Serwisie Wypowiedzi, Komentarzy oraz wpisów na forum dostępnym w Serwisie. Zamieszczając w Serwisie Wypowiedź, Komentarz , wpis na forum lub wszelkie inne treści, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptację jego treści.
2. Wyłącznie Użytkownik Zarejestrowany z Wizerunkiem może zostać uprzywilejowany przez Operatora.
3. W przypadku usunięcia Wizerunku Użytkownik traci przywileje przyznane przez Operatora.
4. Dokonując Rejestracji, jak i zamieszczając Materiał, Komentarz lub Wypowiedź, Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem tych treści, że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści, a także upoważnia Operatora, bez cenzusu czasowego ani terytorialnego, do publikowania w Serwisie www.wiadomosci24.pl jego Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi na następujących polach eksploatacji (licencja): 
a) wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu, 
c) każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie: 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.wiadomości24.pl, 
poprzez emisję lub reemisję w radiu lub w telewizji, 
poprzez publikację w prasie, 
poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight, 
przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS; 
d)wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania. Użytkownik udziela Operatorowi w w/w zakresie prawa do sublicencji.
5 .Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.
6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.
7. Licencja ma charakter niewyłączny.
8. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.
9. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania . Jeżeli umowa sublicencji jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne.
10. Użytkownik może udzielać dalszych licencji do korzystania z Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi objętej licencją udzieloną Operatorowi również innym podmiotom.
11. Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać do Serwisu Materiałów, Komentarzy lub Wypowiedzi o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
12. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać do serwisu jedynie takie Materiały, Komentarze, Wypowiedzi lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, z których korzystanie przez Operatora jest zgodne z prawem i nie narusza dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego ani praw osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich, prawa pokrewnych, prawa własności przemysłowej lub innych). Użytkownik gwarantuje, że wszystkie osoby występujące w Materiałach udzieliły Użytkownikowi zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku w sposób opisany w niniejszym Regulaminie, w tym przez Operatora w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.
13. Jeżeli w wyniku publikacji danego Materiału, Komentarza, Wypowiedzi lub innej treści przekazanej przez Użytkownika dojdzie do naruszenia praw osób trzecich i w związku z tym osoby trzecie, organy lub instytucje wystąpią przeciwko Operatorowi z żądaniem odszkodowania, zadośćuczynienia lub innymi roszczeniami, ewentualnie gdy Operator poniesie z w/w powodu odpowiedzialność karną, za wykroczenie, administracyjną lub karnoskarbową, Użytkownik natychmiast na pierwsze wezwanie w najszerzej dopuszczalny przez prawo sposób przejmie na siebie odpowiedzialność za w/w działania lub zaniechania, oraz faktycznie zwolni Operatora od odpowiedzialności z tytułu wszystkich roszczeń, postępowań lub powództw tych osób i instytucji w szczególności poprzez zapłacenie odszkodowań, zadośćuczynienia, grzywien etc. tak wobec w/w osób, organów lub instytucji jak i wobec Operatora z tytułu poniesionych w związku z opisaną wyżej sytuacją kosztów w postaci opłat sądowych, odszkodowań, grzywien, kosztów pełnomocników procesowych oraz pomocy pozasądowej etc
14. Operator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania przekazanego Materiału, Komentarza lub Wypowiedzi. Odmowa rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia. Operator lub osoba przez niego upoważniona może także usunąć Materiał, Komentarz lub Wypowiedź, do której rozpowszechniania Operator wcześniej przystąpił. Operator ma prawo dokonywania bez zgody Użytkownika zmian i poprawek w przekazanych Materiałach lub Wypowiedziach, a także dokonywania w nich niezbędnych skrótów.
15. Operator lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze, Wypowiedzi i wpisy na forum dostępnym w Serwisie, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich, lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami. Usunięcie Materiału, Komentarza, Wypowiedzi lub wpisu na forum nie wymaga uzasadnienia.

IV. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW
1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów kodeksu cywilnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownicy są również zobowiązani do przestrzegania dobrych obyczajów.
3. Użytkownikowi, który narusza niniejszy Regulamin, a w szczególności:


* zamieszcza tego rodzaju Wypowiedzi, Komentarze, Materiały lub wpisy na forum dostępnym w Serwisie, że ich rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami;

* usuwa z naruszeniem dobrych obyczajów Komentarze lub Wypowiedzi innych Użytkowników;

* dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklamy, której rozpowszechnianie może być niezgodne z prawem, w tym może naruszać prawa osób trzecich lub Operatora (w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej lub inne) lub może być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub z dobrymi obyczajami lub jeżeli Reklama dotyczy podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora lub jeżeli Reklama narusza jakiekolwiek inne interesy Operatora.

* dopuszcza do zamieszczenia w Serwisie Reklam podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w odniesieniu do działalności Operatora;

* zakłada więcej niż jedno konto w Serwisie;

* podaje nieprawdziwe dane osobowe przy rejestracji w Serwisie,
Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi lub wpisów na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca, lub pozbawić Użytkownika przyznanych przywilejów, lub pozbawić Użytkownika możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt z Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem redakcja@wiadomosci24.pl.
2. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres e-mail redakcja@wiadomosci24.pl3. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Operator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie na adresy zwrotne zgłoszeń złożonych w sposób opisany powyżej.
3. Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
4. Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.
5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Spółkę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.
6. Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie z Serwisu Operatora są następujące: komputer PC z procesorem Pentium 200Mhz, pamięcią 32MB, systemem operacyjnym oraz przeglądarką internetową;
7. Przeglądarka internetowa – jedna z następujących aplikacji komputerowych Mozilla Firefox 3.5.3 lub wyższy, Internet Explorer 7.x lub wyższy, Opera 10.00 lub wyższy, Safari 4.0.3 lub wyższy, Chrome 3.0 lub wyższy, lub inna zgodna.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA UŻYTKOWNIKÓW Z TYTUŁU UDZIELENIA SUBLICENCJI
W przypadku, gdy w wyniku licencji, o której mowa w III.9 Regulaminu powyżej Operator udzieli sublicencji i sublicencja ta jest odpłatna, Użytkownikowi przysługuje roszczenie o wypłatę połowy wynagrodzenia otrzymanego przez Operatora z tytułu zawarcia umowy sublicencji. Wypłata wynagrodzenia należnego Użytkownikowi może nastąpić wyłącznie na rachunek bankowy Użytkownika prowadzony w banku krajowym. Roszczenie Użytkownika staje się wymagalne nie wcześniej niż w dniu, w którym podał Operatorowi we właściwej formie elektronicznej wszystkie dane niezbędne do wypłaty wynagrodzenia oraz do pobrania i rozliczenia związanych z tą wypłatą podatków. Prawo do wynagrodzenia nie dotyczy sublicencji udzielanych w zamian za inne, ekwiwalentne świadczenie niepieniężne. Operator dokona przelewu wynagrodzenia na konto bankowe Użytkownika, gdy kwota należnego wynagrodzenia przekroczy 100 zł.
Operator na żądanie użytkownika, nie częściej niż raz na 3 miesiące, zobowiązany jest poinformować użytkownika o wysokości przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu udzielonej sublicencji. Operator dokona przelewu kwoty poniżej 100 zł, ale nie częściej niż co 3 miesiące. 
Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego może w uzasadnionych przypadkach odstąpić od wypłacenia stosownego wynagrodzenia i obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika. Operator nie ponosi konsekwencji za błędne podanie przez Licencjodawcę umieszczonych w profilu danych potrzebnych do dokonania przelewu na konto Licencjodawcy. 

Operator uznaje, że kwoty jakie przeznaczy na roszczenia dla poszczególnych Użytkowników będą rozliczane w trybie miesięcznym i proporcjonalnie do ilości udzielonych sublicencji. 
W wypadku rezygnacji z pobierania wynagrodzenia za udzieloną przez Operatora licencję Użytkownik zobowiązany jest do nadesłania w ciągu miesiąca pisemnej informacji z dokładnymi danymi osobowymi oraz zakresem tej rezygnacji (czasowym bądź obejmującym poszczególne materiały umieszczone w serwisie Wiadomości24.pl). 

Niniejszy regulamin jest integralną częścią Regulaminu serwisu Wiadomości 24.
Copyright 2018 Wiadomosci24.pl
#PRZEPROWADZKA: Dowiedz się więcej

Korzystamy z cookies i local storage.

Bez zmiany ustawień pliki są zapisywane na urządzeniu. Więcej przeczytasz tutaj.